107. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sorular

admin
Şubat 28, 2024
647 views

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?

A) Kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması
B) Olay yerini ve delilleri korumak için olay yerinde görevine ait işlemlerin yapılmasına engel olunması veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranılması
C) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerden duyarlı kapıdan geçmeyen, üstlerini dedektör ile aratmayan, eşyalarını X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek istemeyen kişilerle karşılaşılması
D) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması
E) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişilerle karşılaşılması

2. Banka şubesinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Mustafa, hangi hallerde bankaya ait görev silahını evinde bulundurabilir?

A) Bankaya ait silahı evinde bulunduramaz
B) Genel kolluğun onayı ile
C) Banka müdürünün izniyle
D) Acil ve zorunlu hallerde
E) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un verdiği yetkiyle

3. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) 25 yaşını doldurmuş olmak
C) Sürücü belgesi sahibi olmak
D) İyi derecede en az bir yabancı dil bilmek
E) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu için doğru değildir?

A) Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır
B) Komisyon kararlarında çekimser oy kullanılamaz
C) Komisyon kararlarında oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
D) Komisyon 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen görev alanındaki özel güvenlikle ilgili kararları alır
E) Komisyon, İçişleri Bakanı’nın görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur

5. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Mehmet, çalışmış olduğu şirketten iş sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, yani işten çıkarıldığını öğrenir. İş sözleşmesi feshedilen Mehmet fesih bildiriminde geçerli bir sebep olmadığı veya gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilir. Anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde …… dava açabilir.

Buna göre boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) İş Mahkemesine
B) Ticaret Mahkemesine
C) İcra Hukuk Mahkemesine
D) Asliye Hukuk Mahkemesine
E) Tüketici Mahkemesine

6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden sayılmamıştır?

A) Kimlik Sorma
B) Arama
C) Zor kullanma
D) Tutuklama
E) Emanete Alma

7. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan, adli suçlar ve idari para cezası/yaptırımı gerektiren fiiller arasında yer almaz?

A) Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi çalıştırmak
B) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırmak
C) Göreve başlayan özel güvenlik görevlilerini on beş gün içinde valiliğe bildirmek
D) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını başkasına kullandırmak
E) Birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmemek

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen şartların aranması nedeniyle silahlı özel güvenlik kimlik kartı verilebilmesi için kişinin kaç yaşını doldurmuş olması gerekmektedir? 

A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
E) 24

9. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu üyelerinden değildir?

A) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
B) Sanayi odası başkanlığı temsilcisi
C) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
D) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
E) Ticaret odası başkanlığı temsilcisi

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketinin ateşli silah alması ve bulundurmasına izin verilebilmesine yönelik istisnadır?

A) Özel güvenlik şirketinin riskli bir lokasyonda bulunması
B) Özel güvenlik şirketinin piyasa değerinin yüksek olması
C) Özel güvenlik şirketinin bünyesinde alarm izleme merkezinin bulunması
D) Özel güvenlik şirketi kurucu veya yöneticilerine yönelik mevcut bir tehdidin olması
E) Özel güvenlik şirketinin para ve değerli eşya nakli veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmeti vermesi

11. Özel güvenlik hizmeti almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar özel güvenlik izni almak zorundadır. Özel güvenlik izin başvurusunda aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi gerekmez?

A) Özel güvenlik hizmetinin konusu
B) Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceği
C) Hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceği
D) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliği
E) Çalışanların kaç saat çalışacağı ve ücretleri

12. Aşağıdaki durumlardan hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen özel güvenlik görevlisi olmak için engel hallerden biri değildir?

A) Affa uğramış dolandırıcılık suçundan mahkum olunması
B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl süreyle hapis cezasına mahkum olunması
C) Kasten işlenen ve bir yıldan fazla ceza gerektiren bir suçtan dolayı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi
D) Güveni kötüye kullanma veya hileli iflas suçlarından hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunması
E) Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunması

13.Bıçakla yaralama olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?

A) Suçun devamını önlemek
B) Suçun şüphelisini tespit etmek ve yakalamak
C) Olay yeri ve suç delillerini muhafaza etmek ve yetkili kolluğa teslim etmek
D) Olay yerindeki delilleri incelemek
E) Genel kolluk kuvvetlerine bildirmek

14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 8. maddesinde belirtilen silah bulundurma ve taşıma yetkisine göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisinde silahlı görev yapabilir?

A) Bankalarda
B) Talih oyunları işletmelerinde
C) İçkili yerlerde
D) Sağlık tesislerinde
E) Eğitim ve öğretim kurumlarında

15. Aşağıdaki yerlerin hangisinde, özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi yasa ile düzenlenmiştir?

A) Sağlık tesislerinde
B) Hastanelerde
C) Otel ve turistik tesislerde
D) Spor müsabakalarında
E) Mahkemelerde

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan adli suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alacağı talimata göre adli soruşturma yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Özel güvenlik şirketi
B) Özel güvenlik hizmeti alan yer
C) Özel güvenlik birimi
D) Genel kolluk
E) Özel güvenlik eğitim kurumu

17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesindeki hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 

A) Kamu güvenliğini açıklamak
B) Kamu güvenliğini öne çıkarmak
C) Kamu güvenliğini tamamlamak
D) Kamu güvenliğini fırsat eşitliğine dönüştürmek
E) Kamu güvenliğinin sürekliliğini sağlamak

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerine görev yaptıkları alanlarda yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi durumlarında tanınan yetkidir?

A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Emanete alma
D) Yakalama ve arama
E) İşyeri ve konutlara girme

19. Aşağıdakilerden hangisi havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Ali’nin görevi değildir?

A) Şüpheliyi muhafaza altına almak
B) Şüphelinin ifadesini almak
C) Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak
D) X-Ray, el dedektörü vb. cihazlar ile kontroller yapmak
E) Kimlik sormak

20.Belediye girişi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre, görevi yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? 

A) Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek
B) Belediyeye gelen ziyaretçilerin taşıma ruhsatlı silahlarını emanete almak
C) Yetkisiz kişilerin girişlerini engellemek
D) Gelen ziyaretçilerin kontrollü girişlerini sağlamak
E) Şüpheli araç ve kişilerin geçişini engellemek

21. Devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz, yol kenarında şüpheli bir paket ile karşılaştıklarındaki hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) Paketi inceler ve sahibine ulaşmaya çalışırlar
B) Yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak genel kolluğa bilgi verirler
C) Paketin zarar vermemesi için uygun bir alana taşırlar
D) Trafiğin aksamaması için trafik akışını sağlarlar
E) Paketin içine bakarak tehlikeli olup olmadığını kontrol ederler

22. Yazının bir tutanak olduğu, taraflara okunduğu ve okutulduğu, doğruluğunun anlaşılması üzerine, birlikte imza altına alındığı hususlarının yer aldığı bölüm tutanağın hangi bölümüdür?

A) Metin bölümü
B) İmza bölümü
C) Sonuç bölümü
D) Başlık bölümü
E) Giriş bölümü

23. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Kurulacak sistemler ve alınacak tedbirler, ihtiyaca ve risklerin durumuna göre gerekli düzenlemeler yapılabilecek şekilde dinamik olmalıdır
B) Devriye görevlileri gizlilik içerisinde görev yapacak şekilde planlanmalıdır
C) Güvenlik tedbirlerinin planlanmasında kişilerin özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmelidir
D) Seçilecek güvenlik sistem ve cihazlarının fayda maliyet dengesi dikkate alınmalıdır
E) Alınacak tedbirler kişilerin günlük yaşantılarını kısıtlamaktan ziyade kolaylaştırmaya yönelik olmalıdır

24. AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet, kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın taşıma ruhsatlı silahı bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Silahı emanete alarak şahsı içeri alır
B) Silahlı gelmemesi konusunda uyararak şahsı içeri almaz
C) Silahı ile birlikte şahsı içeri alır
D) Şahsı silahı ile birlikte genel kolluğa teslim eder
E) Şahsı AVM yönetimine, silahı genel kolluğa teslim eder

25. Özel güvenlik görevlileri Alper ve Seçkin’in devriye görevine çıkmadan önce aşağıdaki teçhizatlardan hangisini yanlarına almalarına gerek yoktur?

A) Kalem
B) Dergi
C) Defter
D) Düdük
E) Kelepçe

26. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili düzenlemelerden biridir? 

A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
C) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
D) 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
E) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

27. Özel güvenlik görevlileri Elif ve Murat bir AVM’de bıçakla yaralamalı bir olaya müdahale etmişlerdir. Müdahale sürecinde hangi eylem ve işlemleri doğru değildir?

A) Şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirmişlerdir
B) Şüphelinin kaba üst aramasını yapmışlardır
C) Olay yerinde bulunan kesici aleti emanete almışlardır
D) Yakalanan şüpheliyi sorgulayıp tutanak hazırlamışlardır
E) Yakalanan şüphelinin kimlik bilgilerini not etmişlerdir

28. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaz? 

A) Özel güvenlik uygulamaları hukuki olmalıdır
B) Özel alanlara girişlerde kişilerin girmelerini engelleyici özel kurallar konulabilir
C) Kamuya ait, kamuya açık ya da kamunun bütününe açılmış yerlere girişler engellenemez
D) Güvenlik sorumlusunun takdirini kazanmak için yasal olmayan davranışlarda bulunulamaz
E) Mal kayıplarını önlemek için giriş ve çıkışlarda el ile arama yapılabilir

29. Aşağıdakilerden hangisi kamera izleme odası (CCTV Odası) görevlilerinin yapması gereken davranışlar arasında yer almaz?

A) Meydana gelen her türlü konuyu devir teslim ve rapor defterine kaydetmelidir
B) Kendisinden sonra gelecek görevli gelmeden izleme odasından ayrılmamalıdır
C) Hizmet alanındaki kamera görüntülerini sürekli takip etmelidir
D) Şüpheli olay veya kişileri derhal ilgili kişilere bildirmelidir
E) CCTV odasına giriş ve çıkışlara kesinlikle karışmamalıdır

30. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden biri değildir?

A) Alana yasak maddelerin sokulmasını önlemek
B) Alanda hakaret içeren tezahüratı önlemek
C) Alana usulsüz seyirci girişini önlemek
D) Stat dışında seyyar satıcıların satışını önlemek
E) Spor tesislerine zarar verilmesini önlemek

31. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Akın ile Bekir’in hangi davranışı

A) El tipi metal dedektörünü kişinin vücuduna paralel tutarak kontrol ederler
B) X-Ray cihazından kontrol edilecek eşyalar arasında en az (50) cm mesafe bırakırlar
C) Haklarında mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalarlar
D) Kapı dedektöründen geçmek istemeyen kişileri korunan alana alırlar
E) Kişileri kapı dedektöründen tek tek geçirerek içeri alırlar

32. Aşağıdakilerden hangisi güç kullanmanın temel şartlarındandır?

I.Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır

II.Güç kullanma ani, kararlı ve sürekli olmalıdır

III.Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır

IV.Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır

V.Güç, ancak silah veya teçhizatla kullanılmalıdır

A) I-II
B) I-III-V
C) II-III
D) II-V
E) I-III-IV

33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin telsiz kullanırken dikkat etmesi gereken hususlardan

A) Telsiz haberleşmeleri kod kullanılmak suretiyle yapılır
B) Telsizle gizli ve özel durumlar dışında haberleşme yapılmaz
C) Diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizle konuşulmaya çalışılmaz
D) Telsiz haberleşmeleri kısa ve anlaşılır biçimde yapılır
E) Telsiz haberleşmesinde hafifçe yüksek ses tonuyla, ağır ve anlaşılır şekilde konuşulur

34.Etkili bir koruma ve güvenlik hizmeti sunulabilmesi için kontrol noktaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kontrol noktası sayısı en az olacak şekilde planlanma yapılmalıdır
B) Geceleri kontrol noktalarındaki özel güvenlik görevlisi sayısı artırılmalıdır
C) Kontrol noktasında gerekiyorsa elle arama da yapılmalıdır
D) Kontrol noktası zaman zaman farklı girişlerde oluşturulmalıdır
E) Kontrol noktası dışarıdan fark edilmeyecek şekilde olmalıdır

35. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Gamze ve Ayşe’nin dikkat etmesi gereken hususlardan biri  

A) Olayla karşılaşmaları durumunda müdahale etmeli, gerektiğinde genel kolluğa bilgi vermelidirler
B) Görev bölgelerini iyi bilmeli ve bölgenin tamamını kontrol altında bulundurmalıdırlar
C) Teçhizatlı ve üniformalı olarak dikkatli ve duyarlı bir şekilde görev yapmalıdırlar
D) Rutin hareketler sergilemeli ve her zaman aynı güzergâhı kullanmalıdırlar
E) Devriye görevini disiplin içerisinde yerine getirmelidirler

36. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Emin’in görevi ile aşağıdakilerden hangisi bağdaşır?

A) Suç işlenmesini önlemek
B) Devriye görevi sırasında sabit bir noktada beklemek
C) Mümkün olduğunca görünür olmamak
D) Boşalan alışveriş araçlarını toplamak
E) Ruhsatlı silahları emanete almak

37. Aşağıdakilerden hangisinde kontrol noktalarının amacı tam olarak ifade edilmiştir?

A) Yaya veya araçların bina, tesis gibi yerlere giriş ve çıkışlarını sağlamak
B) Fiziki görüntüsü ile caydırıcı olmak
C) Korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek suç unsuru maddelerin, kişilerin ve araçların girişini engellemek
D) Danışma hizmeti vermek
E) Yaya ve motorlu taşıt trafiğinin düzgün akışını sağlamak

38. Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Murat’ın görevi ile bağdaşır?

A) Görevi sırasında etrafı gözetlemez, güzergâhta dolanır
B) Mümkün olduğu kadar güzergâhta görünür olmaz
C) Olay durumunda, müdahale etmez, kolluğu arar
D) Otopark alanında trafiği yönlendirir ve ceza uygular
E) Devriye görevini aksatmadan vatandaşların yardım taleplerine cevap verir

39. X-Ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri

I-İnorganik maddeler/Mavi tonları

II-Organik maddeler/Turuncu – kahve tonları

III-Karışık malzemeler/Yeşil

IV-Kurşun ve Kristaller/Pembe

A) I-II
B) II-III
C) I-II-III
D) II- IV
E) IV

40. “Biometrik kontrollü geçiş sistemi” ne demektir?  

A) Kişiye özel biyolojik özelliklere göre giriş izni veren sistemlerdir.
B) Sadece parmak iziyle çalışan elektronik sistemlerdir
C) Sadece göz retinasına göre yetki veren bilgisayar sistemleridir
D) Kartlı geçiş sisteminin diğer bir adıdır
E) İçerisinde elektronik hiçbir bileşen bulunmayan giriş kontrol sistemidir

41. Aşağıdakilerden hangisi, yabancı maddelerin ve istenmeyen kişilerin girişini engelleyecek fiziki güvenlik sistemlerinden  

A) Duvarlar, Beton Engeller
B) Tel Örgüler
C) Bariyerler
D) Kartlı Geçiş Sistemleri
E) Kilit Sistemleri

42.El dedektörü ile yapılan kontrolde, el dedektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

A) 2,5-7,5 cm. uzaklıkta
B) 7,5-12,5 cm. uzaklıkta
C) 12,5-17,5 cm. uzaklıkta
D) 17,5-22,5 cm. uzaklıkta
E) 22,5-27,5 cm. uzaklıkta

43. Yüksek güvenlik gerektiren hassas noktalar için tasarlanmış olup, insanlar için kaçak giriş çıkışları imkansız hale getirmektedir. Yukarıda verilen açıklama aşağıda belirtilen güvenlik sistemlerinden hangisine aittir?

A) Aydınlatma Sistemi
B) Kapalı Devre TV Sistemi (CCTV)
C) X-Ray Sistemi
D) Taşıt-Araç Kapanları
E) Tam Boy Turnike Sistemi

44. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir? 

A) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B) Hasta/yaralının ve çevrenin güvenliğini sağlamak
C) İlaçla müdahale etmek
D) Hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
E) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

45. Kerem Bey evinin çatı inşaatında çalışırken ayağı kayar ve 2 metre yükseklikten beton zemine düşer, o sırada üzerine bir odun parçası düşer ve göğüs sağ tarafına saplanır. İnşaatta birlikte çalıştığı arkadaşlarının Kerem Beye yaklaşımları nasıl olmalıdır? 

A) Cisim yerinde bırakılarak yara hava almayacak şekilde sarılır
B) Cisim çıkarılarak yara sarılır
C) Yaralının sırt üstü yatması sağlanır
D) Ağrı kesici verilerek ağrısı azaltılır
E) Odun çıkarılır, sıkıca sarılır ve 112 aranır

46. Hayvan ısırmalarında ilkyardım uygulamalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi

A) Ağır seyirli yerel reaksiyon görüldüğünde, sıkabilecek tüm yüzük, bilezik, saat, kolye, kravat gibi şeyler çıkartılır
B) Venöz turnike uygulanır, soğuk uygulama yapılır
C) Anaflaktik şoka karşı hazırlıklı olunur, hasta ABC yönünden değerlendirilir
D) Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır
E) Hafif yaralanmalarda yara sabun ve soğuk suyla kesinlikle yıkanmaz

47. Çocuk hasta/yaralıda yapılan Temel Yaşam Desteği uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

A) Bilinç kontrolü, omuzlardan dokunarak “İyi misiniz” diye sorularak yapılır
B) Kalp basısı uygularken tek el kullanılır
C) Kalp basısı uygularken göğüs yüksekliğinin 1/3 ü aşağı inecek şekilde bası uygulanır
D) Çocuk hareket ettirilmemelidir
E) İlk yardımcı yalnız ise bilinç kontrolünden sonra hemen 112’yi arar

48. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden

A) İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır
B) Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalıdır
C) Önce kendi can güvenliğini korumalıdır
D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır
E) İlkyardımda kullanabileceği malzemeleri sürekli yanında taşımalıdır

49. Aşağıdakilerden hangisi kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gerekenlerden biridir?

A) Çekilmişse el freni indirilmeli
B) Aracın kontağı kapatılmalı
C) Hemen 110 aranmalı
D) Araç ters dönmüşse düzeltilmeli
E) Hasta/yaralı hemen dışarıya çıkartılmalı

50. Şok halindeki bir hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarında hangisi  

A) Hava yolunun açıklığı sağlanır
B) Kanama varsa hemen durdurulur
C) Hasta veya yaralı sıcak tutulur
D) Şok pozisyonu verilir
E) Koma pozisyonu verilir

51. Aşağıdaki durumlardan hangisinde rentek manevrası kullanılır?

A) Dar bir tünelde sıkışmış hasta/yaralıyı kurtarmak için
B) Solunum durması veya patlama ihtimali gibi tehlikeli bir durum var ise omuriliği zedelemeden hasta/yaralıyı araçtan çıkarmak için
C) Kaza geçirmiş kişinin sakinleşmesini sağlamak için
D) Trafik akışının sağlanabilmesi için
E) Hasta/yaralının araçtan çıkmak istemesi halinde

52. Özellikle bilinç kaybı olanlarda ………………… geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Dudaklar
B) Burun
C) Dil
D) Kulak
E) Saç

53. Aşağıdakilerden hangisi ısı ile oluşan yanıklarda yapılan bir uygulamadır?

A) Kişi hala yanıyorsa koşması engellenir
B) Hasta/yaralının üzeri battaniye ya da bir örtü ile kapatılır yuvarlanması sağlanır
C) Solunum yolu açık tutulur
D) Yanık alanı küçükse bölge en az 20 dk. soğuk su altında tutulur
E) Su toplamış yerler patlatılır

54.Bina içindeki kişilerin, yakındaki küçük bir yangını kontrol etmek ve söndürmek için, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tanıma göre hangi yangın güvenlik tedbiri açıklanmıştır?

A) Yangın dolapları tesisatı
B) Paratoner sistem tesisatı
C) Taşınabilir yangın söndürme cihazı
D) Yangın algılama tesisatı
E) Yangın alarm tesisatı

55. Yangın yerinde canlıları ve itfaiyecileri tehdit eden çeşitli tehlikeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki bu tehlikeler arasında

A) Yüksek sıcaklık tehlikesi
B) Patlama tehlikesi
C) Yangın şiddeti tehlikesi
D) Elektrik tehlikesi
E) Çökme tehlikesi

56. Demirin paslanması hangi yanma çeşidine örnek olarak verilir?

A) Yavaş yanma
B) Parlama şeklinde yanma
C) Hızlı yanma
D) Kendi kendine yanma
E) Patlama şeklinde yanma

57. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye Teşkilatının görevlerinden

A) Çevre düzenlemesi yapmak
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
D) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini denetlemek
E) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek

58. Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koruma ekibi
B) Kurtarma ekibi
C) Söndürme ekibi
D) İlkyardım ekibi
E) Komuta ekibi

59.Benzin, mazot vb. akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi

A) Su
B) Kuru kimyevi toz
C) Karbondioksit
D) Köpük
E) Kum

60. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri  

A) Boğma
B) Soğutma
C) Üfleme
D) Havalandırma
E) Yakıtı giderme

61. Hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan mahsur kalmış kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasına ne denir? 

A) Tahliye
B) Kurtarma
C) Kaçış
D) Koruma
E) Tahsis

62. Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?

A) Toz esrar
B) Likit esrar
C) Amfetaminler
D) Kubar esrar
E) LSD

63. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucuya başlama nedenlerinden birisi

A) Merak
B) Özenme
C) Eğitimde başarılı olma
D) Arkadaş ısrarı
E) Eğlence amaçlı

64.Bir özel güvenlik görevlisi küçük gruplarla görüşürken aşağıdaki durumlardan hangisine önem vermelidir?

A) Grupla arasında herkesin kendisini tam göreceği şekilde mesafe koyarak onları dinlemeye hazır olduğunu göstermeye
B) Grubu kendisini dinlemeleri için susturmaya
C) Gruptan bir temsilci ile görüşmeye
D) Grup içinden bir kişiye hitaben görüşmeye
E) Grubun sırayla görüş bildirmesini sağlamaya

65.Bir özel güvenlik hizmeti veren grubun başarısında aşağıdaki iletişim unsurlarından en önemlisi hangisidir?

A) Grup üyelerinin iletişim anında birbirlerine duydukları sevgi
B) Grup üyelerinin birbirleri ile dayanışma içinde olması
C) Grup üyelerinin yasa ve yönetmelikleri bilmeleri
D) Grup üyelerinin aralarında güçlü bir takım ruhu oluşturmaları
E) Grup üyelerinin ast ve üstlerine duydukları sevgi ve saygı

66.Bireyin karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına iletişimde ne ad verilir?

A) Empati
B) Sempati
C) Algı
D) Yargı
E) Egosantrizm

67. Özel güvenlik görevlisi Leyla’nın görevli olduğu resim galerisine gelen ziyaretçileri nazik, kibar bir şekilde ve güler yüzle karşılayarak görevini ifa etmesi gelen ziyaretçiler üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır.

Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisi Leyla’nın hangi iletişim türünde başarılı olduğu söylenebilir?

A) Sözlü iletişim
B) Sözsüz iletişim
C) Kültürel değişim
D) Sosyal etkileşim
E) Uzaktan iletişim

68. Özel güvenlik görevlisi kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceğini nasıl ifade etmelidir?

A) Hiçbir şey söylemeyerek kişinin anlamasını beklemelidir
B) Uygulanması gereken kuralı uygun bir dille izah etmelidir
C) Kapıya barikat çekerek kenarda beklemelidir
D) Sesini yükselterek karşısındaki kişiye korku vermelidir
E) Bir seferlik göz yummalıdır

69.İyi ve etkili bir iletişimde eleştiri aşağıdakilerden hangisi/hangileri biçiminde yapılmalıdır?

I) Eleştiri kişiliğe değil davranışa yapılır

II) Eleştiri mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır

III)Başkalarının yanında eleştiri yapılmaz

IV)Kişinin eski olumsuz davranışlarından örnek verilmez

A) I
B) II
C) III
D) I- II ve III
E) I-II-III ve IV

70.İletişim çarkının temel öğeleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

A) Mesaj – Alıcı – Geri Bildirim – Kanal – Kaynak
B) Kaynak – Mesaj – Kanal – Alıcı – Geri Bildirim
C) Kaynak – Alıcı- Mesaj – Geri Bildirim – Kanal
D) Mesaj – Kanal – Kaynak – Geri Bildirim – Alıcı
E) Kaynak – Kanal – Alıcı – Geri Bildirim – Mesaj

71. Aracını otoparkta engelli araç sürücüleri için ayrılmış olan alana park eden bir kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması müşteri memnuniyeti açısından daha uygundur?

A) Aracınızı buraya park etmeyin, lütfen hemen başka bir yere alın
B) Levhayı görmüyor musunuz, buraya park edemezsiniz
C) Bu alanı engelli araç sürücüleri için ayırdık, aracınızı başka bir yere park ederseniz memnun oluruz
D) Aracınızı buraya park etmeniz halinde aracınız ekipler tarafından çekilecektir
E) Aracınızı lütfen buradan alın, aksi halde biz gerekeni yapmak zorunda kalırız

72. Özel güvenlik hizmetlerinde kurumsal ilişkiler gereğince elektronik posta (e-posta, e-mail) ile kurulan yazılı iletişimde aşağıdakilerden hangisinin yapılması

A) Sempatiklik gereğince, duyguları ifade eden işaret ve simgeler kullanılmalıdır
B) E-postanın konusu kısaca ve anlaşılır şekilde yazılmalıdır
C) Mesaja, uygun bir hitap kelimesi veya cümlesiyle başlanmalıdır
D) Mesajın sonunda e-postayı gönderen kişinin kişisel bilgilerine yer verilmelidir
E) E-postanın ekine dosya eklenmişse mesaj bölümünde bu konuda bilgi verilmelidir

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden

A) İletişim sadece bilgi alışverişi değil, aynı zamanda duygu alışverişidir
B) İletişim sürecinde gönderilen mesajın alınmasında alıcının algıları önemlidir
C) İletişim sadece bilinçli olarak gerçekleşen tek yönlü bir süreçtir
D) İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenir
E) İletişim sadece sözcüklerle değil, beden diliyle de gerçekleşebilir

74. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “ben dili” ile ilgili olarak ifade edilmiştir? 

A) Kişiye yöneliktir
B) İletişim kuran kişiyi rahatlatır
C) Sorumluluk duygusuna katkı sağlar
D) İletişime zarar vermez
E) İletişim sürecinde suçluluk duygusunu ortadan kaldırır

75. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyi bir dinleyicide bulunur?

A) Konuşmacıya geri bildirimde bulunmak
B) Yüzeysel bir dinleme yapmak
C) Söylenenleri kendi başına gelenlerle karşılaştırmak
D) Anlatılanlardan hüzün çıkartmak
E) Dinleme ihtiyacı olan konuları seçmek

76. Sosyal düzen kuralları arasında yer alan “hukuk kurallarını’’ diğer sosyal düzen kurallarından nitelik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yaptırım öğesinin olması
B) Yaptırım öğesinin olmaması
C) Yazılı olması
D) Toplum tarafından saygı duyulması
E) İlk çağdan bu yana uygulanıyor olması

77. “Göz yaşartıcı gazın etkisi ortalama …… dakika gibi bir sürede geçer.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangisidir?

A) 5-10
B) 15-30
C) 35-40
D) 40-45
E) 45-50

78. Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi kalabalıklara bir örnektir?

A) Spor etkinliklerini izleyemeye giden insanlar
B) Bir mağazanın vitrinine bakan insanlardan oluşan kalabalıklar
C) Yasalara aykırı hareket etme arzusunda olan geçici kalabalıklar
D) Tiyatro seyretmeye giden insanlar
E) Asker uğurlamasına gelen kalabalıklar

79. AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Zeynep, AVM’de faaliyet gösteren bir işletme önünde işletmeyi protesto eden grupla karşılaştıklarında aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapmaları

A) Güvenlik amirine bilgi vermek
B) Genel kolluğa bilgi vermek
C) İşletmeyi protesto eden gruba yaptıklarının yasalara aykırı olduğunu belirterek, zor kullanmak suretiyle grubu dağıtmaya çalışmak
D) AVM yönetimini bilgilendirmek
E) Grubun AVM’ye ve işletmeye zarar verme ihtimaline karşı tedbirler alınmasını sağlamak

80.Zor kullanma şartları oluştuğunda cop kullanma yetkisine haiz özel güvenlik görevlisi saldırgan şahısları etkisiz hale getirmek amacıyla copu kullanacağı insan bedenine yönelik birinci derece vuruş bölgeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kafa
B) Boyun
C) Kol ve bacaklar
D) Omurga bölgesi
E) Kasık bölgesi

81. “Panik” kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru  

A) Bireysel olabileceği gibi topluluklarda da geçerli olabilir
B) İnsanlar mantıklı ve rasyonel davranışlarını geçici olarak kaybederler
C) Soğukkanlı hareket edemezler
D) Panik anında insanlar ya şoka girer ve hareketsiz kalır ya da o durumdan hızla ve düşünmeden kurtulmaya çalışırlar
E) Büyük ve ani gelişen deprem, sel, toprak kayması ve çığ düşmesi gibi doğal afetler kalabalıklarda paniğe neden olmaz

82. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı yöntemlerdendir?

I. İnandırma (İkna Etme)

II. Ödüllendirme

III. Zor kullanma

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I- II-III
D) Yalnız III
E) I ve II

83. Davranış; insanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkidir. Etkili ve verimli bir güvenlik hizmeti için insan davranışlarını, bu davranışların nedenlerini ve hedeflerini iyi anlamak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak davranışlarımızın ortaya çıkış biçimi olarak sonradan kazanılan (öğrenilen) davranışlardan

A) Herhangi bir müzik aletini çalabilme
B) Resim yapma
C) İçgüdü
D) Bisiklete binme
E) Çocuğun evini bulabilmesi

84. Kalabalık içerisindeki kişi türlerinden biri olan provokatörlerin eylemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Provokatörler genellikle plan yapmazlar
B) Topluluğu suç sayılan bir eyleme yönlendirmekte uzmanlaşmış elemanlardır
C) Provokatörler genellikle açık kimlikleriyle faaliyet gösterirler
D) Provokatörler, genellikle katılımcıları kışkırtma eylemine girmezler
E) Provokatörler, kargaşa yaratma ve olumsuz olaylara yol açabilecek hareketlerde bulunmaktan kaçınırlar

85. Üniversitede, toplanan öğrencilerden oluşan kalabalık tarafından topluluğu takip eden özel güvenliğin bulunduğu yere doğru bazı cisimler atılmaya başlanmıştır. Özel güvenlikçilerin bu cisimlerden korunmak için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toplanma düzeni
B) Çember düzeni
C) Çatı düzeni
D) Kama düzeni
E) Hat düzeni

86. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik ilkelerine uygun

A) Sağduyulu olmak
B) Uyanık ve şüpheci olmak
C) Mevcut teknik cihazları yeterli düzeyde kullanmak
D) Sistemli ve hızlı olmak
E) Rutin şekilde hareket etmek

87. Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetlerin eyleme dönüşmesi safhalarından birisi

A) Bilgi toplama
B) Hedef seçimi
C) Yemleme yapma
D) Planlama
E) Saldırı

88. Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde bulunan koruma karar çeşitlerinden biri

A) Yakın koruma
B) Konut koruma
C) Çağrı üzerine koruma
D) İş yeri koruma
E) Genel koruma

89. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat çalışmasının aşamalarından biri

A) Büro çalışmalarının yapılması
B) Varış noktalarının belirlenmesi
C) Katılacak kişilerin listesinin yapılması
D) Program süresinin belirlenmesi
E) Programa uygun malzeme temini yapılması

90. VIP koruma hizmeti yerine getirilirken takip edilmesi ve uygulanması gereken hususlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

A) Saldırı ihtimali olan her yerde kaçış yönü ve kaçış şekli belirlenmelidir
B) Basınla ilişkiler uyumlu olmalıdır
C) Gerekli müdahale yerinde ve zamanında yapılmalıdır
D) Korunan önemli kişinin giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır
E) Koruma personeli bütün dikkatini görevine vermeli, başka bir konu ile ilgilenmemelidir

91. Aşağıdakilerden hangisi, korumanın temel amaçlarından biri

A) Korunan önemli kişiyi bedensel bir zarardan korumak
B) Korunan önemli kişinin günlük hayat akışını aksatmadan güvenliğini sağlamak
C) Korunan önemli kişinin özel ve resmi tüm isteklerini yerine getirmek
D) Korunan önemli kişiyi utandırıcı, gülünç duruma düşürücü hallerden korumak
E) Korunan önemli kişinin hayatını tehlikeye sokacak her türlü durumlardan uzak tutmak

92. Çoklu konvoy düzeninde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) Eskort-VIP aracı-Öncü koruma-Artçı koruma-Ambulans
B) Ambulans-Eskort-Öncü koroma-VIP aracı-Artçı koruma
C) Eskort-Öncü koruma-VIP aracı-Artçı koruma-Ambulans
D) Eskort-Ambulans-Öncü koruma-VIP aracı-Artçı koruma
E) Öncü koruma-VIP aracı-Artçı koruma-Ambulans-Eskort

93. Kişi korumanın yaya olarak yapılmasında koruma sayısı göz önüne alındığında en zor olan ve düşük seviyeli tehdit durumlarında kullanılan koruma düzeni/şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir kişi ile koruma
B) İki kişi ile koruma
C) Üç kişi ile koruma
D) Dört kişi ile koruma
E) Beş kişi ile koruma

94.Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla kime bildirilir? 

A) Mülki amire
B) Yetkili genel kolluğa
C) Güvenlik müdürüne
D) Belediyeye
E) Herhangi bir polis karakoluna

95. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden  

A) Koruma hizmetleri, korunan önemli kişinin özelliklerine, personel sayısına ve değişen şartlara göre farklı şekillerde yerine getirilir
B) Koruma görevlisi, koruma konusu ile ilgili her türlü konuyu, korunan kişi ile rahatça paylaşabilmelidir
C) Tam bir koruma mümkündür
D) Koruma görevinde silah kullanmak son çaredir
E) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir

96. Aşağıdaki görevlilerden hangisi özel kolluk görevlilerinden

A) Belediye zabıtası
B) Gümrük muhafaza memuru
C) Orman muhafaza memuru
D) Polis memuru
E) Kır bekçisi

97. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilecek yetkilerden biri

A) Zor kullanma
B) Yakalama
C) Suça el koyma
D) Kimlik tespiti
E) Emanete alma

98. Özel güvenlik denetlemelerinde kullanılacak raporların şekil, içerik ve formatları hangi birim tarafından hazırlanır? 

A) EGM Hukuk Müşavirliği
B) Sayıştay
C) EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı
D) EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

99. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluğun etkin iş birliği ve koordinasyonuyla genel güvenliğe katkı sağlayacak şekilde, olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayların en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) KADES
B) UYAP
C) KAAN
D) ÖGNET
E) ÖZGE

100. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan  

A) Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Sınavı
B) Bomba İmha Uzmanı Sınavı
C) Silah Tamir Yeri Açma Sınavı
D) Ateşleyici Yeterlilik Belge Sınavı
E) Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı