98. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2022 Yılı 98. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Ocak 28, 2024
284 views

1. Kanunsuz olarak / yetki aşılarak, kişinin, evine, işyerine, aracına girmesi veya çıkmasının; istediği bir yere, istediği bir yoldan gitmesinin veya gelmesinin engellenmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suç işlenmiş olur?

2. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3. Özel güvenlik görevlileri çalışma süreleri, izin, ücret gibi özlük hakları bakımından hangi kanuna tabidirler? 

4. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlilerine yetki olarak tanınan hususlardan biridir?

5. Görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin işveren tarafından valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim ……… gün içinde yapılır.

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?

6. Spor müsabakalarında genel kolluk ile beraber görev alan özel güvenlik görevlileri görevle ilgili kimlerin talimatlarını uygulamak zorundadır?

7. Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

8. I. Görev dışında çalıştırma yasağı

II. Grev yasağı

III. Görevden uzaklaştırma yasağı

IV. Sendikaya üye olma yasağı

V. Toplu iş sözleşmesi yapma yasağı

Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan yasaklardan değildir?

9. Özel Güvenlik Görevlisi, görevli bulunduğu alanda, bir suçla karşılaştığında ne yapmaz? 

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanması açısından doğru değildir?

11. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Can’ın, aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir? 

12. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre aşağıdaki özel güvenlik hizmetlerinden hangisi için görev belgesi düzenlenir?

13. Özel güvenlik görevlilerinin sadece görevli oldukları yerde, görevli oldukları sürede ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları görünür şekilde olmak kaydıyla kullanabilecekleri yetkiler hangi kanunda düzenlenmiştir?

14. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

15. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun işlenmesi halinde bu suça uygulanacak cezai yaptırımlar hangi kanunda yer almaktadır?

16. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

17. Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon tarafından hangi nedenle izin verilebilir?

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikle ilgili valinin görev alanına girmez?

19. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yer alan adli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak sayılmıştır?

20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde, kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar alma görevi, kime verilmiştir?

21. Özel güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanaklarla ilgili hangisi yanlıştır?

22. Hava meydanında devriye görevi yapan ÖGG Oğuz ile Sedat’ın, devriye görevleri esnasında aşağıdaki hangi davranışları yanlıştır?

23. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

24. Özel güvenlik görevlilerinin önleme aramasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

25. Özel güvenlik görevlisi Hasan, devriye görevi sırasında, otoparkta şüpheli paket ihbarı alır. Olayla ilgili hangi davranışı yanlıştır?

26. Üniversitenin merkez kampüsünde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Serkan ile Cengiz’in hangi davranışı yanlıştır?

27.Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?

28. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamaları arasında yer almaz?

29. Kişi, kurum ve kuruluşların talebi halinde özel güvenlik görevlileri hangi kanun çerçevesinde izin verilen yerlerde görev yapmaktadırlar? 

30. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

31. Sitede görevli özel güvenlik görevlileri Melike ve Zeynep hangi durumda konuta girebilir?

32.Bankada görevli özel güvenlik görevlisi Zeki’nin hangi davranışı yanlıştır?

33. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

34. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?

35. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir adli olayla ilgili olarak yapmış oldukları davranışlardan hangisi yanlıştır?

36. Özel güvenlik görevlisi Emine ve Cihan, bakanlığın giriş kapısında X Ray cihazından geçen karton paket içerisinde patlayıcı madde ve düzeneği şüphesi olan görüntü elde etmesi durumunda, özel güvenlik görevlilerinin olaya müdahalesinde, aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

I- Çantanın sahibinin bilgileri alınır içeri girişine izin verirler

II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler

III-Çantayı emanete alırlar ve güvenlik şeridi çekerek vatandaşların bölgeye yanaşması engellenir

IV-Şüpheli şahsı muhafaza altına alırlar

V-Genel kolluk ve sorumlu amirlerine bilgi verirler

37. Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdiği devriye yöntemi, hangi devriye yöntemidir?

38. Aşağıdakilerden hangisi bulgu ve delillerin faydalarından biri değildir?

39. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? 

40. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli araç tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi kartlı geçiş sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir? 

42. Kurum ve işletmelerin güvenlik sistemlerinden birini kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

43. X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

44. Yangın algılama sistemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

45. Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem veya cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?

46. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşınmasında genel kurallar içerisinde yer almaz?

47. Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

48. Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?

49. Hava yolunda bilinci açık, tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?

50. Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

51. Aşağıdaki müdahalelerden hangisi temel yaşam desteği değildir?

52. “Bir el alına yerleştirilir; Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir; Baş geriye doğru itilir. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur” belirtilen tanımlama aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisine aittir?

53. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

54. Çalışmakta olduğunuz fabrikada bir işçinin bilinçsiz şekilde yerde yattığını ve çırpındığını gördüğünüzde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? 

55. Aşağıdakilerden hangisi, zehirlenmelerde genel ilk yardım kurallarından değildir?

56. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale ederken yanlış olarak yapılan davranışlardan biridir?

57.Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin standardında belirtilen periyodik bakımların kim/kimler tarafından yaptırılması mecburidir?

58.Elektrik kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?

59.Bulunduğu ortamlarda meydana gelen duman oluşumunu algılayan cihazlara ne ad verilir?

60. Orman yangınlarında yangın söndürmede kullanılabilecek en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

61. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden biridir?

62. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yangın söndürmede kullanılan söndürme maddeleri arasında yer alır?

I. Su

II. Karbondioksit

III. K.K.T. (Kuru Kimyevi Toz)

IV. Köpük 

63. Alev, ısı, ışık ve korlaşma görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

64.Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?

65. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisi değildir?

66. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

67. Cilt temasından başlayıp kişinin 40 cm uzağına kadar olan alanı kapsayan ve eş, dost, akraba dışındaki herhangi birisinin ihlal etmesinden rahatsızlık duyabileceğimiz alana ne ad verilir?

68.Etkili iletişimde aşağıdakilerden hangisi sözel iletişim biçimidir?

69.İletişim sırasında karşılaşılan zor durumlarda bir özel güvenlik görevlisinin hangi izlenimi oluşturması iletişim kazasına sebep olabilir? 

70. Aşağıdaki tanımlardan hangisi sözsüz iletişime uygundur? 

71. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?

72.İyi bir dinleyici olmak iletişim sürecinde neden gereklidir?

73. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışmaları çözümlemede başvurabileceğimiz yöntemlerden birisi değildir?

74. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?

75. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?

76. Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kurum ve/veya kuruluş, hem de vatandaşlarla kurdukları …………., görev yaptıkları yer ile arasında güven duygusunun oluşmasında büyük bir öneme sahiptir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

77. “İletişim sürecinde kişilerin ne söylediklerinden ziyade nasıl söyledikleri önemlidir.”

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

78. “Bir maç dağılımında polisle beraber görev yapan ÖGG Murat, etrafa zarar veren taraftar grubunu dağıtmak üzere sıkılan CS gazının rüzgârın ani ve ters esmesi sonucu kendisini de etkilediğini anlar.”

Murat’ın panik yapmaması için bu etkilenmeden ne kadar süre içerisinde kurtulabileceğini bilmesi gerekir?

79. “Hayatları boyunca yetersizlik gösteren, karşı karşıya kaldıkları güçlüklere çabuk ve yapıcı çözüm bulamayan, fikir ve davranışlarında sürekli kararsızlık gösteren ve uyum güçlüğü çeken kişiye denir.” Tanımda anlatılan kalabalık içindeki kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

80. Grubun özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

81.Bir topluluğun içindeki kişide, topluluğa mensup olduğu hissiyatından kaynaklanan bazı yeni psikolojik özellikler ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi kitle psikolojisi denilen bu kavramın özelliklerinden değildir?

82. Üniversitede görevli ÖGG Vedat, yasadışı toplanan grubun dağıtılabilmesi için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştır. Vedat gaz kullanırken kalabalığın kaçış yönünü hesaplamadığından, kaçış yolunun kapalı olduğunu gören eylemciler bilinçsizce sağa sola koşuşturmaya başlarlar. Kalabalıkta oluşan bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

83. Özel güvenlik görevlilerince kalabalığa karşı göz yaşartıcı sprey gaz kullanma mecburiyetinde kalınmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan etkilerden hangisi görülmez?

84. Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Göz, burun, boğaz ve cilt üzerinde yanma ve batma etkisi oluşturur

II. Gazın etkisi 2 ila 3 saat arası sürer

III. Astım hastalarına herhangi bir zarar vermez

IV. Öksürük ve mide bulantısı yapabilir

85. “Özellikle ülkemizdeki toplumsal yaşamda insan davranışlarını ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen farklı nitelikte birçok toplumsal davranış kuralı mevcuttur.”

Aşağıdakilerden hangisi bu toplumsal davranış kurallarından birisi değildir?

86. “Yasadışı topluluklar, hedeflerini gerçekleştirmek için giriştikleri eylemlerde mutlaka güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşırlar, ancak yasadışı topluluklar bu engellemeyi aşabilmek için de bazı taktikler uygularlar.”

Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden birisi olamaz? 

87. “Üniversitede yemek ücretlerinin zamlanmasını protesto etmek amacı ile bir araya gelen öğrenciler eylem sırasında rektörlük binasına saldırırlar. Bu arada konu ile ilgisi olmamasına rağmen yoldan geçen belediye otobüsünün camlarını da kırarak zarar verirler ve otobüsü kullanılamaz hale getirirler.”

Bu olayda toplumsal olayların hazırlık aşamalarından hangisi meydana gelmiştir?

88. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?

89. Hangisi suikast amaçlı saldırıların safhaları arasında yer almaz?

90. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?

91. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi aracının özelliklerinden değildir?

92. Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından birisidir?

93. Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

94. Koruma personelinden bir kişinin, koruma sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

95. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır? 

96.Temel koruma prensipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

97. "Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili …………… bildirilir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

98. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

99. Kamu düzenin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren kolluk birimine ne ad verilir?

100............; Kamu güvenliğini, şahıs, tasarruf emniyetini ve konut dokunulmazlığını korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ile kamunun istirahatını temin eder.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz ile ulaştığınız bu sayfada 98. özel güvenlik sınav soruları yer alıyor. Bu sınav 26 haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2024 ve 2025 özel güvenlik sınavına girecek olan kişiler özel güvenlik çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olabilirler. Burada ki oluşturulan testlerimiz 98. temel eğitim sınav sorularıdır. Özel güvenlik silahlı kimlik kartı almak isteyenler için silah soruları ayrı bir test oluşturularak sizlere sunulmuştur. 98. özel güvenlik sınav sorularını çözenler 74. dönem yenileme sınav sorularını Özel güvenlik çıkmış yenileme eğitim sınavlarına diğer kategoriler içerisinden ulaşabilirsiniz. Sitemizde yer alan tüm özel güvenlik çıkmış sınav sorularının silah sorularını ayrı olarak çözebilirsiniz.

98. özel güvenlik silah soruları

98. DÖNEM Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 98. DÖNEM

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2022 Yılı 98. DÖNEM Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 98. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2022 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

98. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı