81. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

2023 Yılı 81. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 16, 2024
120 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi faaliyet izni için doğrudur?

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkilerden birisidir?

3. Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılmasının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

4. “Zor kullanma ve ………… yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla ……….. bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.” cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

5. Kişilerin silahlı özel güvenlik görevlileri tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik biriminin kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesi için verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetini, özel güvenlik şirketinden hizmet satın alan kuruluşun yükümlülüğündedir?

7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un üçüncü maddesine göre “Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, ………… aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanamaz?

9. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen idari para veya yaptırım gerektiren fiillere ceza vermeye yetkilidir?

10. Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

11.Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

12. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapamayacağı kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapabileceği yerlerden biridir?

13. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilere, gerekli şartları taşımaları halinde çalışma izni aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

14. Ülkemizdeki hukuk düzenine göre, aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisi içinde sayılamaz?

15. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunda yer almaz?

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetinin konusu olamaz?

17. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri, güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini nereye vermek zorundadır?

18. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesinde aranan temel ilke nedir?

19. Risk analizi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

20. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Sevgi ile Ayşe aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

I-Yakalama

II-Olay yerini koruma

III-Zor kullanma

IV-Emanete alma

V-Olay yerini inceleme

21. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilecek kriterlerin tamamını kapsar?

22. Özel güvenlik görevlileri Murat ve Ayhan devriye görevi esnasında hangi durumda konuta giremez?

23. Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görevli özel güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?

24. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken davranışlardan biri değildir?

25. Özel güvenlik görevlisi Halim, görev yerinde bir kadının darp edildiğini görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde bulunan kimyasal bulgu çeşitlerinden biridir?

27. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerde aşağıdakilerden hangisi usule ve mevzuata uygundur?

28. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

29. Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde meydana gelen adli bir olayla ilgili olarak aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?

30. Özel güvenlik görevlisi Mehmet yaptığı kontroller esnasında suç teşkil eden bir bıçağı emanete almıştır. Mehmet bu yetkisini aşağıdaki mevzuat hükümlerinden hangisi doğrultusunda yerine getirmiştir?

31. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Gizem’in görev bölgesinde meydana gelen bir hırsızlık olayı ile ilgili tanzim ettiği olay tutanağında belirtmesi gereken hususlardan birisi değildir?

32. Sokak jargonunda mal, beyaz toz, kireç, beyaz peynir, toprak vb. isimlerle anılan uyuşturucu türü aşağıdakilerden hangisidir?

33. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından birisi değildir? 

34. Aşağıdakilerden hangisi bulgu/delillerin faydalarından birisi değildir? 

35. Özel güvenlik görevlileri Ayşe ile Zeynep devriye görevi esnasında hangi davranışı yapmaları yanlıştır?

36. Aşağıdaki bilgilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin düzenledikleri raporlarında bulunmamalıdır?

37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından devriye öncesi yapılması gereken hazırlıklar arasında yer almaz?

38. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özellikleri arasında yer almaz?

39. Kamera sistemi uygulamasında kameraya karşıdan gelecek bir ışığın görüntüyü bozmaması için kamerada aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

40.Bireyin fiziksel ve davranışsal karakteristik özelliklerini tanıyarak geçiş kontrolüne izin veren sistemlere …………denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

41. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

42. Kapalı devre televizyon sistemi kullanılan bir işletmede kameranın netlik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

43. Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

44. Aşağıdakilerden hangisinde temel ilk yardım uygulamaları doğru olarak verilmiştir?

45. Yaralının yarı yüzükoyun-yan yatırıldığı pozisyona ne isim verilir?

46. Vücuda gerekli gaz alışverişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan sistem hangisidir?

47. Solunum yolu tam tıkanmış bilinci açık hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

48.Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kadardır?

49. Acil durumlarda aşağıdaki numaralardan hangisi aranır?

50. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının görevlerinden biri değildir?

51. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrılarında yapılan yanlış bir müdahale şeklidir?

52. Arı sokmasında yapılan ilkyardım uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

53.Elektrik yanıklarında hangi uygulama yanlıştır?

54. Orman yangınlarında kullanılan ve tekrar tutuşmayı engelleyen söndürme maddesi hangisidir?

55. Yanabilen gazların oluşturduğu yangınlar, yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilir?

56. Ortamdaki oksijen miktarını düşürerek yapılan söndürme işleminde uygulanan söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

57.Bulunduğu bölgede duman oluşumu, alev oluşumu, ani ısı değişiklikleri gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir?

58. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde yapılması gereken davranışlardan biridir?

59.Bir yangın esnasında çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştiren ekip hangisidir? 

60. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?

61. Alev, ısı, ışık ve korlaşmanın oluştuğu ve yanmanın bütün belirtilerinin ortaya çıktığı yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

62. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyuşturan (yavaşlatan) narkotik maddelerden değildir?

63. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisidir?

64. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

65. Depresyon, kaygı, endişe, gerginlik, saldırganlık stresin en net bir şekilde ortaya çıkan belirtileridir. Bu durum stresin belirtilerinden hangi belirtiyle izah edilir?

66.Başarılı bir özel güvenlik görevlisi kurumuna gelen kişi ile kurduğu ilk temas anında özellikle aşağıdaki noktalardan hangisine önem vermelidir?

67.İletişimde bireyler karşısındakine aşağıdakilerden hangisi/hangileri nedeniyle “hayır” diyemez?

I) Diğer insanları incitme korkusu

II) Terk edilme ve ayrılma korkusu

III)Cezalandırılma korkusu

IV)Mahcup duruma düşürülme korkusu

68. Aşağıdakilerden hangisi farklı kültürlere mensup kişilerle sağlıklı iletişim kurabilmeyi sağlayan hususlardan değildir? 

69. Çalışma yaşamında iş arkadaşlarıyla veya müşterilerle kurulan ilişkilerde en sağlıklı iletişim hangi benlik durumları arasında olan iletişimdir?

70. “Hal, hareket, üslup ve zevklerini o kadar beğeniyorum ki, aynı ben” diyen birisi aşağıdaki iletişim tekniklerinin hangisinden bahsediyordur?

71. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğelerinden biri olan ortam konusu ele alınırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? 

72.Empatinin birleşenleri sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi bu listede yer almaz?

73.Bir özel güvenlik görevlisinin kuruma gelen kişilerle birebir iletişim sürecinde dikkat etmesi gereken duruş biçimi aşağıdakilerden hangisi değildir?

74. Amirleri ile bireysel iletişim içinde olan bir özel güvenlik görevlisinin kendisine verilen talimatlar sonrası aşağıdaki hangi hareketi yapması daha uygundur?

75. Özel Güvenlik Amiri Zeki, tesis koruma ve güvenliği ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?

76. Direnme engellenemez ise cop kullanma yetkisinde, ikinci aşama olarak devreye giren, reaksiyon eli açık olarak ileri uzanırken “Dur! Kal Orda! Çekil Geri! Bırak Elindekini! Kaldır Ellerini vs.” komutlar verilerek cop kullanılan, el omuz yanına alınan copla duruş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

77. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda paniğin sebeplerinden biri değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenidir?

79. Üniversitedeki yasadışı kalabalığa müdahale eden özel güvenlik görevlilerinin, kalabalığı bölmek, yanlara doğru dağıtmak ve kalabalık içerisinde yol açmak için hangi müdahale düzenini uygulaması gerekir? 

80.Belirlenen bir amaca, hedefe ulaşabilmek için takip edilecek yol, usul ve bu yolda karşılaşılabilecek engellerin ortadan kaldırılması için önceden hazırlanmış gerekli, plan, program ve yöntemlere ne ad verilir?

81. Paniği önleme yöntemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

82. Kalabalığın oluşumu ve genel özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

83.Toplumsal olayları başlatma usul ve aşamaları sıralandığında aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

84. Kalabalık içindeki kişi tiplerinden; bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme davranışa iten kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

85. Kalıtsal olarak gelen ve sonradan öğrenilmeyen davranış şekillerine ……………….. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangisidir?

86.Terörist faaliyetin eyleme dönüşmesinde belirli safhaları olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu safhalardan biri değildir?

87. Önemli kişinin (VIP) bulunduğu aracın dışında başka bir araçla yapılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

88. Aşağıdakilerden hangisi, öncü istihbarat çalışması yapılan alanlardan değildir?

89. Önemli kişinin (VIP) her türlü ulaşım aracındayken (Otomobil, Otobüs, Uçak, Tren, Gemi, Helikopter vb.) yapılan koruma hizmetine ne ad verilir?

90. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek özel güvenlik görevlilerinin, bulundurulabileceği veya taşınabileceği silah ve teçhizatın azami miktarını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

91. Araçlı koruma düzeninde, aşağıdakilerden hangisi araç konvoyunda bulunması gerekenlerden biri değildir?

92. Özel Güvenlik Görevlisi Aykut koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Aykut kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

93. Kişi koruma hizmetinde kullanılan silahlara ait “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” kaç yılda bir değiştirilmelidir?

94. Öncü istihbarat ekibinin keşif yapılacak yer ile ilgili varsa daha önce yapılmış keşif raporları da göz önüne alınarak aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?

95. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun yetkilerinden değildir?

96. Genel emniyet ve asayişi sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü birer silahlı kuvvet olan genel kolluk birimleri aşağıdakilerden hangisidir?

97. Genel kolluk kuvvetlerinden olan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları hangi kanunla düzenlenmiştir?

98. Aşağıdaki projelerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hazırlanan projelerden değildir?

99. Özel güvenlik sınav talimatı hangi birim tarafından yayımlanır?

100. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KAAN Uygulaması kapsamında özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimlerden değildir? 

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sitesinde yenileme eğitim sınavlarından 81. dönem özel güvenlik yenileme sınavı çıkmış sınav sorularından oluşan özel güvenlik online sınavı ücretsiz olarak çözebilirsiniz. 2024 yılında özel güvenlik kimlik kartını yenilemek isteyen adaylar ögg çıkmış sorulara çalışarak başarılı olabilirler. Uygulamamız google play ve appstore “Özel güvenlik Test Çöz” ismi ile arama yaparak telefonlarınıza uygulama olarak indirebilirsiniz. 81. dönem özel güvenlik yenileme sınav soruları,

Özel Güvenlik 81. Yenileme Eğitim Sınavı: Bilmeniz Gerekenler

Özel güvenlik görevlileri, kamu ve özel sektörde kritik görevler üstlenerek güvenliğimizi sağlamaktadır. Bu görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için sürekli eğitim almaları ve bilgilerini güncel tutmaları önemlidir. Bu amaçla, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından her yıl “Özel Güvenlik 81. Yenileme Eğitim Sınavı“da  düzenlenmiştir.

Sınavın Amacı:

Bu sınavın temel amacı, özel güvenlik görevlilerinin;

 • Güncel güvenlik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek,
 • Görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak,
 • Mesleki yeterliliklerini belgelemek

Sınavın Şartları:

Sınava katılmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • 6136 sayılı Kanun’un 10. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Özel güvenlik görevlisi olarak ilk defa görevlendirilmiş olmak,
 • 81 saatlik yenileme eğitim programını tamamlamış olmak

Sınavın İçeriği:

Sınav, 100 sorudan oluşmaktadır ve 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavda aşağıdaki konulardan sorular sorulmaktadır:

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev ve Yetkileri
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Mevzuat
 • İlk Yardım ve Acil Durum Müdahaleleri
 • Yangın Güvenliği
 • Kişisel Güvenlik ve Koruma
 • Temel Hukuk Bilgileri
 • Güvenlik Teknolojileri ve Ekipmanları

Sınavın Uygulanması:

Sınav, yılda iki kez, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde ve sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Sınav sonuçları, sınavdan yaklaşık 15 gün sonra açıklanmaktadır.

Sınava Hazırlanma Önerileri:

Sınava hazırlık için aşağıdaki önerileri dikkate alabilirsiniz:

 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden 81. Yenileme Eğitim Programı’nı inceleyebilirsiniz.
 • Geçmiş yıllara ait sınav sorularını çözerek kendinizi test edebilirsiniz.
 • Sınav konularıyla ilgili kitap ve kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 • Sınava hazırlık kurslarına katılabilirsiniz.

Sınavın Önemi:

Özel Güvenlik 81. Yenileme Eğitim Sınavı, özel güvenlik görevlilerinin mesleki yeterliliklerini belgelemeleri için önemli bir adımdır. Sınavda başarılı olan adaylar, özel güvenlik görevlisi olarak görevlerine devam edebilmektedir.

Bu makalede “Özel Güvenlik 81. Yenileme Eğitim Sınavı” hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Sınav ile ilgili daha detaylı bilgi için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sınav Tarihi:

2023 yılı için Özel Güvenlik 81. Yenileme Eğitim Sınavı 21 ekim 2023 tarihinde yapılmıştır.

81. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 81. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2023 Yılı 81. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 81. Dönem Test Çözme Taktikleri 2023 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

81. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı