92. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2021 Yılı 92. Dönem Temel Eğitim
admin
Ocak 25, 2024
546 views

1. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır? 

2. Özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir? 

3. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir? 

4. Özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir? 

5. Görev mahallinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir? 

6. Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları hangi kanunla düzenlenmiştir? 

7. Temel eğitimde Silah Bilgisi ve Atış dersi kapsamında, kursiyer Ceyda’nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?

8. Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir? 

9. “Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar” hükmü hangi kanunda yer alır? 

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir? 

11. Özel güvenlik görevlisi Bahar, çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır? 

12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz? 

13. Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır? 

14. “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır? 

15. Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi kapsamında, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir? 

17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez? 

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir? 

19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz? 

20. Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

21. Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?

22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır? 

23. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir? 

24. AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

25. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar? 

26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?

27. Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur? 

I. Polis

II. Suçtan zarar gören kişi

III. Jandarma IV. Faili gören herkes

28. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir? 

29. Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

30. Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir?

31. Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet’in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine, hangi davranışları yanlıştır? 

32. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

33. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?

34. Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

35. Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir? 

36. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

37. Aşağıdakilerden hangisi, şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

38. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?

39. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir? 

40. AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan’ın, içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ile ilgili hangi davranışı yanlıştır?

41. Aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz?

42. Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?

43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

44. İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?

45. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?

46. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir? 

47. 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir? 

48. Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?

49. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

50. Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

51. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

52. Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

53. Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir?

54. Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde, küçük miktarlarda bile kimyasal etkileri ile yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa, bu maddeye ''............'', olaya ise ''.....................'' denilmektedir.

Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanımına uygun olarak verilmiştir? 

55. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz

56. Yanma kapasitesine sahip maddelere ……….. denir. Tanıma göre noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

57. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir? 

58. Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

59. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

60. Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

61. Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?

62. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

63. Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir? 

64. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz? 

65. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir? 

66. İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?

67. İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

68. İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

69. Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir?

70. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

71. Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? 

72. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir?

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?

74. Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

75. Aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir? 

76. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçları arasında yer almaz

77. Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?

78. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir? 

79. Kişilerin olduğu gibi, kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir?

81. Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır?

82. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir?

83. Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir? 

84. Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır? 

85. İnsanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?

86. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir?

87. Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde, mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır?

I-Bedeni kuvvet

II- Maddi güç kullanımı

III-Sözlü iletişim

IV-Silah kullanımı

88. Aşağıdakilerin hangisi koruma planında yer almaz?

89. Beş kişi ile korumada her koruma elamanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

90. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?

91. Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz ?

92. Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir? 

93. Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzeninde bulunmaz?

94. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir?

95. CAT ekibi (Yakın Koruma Karşı Atak Timi) aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz

96. VIP (Önemli kişi) koruma hizmetinin amacı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir?

97. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?

98. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

99. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir?

100. Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.

Bu durumda, spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır?

I. Mülki İdare Amiri

II. Genel Kolluk Amiri

III. Özel Kolluk Amiri

Özel Güvenlik Test Çöz sitemizde 13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 92. Temel Eğitim Sınav sorularını online olarak çözebilirsiniz. Ögg test çöz ile çalışan tüm kursiyerler sınavlarda başarılı olmuşlardır. Sizlerde özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak için online testleri ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Ögg silahlı kimlik kartı ve özel güvenlik silahsız kimlik kartına sahip olmak isteyen kişiler burada yer alan içeriklerden faydalanabilirler. 2024 yılında sınava girecek olanlar sitemizdeki tüm testleri ücretsiz olarak çözebilirler. 90. teme eğitim sınavına ait 100 soru bulunuyor. Özel güvenlik sınavında yer alan silah soruları ayrı bir online test oluşturularak hizmete sunulmaktadır. Ögg çıkmış silah sorularına ulaşmak için temel eğitim silah sınav soruları kategorisi ve yenileme silah sınav soruları kategorisinden çözebilirsiniz.

92. Dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 92. Dönem

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2021 Yılı 92. Dönem Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 92. Dönem Test Çözme Taktikleri 2021 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

92. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı