106. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2023 Yılı 106. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Ocak 31, 2024
2.155 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin valiliğe bildirim süresi olarak belirlenmiştir? 

2. Özel güvenlik görevlisini izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum veya kuruluşlara aşağıdaki yaptırımlardan hangisi verilir? 

3. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmasına izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verilecek hususlardan değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında uygulanan adli/idari cezalar ve yaptırımlar arasında yoktur?

6. Aşağıdakilerden hangisi istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan sigortadır? 

7. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdaki hangi hususlar ile ilgili görevli ve yetkili değildir?

8. Konusu suç teşkil eden emir hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9. R şirketinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Anıl, hangi hallerde R şirketince alınan ve demirbaşa kayıtlı görev silahını evinde bulundurabilir?

10. Özel güvenlik komisyonu kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi çalışma izni için doğrudur? 

12. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini kullanabilmesi için aşağıdaki unsurların hangilerinin bir arada olması gerekir?

I. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı “herkes tarafından görünebilecek şekilde yakasında takılı” olmalıdır

II. Özel güvenlik görevlisinin bulunduğu yer “görev alanı” olmalıdır

III. Özel güvenlik görevlisi hizmet verilen yerde “o süre esnasında görevli” olmalıdır.

13. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yöntemlerden biri değildir?

14. Özel güvenlik komisyonu, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.

Aşağıdakilerden hangisinde komisyon görevini yerine getirirken uluslararası yükümlülükleri de göz önünde bulundurur? 

15. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, ek önlemler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

16. Özel güvenlik görevlilerinin işyeri ve konutlara girme yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu yetki kullanım şartlarından biri değildir?

17. Aşağıdakilerden hangisi geçici hallerde verilen özel güvenlik izni için doğru değildir?

18. Özel güvenlik görevlilerinin, görev ve yetkilerine ilişkin aşağıda seçeneklerde örnekler verilmiştir.

Hangi örnekte verilen yetki kullanımı yanlıştır? 

19. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından değildir?

20. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında bulunması gereken görevlilerden değildir?

21. Özel güvenlik görevlilerinin; suç öncesi ve esnasındaki görevlerini ifası sırasında herhangi bir olay, konu veya şahısla ilgili olarak mevcut durumu tespit etmek, gördüğü, duyduğu ve bizzat yaptığı inceleme ve araştırma ve ilgili hususları açıklamak üzere hazırladıkları tutanakların imza bölümünde en az kaç görevlinin imzası bulunmak zorundadır? 

22. Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak ana kriterler arasında hangi seçenek yer almaz?

23. Aşağıdakilerden hangisi olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi ifade eder? 

24. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe verilen addır?

25. Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında engelleyici ve hız kesici olarak kullanılmaz?

26. Aşağıdakilerden hangileri, fiziksel bulgu çeşitlerindendir?

27. Şüpheli eşkal tarifi için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

28. Aşağıdakilerden hangi yetki özel güvenlik görevlilerine doğrudan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla verilmiştir?

29. Tutanaklarda başlık yazımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru ifade edilmiştir?

30. Aşağıdakilerden hangisi AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Tuğçe’nin yapması gereken doğru uygulamalardan biri değildir?

31. Özel güvenlik görevlilerinin, görevlerine ilişkin yazacağı raporlarda uyulması gereken kurallar şekil kuralları ve içerik kuralları olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi rapor yazımında uyulması gereken içerik kurallarından birisidir?

32. Özel güvenlik görevlisi Mihrimah, parkta devriye görevi sırasında bir çocuğun darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

33. Devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri görev bölgelerinde karşılaştıkları adli bir olayla ilgili hangisini yapmaları uygun olmaz?

34. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Büşra’nın görev sırasında ve görev yerinde kullanacağı istisnai adli görev ve yetkilerden değildir?

35. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

36. Aşağıdakilerden hangisi tren garında devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Feyza ile Beyza’nın önleyici görevlerindendir?

37. Devriye hizmetini yerine getiren özel güvenlik görevlileri İbrahim ile Merve, bir işyerinden imdat sesi gelmesi üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

38. Aşağıdaki kanunların hangisi/ hangileri özel güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi vermiştir?

I. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

II. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

III. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

39. Bir havalimanında X-ray cihazı operatörü olarak çalışan güvenlik görevlisi Kader, X-ray tünelinden geçen bir çantanın içerisini X-ray cihazı monitöründe görüntüleyememektedir. Bu durumda Kader’in öncelikli olarak X-ray kontrol panelinde bakması gereken bölge ve gösterge aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

40. I. Dozimetre ödünç verilmez veya ödünç alınmaz

II. X-ray cihazının tüneline veya kenarına konulmaz

III. Metal parçaların veya giyeceklerin arkasına bırakılabilir

IV. Radyasyona ne kadar maruz kalındığını ölçmek için kullanılır

Dozimetre için yukarıda ifade edilen hususlardan hangileri doğrudur? 

41. İz dedektörleri ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir? 

42. Bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ada aynı zamanda yangın algılama sisteminden de sorumludur. Fabrikada yangın alarm sirenlerinin çalması durumunda aşağıdakilerden hangisi Ada’nın şüphelenmesi gereken durumlar arasında yer almaz? 

43. EDS sistemi ne işe yarar? 

44. RENTEK manevrası aşağıdaki uygulamalar içinde hangi durumlarda kullanılır?

45. Sara krizinde yapılan müdahalelerden hangisi yanlıştır?

46. Ayak bileği kırığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

47. Bilinci açık bir bebekte hava yolu tam tıkanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

48. Kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

49. Bebeklerde başa pozisyon verirken hangisine dikkat edilmelidir?

50. Hangisi dış kanamalarda yapılan ilkyardım uygulaması değildir?

51. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına akmasına ne isim verilir? 

52. Olay yerinin değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

53. Hayvan ısırmaları ve böcek sokmalarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

54. Bir maddenin sıcaklığının artmasına sebep olan fiziksel etki nedir?

55. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ne denir?

56. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

57. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden biridir?

58. Metan, Etan, Propan vb. olarak bilinen bu tür gazlar bulundukları alandaki oksijeni bertaraf ettikleri için oksijen yetersizliğine neden olmaktadır. Bu tür gazlar hangi grup gazlar olarak nitelendirilir?

59. Muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek gibi görevleri yapan ekip hangisidir?

60. Gaz yağı, tiner, boya gibi yanıcı maddelerin söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?

61. Tam yanmanın olmadığı, oksijenin yeterli ama ısının yetersiz olduğu yangın oluşum safhası aşağıdakilerden hangisidir?

62. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Hayal Gösterenler (Halüsinojenler) sınıfında yer alır?

63.Kullanılan uyuşturucu madde miktarını her geçen gün arttırma isteği bağımlılığa giden yolda neyi ifade eder? 

64. Etkili iletişimde alıcının taşıması gereken bir takım özellikler vardır.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden birisi değildir?

65. Özel güvenlik görevlisi çok önemli durumlarda ikna edici olabilmek için bireysel iletişimini kurarken ortamı nasıl düzenlemelidir?

66. Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması, görev yaptığı kuruma aşağıdaki izlenimlerden en çok hangisini kazandırır?

67. Özel güvenlik görevlileri zaman zaman grupları bilgilendirmek durumunda kalırlar.

Bu bilgilendirmede grupla güvenlik görevlisi arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

68. Fertlerin ve toplumların anlama ve kavrama farklılıklarından ötürü, bir gruba veya topluluğa sosyal mesajları veya sosyal olayları, onların anlayacağı ve kavrayacağı dilde anlatan, yol gösteren kişilere ............................. adı verilir. Bu kişiler gruplar üzerinde hayli etkindir ve davranışları grup tarafından çok çabuk benimsenir.

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşluk seçeneklerden hangisi ile doldurulmalıdır?

69. Yazılı iletişim becerisinin bir özel güvenlik görevlisine gerekliliği konusunda aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? 

70. Özel güvenlik görevlilerinin görev sürecinde aşağıdaki kişilerden hangisi ile başarılı iletişim kurması diğerlerine nazaran daha az önemlidir?

71. Bir özel güvenlik görevlisinin iletişim sürecinde başarısını belirleyen unsurlar arasında soru sormanın önemi nedir? 

72. Özel güvenlik hizmeti veren bir grubun sözlü mesaj iletiminde dikkat etmesi gereken nokta aşağıdakilerden hangisi değildir?

73. Özel güvenlik görevlisi koruma ve güvenliğini sağlamakla görevli olduğu yerde görev yaparken stresli, kızgın bir vatandaşa nasıl davranmamalıdır?

74. Özel Güvenlik Amiri Nur, görevle ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?

75. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

76. Aşağıdakilerden hangisi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun’una göre toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasak yerlerden değildir?

77. Otoriteye, mülkiyete veya insanlara karşı şiddetli bir toplumsal rahatsızlıktan kaynaklanan ve bir grup tarafından gerçekleştirilen sivil itaatsizlik, başka bir tanıma göre ise; toplumsal düzeni etkileyen veya bozan, kamu otoritesini zaafa düşüren, maddi hasarlara, yaralanmalara veya can kayıplarına yol açan organize gösteri ve eylemlerin tümü ne olarak tanımlanmıştır?

78. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda kanuna aykırı eylem biçimlerinden biri değildir?

79.Toplumsal olaylar sırasında ortaya çıkan belirsizlik süreci ve kırılgan durum sosyal istikrarı tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkar. Bu süreçte toplumsal olayların işleyişi, sonuçları ve toplum üzerindeki etkilerini öngörebilmek çoğu zaman mümkün olmaz. Yeni şartlar, faktörler ve aktörler ortaya çıkarak yeni çatışmalara sebebiyet verebilirler. Buna göre toplumsal olayları başlatma usul ve aşamaları aşağıdakilerden hangisi değildir?

I. Yaygın, sürekli ve etkili propaganda yapmak

II. İstenilen yönde kışkırtıcı konuşmalar yapmak

III. Heyecanı artırmak ve eyleme geçiş

IV. Sonucunda eylem yapmadan beklemek ve propagandaya devam etmek

80. Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten topluluklar hedeflerini gerçekleştirmek için kendilerini önlemeye çalışan güvenlik görevlilerine karşı aşağıdaki hangi taktikleri kullanırlar?

I. Farklı olaylar çıkararak dikkatleri başka tarafa çekme

II. Dağılıyor gibi yaparak tekrar toplanma

III. Çevredeki esnaftan yardım isteme

IV. Topluluğun güvenlik görevlilerini kuşatması

V. Etraflarına çocuk ve kadınların dizilmesi 

81. Çok tanınmış ve herkesçe sevilen ses sanatçısı İzzet’in şehrin en büyük meydanlarından birinde açık havada düzenlenen aşırı kalabalık bir sahne konseri esnasında, sanatçı ve sahneyi korumak için aşağıda belirtilen güvenlik tedbirinden hangisi veya hangilerini uygulamak daha güvenli ve etkili olur?

I. Hat düzeni

II. Kama düzeni

III. Çember düzeni

IV. Alan çevre ve kapı koruma

V. Çatı düzeni

82. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal gazların kullanım esasları için söylenemez?

83. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişilere uygulanacak ilkyardım esaslarından biri değildir?

84. Güvenlik görevlileri toplumun huzurunu sağlamak için vardır. Toplum psikolojisinin güvenlik kuvvetleri için önemi konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

85. Özel güvenlik sorumlusu Mehmet’in emrindeki özel güvenlik görevlilerine “Hat düzeni al!” talimatı verdiği duyulduğuna göre, güvenlik sorumlusu aşağıda sayılan hangi durum veya olaya müdahale ettirmeyi planlamıştır?

86. Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağıdaki maddelerden hangisi yer almaz?

87. Aşağıdakilerden hangisi Ekip Amirinin görevlerinden değildir?

88. Korunan önemli kişinin (VIP) araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisi değildir?

89. Kişi koruma görevi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

90. Öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ........... ve .........üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ......... ortadan kaldırmak veya ................ indirmektir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olur?

91. Aşağıdakilerden hangisi, koruma amirinin görevlerinden biri değildir? 

92. Korunan önemli kişinin bulunduğu VIP aracı dışında başka bir araçla yapılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 

93. Aşağıdakilerden hangisi suikastçıların sık olarak kullandığı yöntemlerden değildir?

94. “Sadece koruma görevlerinin bulunabileceği, korunan önemli kişinin en yakını olan kişilerin ve güvenlik kontrolü yapılmış olanların girebileceği, korunan önemli kişiye en yakın ve koruma görevlilerinden oluşturulan güvenli halkadır.” tanımı hangi çember çeşidini ifade eder? 

95. Aşağıdakilerden hangi kurum temsilcisi Özel Güvenlik Komisyonunda yer almaz?

96. Aşağıdaki makamlardan hangisi il ve ilçe sınırları içeresinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir?

97. Özel güvenlik görevlileri, yer ve zaman bakımından yetkilerini hangi durumda kullanamaz?

98.Bir suçla karşılaşıldığında genel kolluğa bildirim yapılabilmesi için sadece özel güvenlik görevlilerince kullanılabilen uygulama hangisidir?

99. Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin dijital platforma taşındığı, sektör unsurlarının zorunlu başvuru ve bildirimlerini tam zamanlı olarak gerçekleştirebildiği Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

100.Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan entegrasyon çalışması sonrasında, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvuru işlemlerinin ilgili müracaat birimlerine belge ibraz edilmeksizin yapılabilmesine imkan sağlayan elektronik platform aşağıdakilerden hangisidir?

106. dönem özel güvenlik sınav soruları

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz uygulamamızda 2023 yılı özel güvenlik çıkmış sınav soruları yer alıyor. 2023 yılında en son düzenlenen 106. özel güvenlik sınav soruları sitemizde yer alıyor. Silahlı özel güvenlik olmak isteyen kişiler Özel güvenlik silah soruları kategorisinden silah sorularını ayrı olarak çözebilirler. Silahsız özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen kullanıcılar ise burada yer alan ve yenileme eğitim sorularını çözebilirsiniz.

Özel güvenlik çıkmış sorular, özel güvenlik sınavına hazırlanmak isteyen adaylar için önemli bir kaynaktır. Bu sorular, sınavın içeriğini ve soru tiplerini anlamanıza yardımcı olabilir.

Özel güvenlik sınavı, 100 soruluk çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda başarılı olmak için en az 60 soruyu doğru cevaplamak gerekmektedir.

Sınavda çıkan sorular, temel güvenlik konularına ve uygulamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Temel güvenlik konuları arasında özel güvenlik hukuku ve kişi hakları, güvenlik tedbirleri, etkili iletişim, kalabalık yönetimi, temel ilk yardım, olay yeri koruma, yangın güvenliği ve tabii afetlerde müdahale tarzı, patlayıcı maddeler gibi konular yer almaktadır.

Uygulamaya yönelik sorular arasında ise, güvenlik planı hazırlama, güvenlik tedbirleri alma, kalabalık yönetimi, ilk yardım müdahalesi yapma, olay yeri koruma, yangın söndürme gibi konular yer almaktadır.

Özel güvenlik çıkmış sorulara ulaşmak için, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kullanabilirsiniz. Sitede, geçmiş dönemlerde yapılan özel güvenlik sınavlarının soru kitapçıkları yayınlanmaktadır.

Özel güvenlik çıkmış sorulara çalışmak, sınava hazırlanmak için faydalı bir yöntemdir. Bu sorular, sınavın içeriğini ve soru tiplerini anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, çıkmış soruları çözerek kendinizi test edebilir ve eksiklerinizi görebilirsiniz.

Özel güvenlik çıkmış sorulara çalışırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, soruların içeriğini ve soru tiplerini iyi anlamanız gerekir. Soruların hangi konuları içerdiğini ve soru tiplerinin nasıl olduğunu bilmek, soruları çözmenizi kolaylaştıracaktır.

Ayrıca, soruları çözerken zamanınızı iyi yönetmeniz de önemlidir. Sınavda 120 dakika süreniz var ve bu süreyi verimli kullanmak için soruların zorluk derecelerine göre çözmeniz gerekir.

Son olarak, çıkmış sorulara çalışırken bol bol soru çözmeniz önemlidir. Çözdüğünüz sorular ne kadar çok olursa, sınavda başarılı olma şansınız da o kadar artacaktır.

Özel güvenlik sınavına hazırlanmak için, özel güvenlik sınavlarına hazırlık kitapları ve testleri de kullanabilirsiniz. Bu kitaplar ve testler, çıkmış soruları içermesinin yanı sıra, sınava yönelik diğer konuları da kapsamaktadır.

106. DÖNEM Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 106. DÖNEM

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2023 Yılı 106. DÖNEM Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 106. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2023 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

106. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı