106. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sorular

admin
Şubat 6, 2024
807 views

özel güvenlik sınav soruları 106

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin valiliğe bildirim süresi olarak belirlenmiştir?
A) 15 gün
B) Bir ay
C) İki ay
D) 20 gün
E) Göreve başlama ya da görevden ayrılma gününün mesai saati bitimine kadar

2. Özel güvenlik görevlisini izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum veya kuruluşlara aşağıdaki yaptırımlardan hangisi verilir?
A)İdari para cezası
B) Adli para cezası
C)Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında
görev alamama
D)Bir daha özel güvenlik alanında
çalışamama
E) Hapis cezası

3. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmasına izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)İl Emniyet Müdürü
B) İl Özel Güvenlik Komisyonu
C)Belediye Başkanı
D)İl Jandarma Komutanı
E) Hizmet Verilen Yer Yetkilisi

4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verilecek hususlardan değildir?
A)Bina ve tesislerin korunması
B) Kişilerin korunması
C)Toplantı ve konserler
D) Sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler
E) Bankaların özel güvenlik birimlerince
gerçekleştirilecek para nakilleri

5. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında uygulanan adli/idari cezalar ve yaptırımlar arasında yoktur?
A) Hapis cezası
B) Para cezası
C) Özel güvenlik alanında bir daha görev verilmemesi
D) Görev yerinin değiştirilmesi
E) Özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan sigortadır?
A) Mali sorumluluk sigortası
B) Kasko
C)Zorunlu trafik sigortası
D) Hayat sigortası
E) Sağlık sigortası

7. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdaki hangi hususlar ile ilgili görevli ve yetkili değildir?
A) Suça el koymak
B) Suçun şüphelisini tespit etmek
C) Suçun şüphelisini yakalamak
D) Suç delillerini delil torbasına koymak
E) Suçun devamını önlemek

8. Konusu suç teşkil eden emir hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Konusu suç teşkil eden emir, üst amir tarafından yazılı olarak tekrar edilmesi halinde yerine getirilir
B) Konusu suç teşkil eden emir, üst amirin ısrar etmesi halinde yerine getirilir
C) Konusu suç teşkil eden emir, özel güvenlik şirket bölüm yöneticisi tarafından verilmesi halinde yerine getirilir
D) Konusu suç teşkil eden emir, polis amiri tarafından verilmesi halinde yerine getirilir
E) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilmez

9. R şirketinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Anıl, hangi hallerde R şirketince alınan ve demirbaşa kayıtlı görev silahını evinde bulundurabilir?
A) Genel kolluk kuvvetlerinin onayı ile
B) Mülki amirin izniyle
C)Evinde silah bulunduramaz
D) Acil ve zorunlu hallerde
E) 5188 sayılı Kanun’un verdiği yetkiyle

10. Özel güvenlik komisyonu kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır
B) Kararlar oy çokluğuyla alınır
C) Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E) Üyeler çekimser oy kullanabilir

 

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi çalışma izni için doğrudur?
A)Çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri idari para cezası ile cezalandırılır
B) Özel güvenlik görevlisi olduktan sonra aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi çalışma iznine engel olmaz
C) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu ya da olumsuz olması çalışma izninin verilmesine mani değildir
D)Çalışma izni verilmeyen kişiler, özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilebilir
E) Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi ruhsat harcına tabidir

12. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini kullanabilmesi için aşağıdaki unsurların hangilerinin bir arada olması gerekir?
I. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı “herkes tarafından görünebilecek şekilde yakasında takılı” olmalıdır
II. Özel güvenlik görevlisinin bulunduğu yer “görev alanı” olmalıdır
III. Özel güvenlik görevlisi hizmet verilen yerde “o süre esnasında görevli” olmalıdır.
A)I B) II, III C) III
D) I, II, III E) I, II

13. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yöntemlerden biri değildir?
A) Kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi
B) Kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
C) Özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınması
D) Kurum veya kuruluşlarda istihdam edilenlerden koruma ve güvenlik hizmeti yerine getirecek kişilerin belirlenmesi
E) Kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması ile birlikte özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınması

14. Özel güvenlik komisyonu, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.
Aşağıdakilerden hangisinde komisyon görevini yerine getirirken uluslararası yükümlülükleri de göz önünde bulundurur?
A) Havalimanları
B) Özel ve kamu bankaları
C) Öğrenci yurtları
D)Turizm ruhsatlı işyerleri
E) Kamu ve özel eğitim kurumları

15. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, ek önlemler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemlerin alınması istenir
B) Ek önlemler aldırmaya mülki idare amirleri yetkilidir
C)Ek önlemler, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerinin yetersiz bulunduğu durumlarda istenir
D) Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda vali ve kaymakamlara verilen yetkilerin kullanılması durumunda, özel güvenlik görevlileri mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır
E) Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar

16. Özel güvenlik görevlilerinin işyeri ve konutlara girme yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu yetki kullanım şartlarından biri değildir?
A) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında işyeri ve konutlara girme yetkisi kullanılabilir
B) İşyeri ve konutlara girebilmek için mağdur tarafından imdat çağrısında bulunulmalıdır
C) Genel kolluğa derhal bildirmek şartıyla işyeri ve konutlara girilebilir
D) Özel güvenlik görevlisi şartlar oluşunca ve görev alanındaki işyeri ve konutlara girebilir
E) Özel güvenlik görevlisi işyeri ve konutlara şartlar oluşunca ve görevli oldukları süre içinde girebilirler

17. Aşağıdakilerden hangisi geçici hallerde verilen özel güvenlik izni için doğru değildir?
A) Geçici hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir
B) Geçici hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır
C)İzin başvurusunda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir
D) Özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir
E) Geçici özel güvenlik izni için valiliğe, söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur

18. Özel güvenlik görevlilerinin, görev ve yetkilerine ilişkin aşağıda seçeneklerde örnekler verilmiştir.
Hangi örnekte verilen yetki kullanımı yanlıştır?
A) Görev alanında özel güvenlik görevlisi İrem’in, yağma amacıyla girenlere müdahale etmesi
B) Alışveriş merkezinde görevli özel güvenlik görevlileri Tuğba ve İzzet’in, bulundukları yerden geçenlere kimlik sormaları
C) Görev yaptığı sitede özel güvenlik görevlisi Öznur’un, ziyaret için gelen cezaevi firarisini yakalaması
D) Görev yaptığı yerde deprem olan özel güvenlik görevlisi Sinem’in, imdat istenen işyerine girmesi
E) Görev yerinde terk edilmiş eşya bulan özel güvenlik görevlisi Serhat’ın, eşyayı emanete alması

19. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından değildir?
A) Uzak çevre güvenlik halkası
B) Ana giriş kontrol noktası
C)Bina giriş kontrol noktası
D) Kritik alan giriş noktası
E) Makam giriş kontrol noktası

20. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında bulunması gereken görevlilerden değildir?
A) Yönlendirme görevlisi
B) Kontrol görevlisi
C) Koruma görevlisi
D)Cihaz görevlisi
E) Kontrol nokta sorumlusu

21. Özel güvenlik görevlilerinin; suç öncesi ve esnasındaki görevlerini ifası sırasında herhangi bir olay, konu veya şahısla ilgili olarak mevcut durumu tespit etmek, gördüğü, duyduğu ve bizzat yaptığı inceleme ve araştırma ve ilgili hususları  açıklamak üzere hazırladıkları tutanakların imza bölümünde en az kaç görevlinin imzası bulunmak zorundadır?
A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 6

22. Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak ana kriterler arasında hangi seçenek yer almaz?
A)İhtiyaca ve risklerin durumuna göre sistem üzerinde düzenlemeler yapılabilmelidir
B) Suç işleme potansiyeli olan kişiler eylem öncesi genelde plan ve keşif yaptıklarından dolayı alınacak güvenlik tedbirleri caydırıcı  olmalıdır
C) Güvenlik sistem ve cihazları seçilirken kullanışlı olmasına, yeterli personelle çalışmasına ve maliyet durumuna dikkat edilmelidir
D) Güvenlik planlanmasında kurulacak sistemler ve tedbirler kullanışlı, geliştirilebilir, arttırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır
E) Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken uygulanan güvenlik tedbirleri ile kişilerin özgürlükleri sınırlandırılabilmelidir

23. Aşağıdakilerden hangisi olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi ifade eder?
A) Delil
B) İpucu
C) Olay yeri
D)Bulgu
E) Olay

24. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe verilen addır?
A)Tanımlama
B) Cinsiyet
C) Fiziki özellik
D) Kimlik
E) Eşkal

25. Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında engelleyici ve hız kesici olarak kullanılmaz?
A) Hidrolik bariyerler
B) Ters kapan
C) Araç altı inceleme kamerası
D) Kollu bariyer
E) Sürgülü demir kapı

26. Aşağıdakilerden hangileri, fiziksel bulgu çeşitlerindendir?
A) Kan, kıl, tükürük, ter, cinsel akıntı, idrar
B) Atış artıkları, patlayıcı maddeler, yanıcı
ve yakıcı maddeler
C) Ateşli ve ateşsiz silahlar, fişek, çekirdek,
kovan, kartuş, tapalar, olay ile ilgili
belgeler, lifler, cam veya cam parçaları,
suçta kullanılan diğer araç ve gereçler
D) Parmak izi, avuç izi, ayak izi, kulak izi,
diş izi, araç lastik izi, alet izi vb
E) Narkotik ve uyuşturucu maddeler

27. Şüpheli eşkal tarifi için aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A)Eşkal, kişilerin gözle görülebilen belirgin
özellikleridir
B) Gözlem gücü zayıf olan bir kişi de
sağlıklı eşkal tarifi yapması mümkündür
C)Eşkal tanımlamanın gözlemle çok yakın
bir ilişkisi vardır
D) Özel güvenlik görevlileri, tarif ve
tanımlamalarda ortak bir standarda ve
terminolojiye sahip olmalıdır
E) Kişileri, araçları, nesneleri veya yerleri
tarif ederken belirli ve açık ifade ve
tanımlamalar kullanılmalıdır

28. Aşağıdakilerden hangi yetki özel
güvenlik görevlilerine doğrudan 6222
sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanunla
verilmiştir?
A) Müsabakalarda tehdit ve hakaret içeren
tezahüratların önlenmesi
B) Müsabakalarda buluntu eşyaların emanete
alınması
C) Maçlarda kadına yönelik şiddetin
önlenmesi
D)Tribünlerde şüphelenilen seyircilerin
üzerinin aranması
E) Şüpheli şahısların muhafaza altına
alınması

29. Tutanaklarda başlık yazımı ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğru
ifade edilmiştir?
A) Kural olarak tutanakların içeriğine uygun
başlığı olmak zorunda değildir
B) İçeriğe uygun başlık konulamıyorsa kağıdın
üst orta kısmına TUTANAKTIR yazılmalıdır
C)İçeriğe uygun başlık konulamıyorsa kağıdın
üst sağ kısmına TUTANAKTIR yazılmalıdır
D)İçeriğe uygun başlık konulamıyorsa kağıdın
üst sol kısmına TUTANAKTIR yazılmalıdır
E) İçeriğe uygun başlık konulamıyorsa başlık
kısmı boş bırakılmalıdır

30. Aşağıdakilerden hangisi AVM kontrol
noktasında görevli özel güvenlik görevlisi
Tuğçe’nin yapması gereken doğru
uygulamalardan biri değildir?
A)Eşyalarını X-ray cihazından geçirmek
istemeyen şahsı kontrol noktasından
geçirmemesi
B) Taşıma ruhsatlı silahıyla giriş yapmak
istediğini belirten şahsa ruhsatını sorması
C) Kapı detektörünün uyarı vermesi üzerine
aynı cinsiyetteki şahsın üzerini elle araması
D) Kişileri elektronik sistemler kullanmak
suretiyle araması
E) Çanta ve eşyaları elektronik sistemler
kullanmak suretiyle araması

31. Özel güvenlik görevlilerinin, görevlerine
ilişkin yazacağı raporlarda uyulması
gereken kurallar şekil kuralları ve içerik
kuralları olmak üzere iki ana başlık
altında sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi rapor yazımında
uyulması gereken içerik kurallarından
birisidir?
A)Raporlar A4 veya A5 kâğıda yazılır
B) Kelimeler okunaklı ve doğru yazılmalıdır
C) Hitap bölümüne büyük harflerle raporun
sunulduğu makam yazılır
D)Raporlar, konunun tam anlaşılması için
gerektiğinde detaylı olmalıdır
E) Raporu yazan kişi ad, soyad ve ünvanını
yazarak imzalamalıdır

32. Özel güvenlik görevlisi Mihrimah, parkta
devriye görevi sırasında bir çocuğun darp
edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede
aşağıdaki uygulamalardan hangisi
yanlıştır?
A) Darp olayına müdahale eder
B) Şüpheliyi kelepçeleyip karakola götürür
C) Şüpheliyi muhafaza altına alır
D) Şüpheliyi yakalar
E) Şüpheliyi kolluğa teslim eder

33. Devriye görevini yerine getiren özel
güvenlik görevlileri görev bölgelerinde
karşılaştıkları adli bir olayla ilgili
hangisini yapmaları uygun olmaz?
A) Şüpheli veya şüphelileri yakalamak
B) Olay yerinin ve delillerin korunmasını
sağlamak
C)Emniyet şeridini çekmek
D) Delilleri toplamak ve muhafaza altına
almak
E) Genel kolluğa bilgi vermek

34. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisi Büşra’nın görev sırasında ve
görev yerinde kullanacağı istisnai adli
görev ve yetkilerden değildir?
A)Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90’ıncı
maddesine göre yakalama
B) Haklarında yakalama emri veya
mahkûmiyet kararı bulunan kişileri
yakalama ve arama
C) Olay yerini ve delilleri koruma, bu
amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
168’inci maddesine göre yakalama
D)Türk Ceza Kanununun 24 ve 25’inci
maddelerine göre zor kullanma
E) Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu
madde 15’e göre silah kullanma

35. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs
tespitinde dikkat edilecek hususlardan
biri değildir?
A) Kaygılı davranış sergileyen kişi
B) Donuk bakışlı kişi
C) Sıcak havada mont giyen kişi
D) Uzun boylu kişi
E) Taşıdığı eşyayı bırakıp ayrılan kişi

36. Aşağıdakilerden hangisi tren garında
devriye görevini yerine getiren özel
güvenlik görevlileri Feyza ile Beyza’nın
önleyici görevlerindendir?
A) Buluntu eşyayı emanete alma
B) Terkedilmiş eşyayı emanete alma
C) Kimlik sorma
D) Yankesicilik suçunu işleyen şahsı
yakalama
E) Kaybolan çocuğu bularak ailesine teslim
etme

37. Devriye hizmetini yerine getiren özel
güvenlik görevlileri İbrahim ile Merve,
bir işyerinden imdat sesi gelmesi
üzerine işyerine girerler. Bu
davranışlarıyla hangi görevi yerine
getirmiş olurlar?
A) Yardım B) Önleyici C) İdari
D) Yargısal E) Koruyucu

38. Aşağıdaki kanunların hangisi/ hangileri
özel güvenlik görevlilerine zor kullanma
yetkisi vermiştir?
I. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
II. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
III. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

39. Bir havalimanında X-ray cihazı
operatörü olarak çalışan güvenlik
görevlisi Kader, X-ray tünelinden geçen
bir çantanın içerisini X-ray cihazı
monitöründe görüntüleyememektedir. Bu
durumda Kader’in öncelikli olarak X-ray
kontrol panelinde bakması gereken bölge
ve gösterge aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) 2. Bölge – X ışını üretip üretmediğini
gösteren lamba
B) 3. Bölge – X ışını üretip üretmediğini
gösteren lamba
C) 1.Bölge – HI-PEN tuşu
D) 2.Bölge – EDGE-TRACE tuşu
E) 1. Bölge – X ışını üretip üretmediğini
gösteren lamba

40. I. Dozimetre ödünç verilmez veya ödünç
alınmaz
II. X-ray cihazının tüneline veya
kenarına konulmaz
III. Metal parçaların veya giyeceklerin
arkasına bırakılabilir
IV. Radyasyona ne kadar maruz
kalındığını ölçmek için kullanılır
Dozimetre için yukarıda ifade edilen
hususlardan hangileri doğrudur?
A) I-II B) I-II-IV C) I-II-III-IV
D) II-III-IV E) I-II-III

41. İz dedektörleri ile aşağıdakilerden
hangisi tespit edilir?
A) Patlayıcı/Sıvı Parlayıcı ve Yanıcı Maddeler
B) Kontrolsüz geçişler
C) Su
D) Meyve Suyu
E) Metaller

42. Bir fabrikada güvenlik görevlisi
olarak çalışan Ada aynı zamanda
yangın algılama sisteminden de
sorumludur. Fabrikada yangın alarm
sirenlerinin çalması durumunda
aşağıdakilerden hangisi Ada’nın
şüphelenmesi gereken durumlar
arasında yer almaz?
A) Fabrikada duman dedektörleri yangın
dumanı tespit etmiştir
B) Fabrikada elektirik kesintisi nedeniyle
duman dedektörlerinin arızalandığını
tespit etmiştir
C) Fabrikada gaz dedektörleri gaz kaçağı
tespit etmiştir
D) Fabrikada ısı dedektörleri yüksek ısı
tespit etmiştir
E) Fabrikada alev dedektörleri alev tespit
etmiştir

43. EDS sistemi ne işe yarar?
A) Yangın önleme amaçlı olarak duman
algılamada kullanılan bir sistemdir
B) Hırsızlığı önleme amaçlı kullanılan bir
alarm sistemidir
C) Görüntülerin kaydedilmesini sağlar
D)Bir çeşit kartlı geçiş sistemidir
E) Patlayıcı maddelerin taranmasında
kullanılan bir çeşit patlayıcı tarama
sistemidir

44. RENTEK manevrası aşağıdaki
uygulamalar içinde hangi durumlarda
kullanılır?
A) Dar bir tünelde sıkışmış kişiyi kurtarmak
için
B) Kaza geçirmiş kişiyi sakinleştirmek için
C)Eğer tehlikeli bir durum varsa (solunum
durması, patlama ihtimali) omuriliği
zedelemeden araçtan çıkarmak için
D) Araç trafiğinin akışını sağlanabilmesi için
E) Kırığı olan hastayı araçtan çıkarmak için

45. Sara krizinde yapılan
müdahalelerden hangisi yanlıştır?
A) Hasta sıkıca bağlanır
B) Hasta yol ortasında kriz geçiriyorsa trafik
akışı kesilir
C) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
D) Başını çarpmasını engellemek için başın
altına yumuşak bir malzeme konur
E) Hasta kusmaya başlarsa hemen yana
çevrilir

46. Ayak bileği kırığında aşağıdakilerden
hangisi yapılmaz?
A) Yaralının ayakkabıları çıkartılmadan bağları
çözülür
B) 8 şeklinde bir bandajla her iki ayak birlikte
tespit edilir
C) Yaralının ayakkabıları çıkartılır
D) Yastık gibi yumuşak bir malzemenin üzerine
koyularak ayak yukarıda tutulur
E) Soğuk uygulama yapılır

47. Bilinci açık bir bebekte hava yolu tam
tıkanmışsa aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Sırta 5 vuru göğüs kemiğine 5 bası uygulanır
B) Koma pozisyonu verilir
C)Temel yaşam desteği uygulanır
D) Karına bası uygulanır
E) Şok pozisyonu verilir

48. Kaza yapmış bir aracın yanına
gelindiğinde ilk olarak aşağıdakilerden
hangisi yapılır?
A)Çekilmişse el freni indirilir
B) Hasta/yaralı hemen araçtan çıkarılır
C) Aracın kontağı kapatılır, el freni çekilir
D) Hemen 110 aranır
E) Hemen 155 aranır

49. Bebeklerde başa pozisyon verirken
hangisine dikkat edilmelidir?
A) Hafif bir baş-çene pozisyonu verilmelidir
B) Baş öne doğru eğilmelidir
C)Başa 45 derecelik açı verilmelidir
D)Burun kapatılmalıdır
E) Başa 90 derecelik açı verilmelidir

50. Hangisi dış kanamalarda yapılan
ilkyardım uygulaması değildir?
A) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle
bastırılır
B) Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak
basıncı arttırılır
C) Gerekirse bandaj ile sararak basınç
uygulanır
D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına
baskı uygulanır
E) Kanayan bölge içeride kalacak şekilde
hastanın üstü örtülür

51. Damar bütünlüğünün bozulması
sonucu kanın damar dışına akmasına ne
isim verilir?
A) Kırık B) Burkulma C) Kanama
D) Yaralama E) Çıkık

52. Olay yerinin değerlendirilmesiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaralının paniğe kapılmasını engellemek
için yarasını görmesine izin verilmelidir
B) Hasta sıcak tutulmalıdır
C) Yardım ekibi gelene kadar hasta/yaralının
yanında kalınmalıdır
D) 112 aranarak doğru şekilde bilgi
verilmelidir
E) Yaralı yerinden oynatılmamalıdır

53. Hayvan ısırmaları ve böcek
sokmalarıyla ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Köpek ısırmalarında yara 5 dakika
süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır
B) Arı sokmalarında yaraya sıcak uygulama
yapılır
C) Akrep sokmalarında yaraya sıcak
uygulama yapılır
D) Deniz canlılarının sokmalarında yaraya
soğuk uygulama yapılır
E) Yılan sokmalarında yara bıçakla kesilerek
zehir emilir ve tükürülür

54. Bir maddenin sıcaklığının artmasına
sebep olan fiziksel etki nedir?
A) Duman B) Alev C) Yanma
D) Isı E) Oksijen

55. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına
ne denir?
A) Benzin B) Yanma C) Duman
D) Yanıcı madde E) Yangın

56. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
A) Yangın kontrolden çıkmış bir yanma
olayıdır
B) Yanıcı madde, oksijen ve ısı yanma
üçgenini oluşturur
C) Yanmanın devam edebilmesi için
ortamda yeterli miktarda oksijen olması
gerekir
D) Akaryakıt yangınlarında yüksek basınçlı
su uygulaması en etkin müdahale
yöntemidir
E) Yangınlarda zehirli gazlar açığa çıkar

57. Aşağıdakilerden hangisi yangın
yerindeki tehlikelerden biridir?
A) Genleşme tehlikesi
B) Patlama tehlikesi
C) Kopma tehlikesi
D) Yırtılma tehlikesi
E) Bozulma tehlikesi

58. Metan, Etan, Propan vb. olarak bilinen
bu tür gazlar bulundukları alandaki
oksijeni bertaraf ettikleri için oksijen
yetersizliğine neden olmaktadır. Bu tür
gazlar hangi grup gazlar olarak
nitelendirilir?
A) 1.Grup Gazlar
B) 2.Grup Gazlar
C) 3.Grup Gazlar
D) 4.Grup Gazlar
E) 5.Grup Gazlar

59. Muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
acil durum ekipleri arasındaki
koordinasyon işlerini gerçekleştirmek,
sayım işlerini yürütmek gibi görevleri
yapan ekip hangisidir?
A) Koruma ekibi
B) Kurtarma ekibi
C) Söndürme ekibi
D) İlkyardım ekibi
E) Komuta ekibi

60. Gaz yağı, tiner, boya gibi yanıcı
maddelerin söndürülmesinde en etkili
söndürme maddesi hangisidir?
A) Su
B) Kuru kimyevi toz
C) Karbondioksit
D) Köpük
E) Kum

61. Tam yanmanın olmadığı, oksijenin
yeterli ama ısının yetersiz olduğu
yangın oluşum safhası aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Denge safhası
B) Başlangıç safhası
C) Sıcak tütme safhası
D) Sonlanma safhası
E) Soğuk safha

62. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına
göre aşağıdakilerden hangisi Hayal
Gösterenler (Halüsinojenler) sınıfında yer
alır?
A) Eroin B) Ecstasy C) Kodein
D) Metamfetamin E) Esrar

63.Kullanılan uyuşturucu madde miktarını
her geçen gün arttırma isteği bağımlılığa
giden yolda neyi ifade eder?
A) Duygu durumunda yükselmeyi
B) Yoksunluk halini
C)Tolerans etkisini
D) Uyku halini
E) Çevre değişikliğini

64. Etkili iletişimde alıcının taşıması
gereken bir takım özellikler vardır.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi
alıcının taşıması gereken özelliklerden
birisi değildir?
A) Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır
B) Alıcı bilgisiyle geri besleme yeteneğine
sahip olmalıdır
C) Alıcı mesajı tam almalı, seçici
olmamalıdır
D) Alıcı kaynaktan gelen mesajı almaya
istekli olmamalı olumlu
yaklaşmamalıdır
E) Alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı
algılayabilme yeteneğine sahip olmalıdır

65. Özel güvenlik görevlisi çok önemli
durumlarda ikna edici olabilmek için
bireysel iletişimini kurarken ortamı
nasıl düzenlemelidir?
A) Görev yerindeki masasından kalkmadan
iletişime girmelidir
B) Görev yerinden yalnızca pencere ve
stanttan iletişime girmelidir
C) Yerinden kalkarak omuz hizasından yüz
yüze gelecek biçimde iletişime girmelidir
D)İletişime girdiği kişiyle arasına mutlaka
bir mesafe koyarak iletişime girmelidir
E) Yoğun olduğunu ima edecek şekilde
hareket ederek iletişime girmelidir

66. Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü
bir iletişim becerisine sahip olması,
görev yaptığı kuruma aşağıdaki
izlenimlerden en çok hangisini
kazandırır?
A) Kurumun güçlü bir kurumsal yapıya
sahip olduğu izlenimini yaratır
B) Güven duyulacak bir kuruma gelindiği
izlenimi yaratır
C) Saygın bir kuruma geldiği izlenimini
yaratır
D) Kurum güvenliğinin sempatik bir biçimde
sağlandığı izlenimini yaratır
E) Kurumda işlerin sağlıklı yürüdüğü
izlenimini yaratır

67. Özel güvenlik görevlileri zaman
zaman grupları bilgilendirmek
durumunda kalırlar. Bu
bilgilendirmede grupla güvenlik
görevlisi arasındaki mesafe ne kadar
olmalıdır?
A) Görevli olabildiğince gruba yakın olmalıdır
B) Görevli grup içinden birkaç kişiyi muhatap
alarak konuşmalıdır
C) Görevli grubun tamamının kendisini
görebileceği bir mesafede durması gerekir
D) Görevlinin gruba seslenirken kabininden
çıkmaması gerekir
E) Görevlinin gruptan daha yüksek ve uzak bir
mesafede durmalıdır

68. Fertlerin ve toplumların anlama ve
kavrama farklılıklarından ötürü, bir
gruba veya topluluğa sosyal mesajları
veya sosyal olayları, onların anlayacağı
ve kavrayacağı dilde anlatan, yol
gösteren kişilere ……………………….. adı
verilir. Bu kişiler gruplar üzerinde hayli
etkindir ve davranışları grup tarafından
çok çabuk benimsenir.
Yukarıdaki cümlede bırakılan boşluk
seçeneklerden hangisi ile
doldurulmalıdır?
A) Usta B) Kanaat önderi C) Öncü
D) Yönetici E) Yaşam koçu

69. Yazılı iletişim becerisinin bir özel
güvenlik görevlisine gerekliliği
konusunda aşağıdaki cümlelerden
hangisi doğrudur?
A) Yazılı iletişim becerisi bir özel güvenlik
görevlisinin birinci önceliği değildir
B) Yazılı iletişim becerisi bir özel güvenlik
görevlisi için her zaman gereklidir
C) Yazılı iletişim becerisi bir özel güvenlik
görevlisine arada sırada gereklidir
D) Yazılı iletişim becerisi bir özel güvenlik
görevlisine rapor ve tutanak yazımı için
gerekli olabilir
E) Özel güvenlikle yazılı iletişim becerisi
arasında bir ilgi bulunmamaktadır.

70. Özel güvenlik görevlilerinin görev
sürecinde aşağıdaki kişilerden hangisi ile
başarılı iletişim kurması diğerlerine
nazaran daha az önemlidir?
A) Genel kolluk görevlileri
B) Ekip üyeleri
C) Müşteriler
D) Kurum çalışanları
E) Seyyar satıcılar

71. Bir özel güvenlik görevlisinin iletişim
sürecinde başarısını belirleyen
unsurlar arasında soru sormanın
önemi nedir?
A) Soru sorma genellikle iletişim sürecinde
iletişim kopukluğu yaratır
B) Soru sorma sadece ilk iletişim anında
önemlidir
C) Soru sorma iletişimin bütün süreçlerinde
etkili bir iletişim aracıdır
D) Soru sormadan da bir özel güvenlik
görevlisi etkili iletişim kurabilir
E) İletişimin başarısını sağlamada soru
sormanın önemi üzerine bir bilimsel
araştırma bulunmamaktadır

72. Özel güvenlik hizmeti veren bir
grubun sözlü mesaj iletiminde dikkat
etmesi gereken nokta aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A) Sözlü mesajın açık ve anlaşılır olmasına
dikkat etmek
B) Sözün içinde bulunan mesajın net bir
şekilde ifade edilmesi
C) Mesajın kısa sürede yerine getirilecek
biçimde iletilmesi
D) Konuşmanın önemli kısımlarının vurgu
ve tonlama ile pekiştirilmesi
E) Mesajın mesajı alan kişi tarafından
tekrarlanması

73. Özel güvenlik görevlisi koruma ve
güvenliğini sağlamakla görevli olduğu
yerde görev yaparken stresli, kızgın
bir vatandaşa nasıl
davranmamalıdır?
A) Sakin olması gerektiğini teskin etmesi
B) Kendisine yardımcı olması
C) Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışması
D) Karşısındakini koltuğa oturtup bir şeyler
ikram etmesi
E) Yüksek sesle konuşarak karşısındakini
susturması

74. Özel Güvenlik Amiri Nur, görevle
ilgili bilgilendirici bir konuşma
yapıyorsa bu konuşmada
aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt
olarak görmemelidir?
A)Bilginin açık iletiminin olması
B) Bilginin alıcı için anlamlı olması
C)Bilginin doğru iletiliyor olması
D)Bilginin üstü kapalı iletiminin olması
E) Bilginin alıcı için ilgi çekici olması

75. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)İletişim, toplumun temelini oluşturan bir
sistemdir
B) İletişim, sosyal uyum için gerekli olan bir
sanattır
C)İletişim, sosyal süreçler bakımından
zorunlu bir bilimdir
D)İletişim, örgütsel ve yönetsel yapının
karmaşık ve sorunlu işleyişini sağlayan bir
araçtır
E) İletişim, bireysel davranışları görüntüleyen
ve etkileyen bir tekniktir

76. Aşağıdakilerden hangisi 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanun’una göre toplantı ve gösteri
yürüyüşü yapılması yasak yerlerden
değildir?
A) Parklar
B) Mabetler
C) Kamu hizmeti görülen bina ve tesisler
D) Mahallin en büyük mülki amiri tarafından
belirlenen genel meydanlar
E) Şehirlerarası karayolları

77. Otoriteye, mülkiyete veya insanlara
karşı şiddetli bir toplumsal
rahatsızlıktan kaynaklanan ve bir grup
tarafından gerçekleştirilen sivil
itaatsizlik, başka bir tanıma göre ise;
toplumsal düzeni etkileyen veya bozan,
kamu otoritesini zaafa düşüren, maddi
hasarlara, yaralanmalara veya can
kayıplarına yol açan organize gösteri ve
eylemlerin tümü ne olarak
tanımlanmıştır?
A) İsyan etmek
B) Başkaldırmak
C) Toplumsal olay
D) Provokasyon
E) Kuvvet gösterisi ve caydırıcılık

78. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda kanuna aykırı eylem
biçimlerinden biri değildir?
A) Yasalara uygun afiş, pankart, resim veya
flama taşımak
B) Onur kırıcı davranış ve tahrikte
bulunulması
C) Ateşli silahlar ve patlayıcı maddelerin
kullanılması
D) Barikatlar yapmak
E) Yangın çıkarmak veya kendini yakmak

79.Toplumsal olaylar sırasında ortaya
çıkan belirsizlik süreci ve kırılgan
durum sosyal istikrarı tehdit eden bir
unsur olarak ortaya çıkar. Bu süreçte
toplumsal olayların işleyişi, sonuçları
ve toplum üzerindeki etkilerini
öngörebilmek çoğu zaman mümkün
olmaz. Yeni şartlar, faktörler ve
aktörler ortaya çıkarak yeni
çatışmalara sebebiyet verebilirler.
Buna göre toplumsal olayları başlatma
usul ve aşamaları aşağıdakilerden
hangisi değildir?
I. Yaygın, sürekli ve etkili propaganda
yapmak
II. İstenilen yönde kışkırtıcı konuşmalar
yapmak
III. Heyecanı artırmak ve eyleme geçiş
IV. Sonucunda eylem yapmadan beklemek
ve propagandaya devam etmek
A) Yalnızca I B) I ve II C) II ve III
D) Yalnızca IV E) I ve IV

80. Yasal olmayan toplumsal olayları
başlatan ve yürüten topluluklar
hedeflerini gerçekleştirmek için
kendilerini önlemeye çalışan güvenlik
görevlilerine karşı aşağıdaki hangi
taktikleri kullanırlar?
I. Farklı olaylar çıkararak dikkatleri
başka tarafa çekme
II. Dağılıyor gibi yaparak tekrar
toplanma
III. Çevredeki esnaftan yardım isteme
IV. Topluluğun güvenlik görevlilerini
kuşatması
V. Etraflarına çocuk ve kadınların
dizilmesi
A) I, V B) I, III, IV C) II, III, IV
D) III, IV, V E) I, II, IV,V

81. Çok tanınmış ve herkesçe sevilen ses
sanatçısı İzzet’in şehrin en büyük
meydanlarından birinde açık havada
düzenlenen aşırı kalabalık bir sahne
konseri esnasında, sanatçı ve sahneyi
korumak için aşağıda belirtilen
güvenlik tedbirinden hangisi veya
hangilerini uygulamak daha güvenli ve
etkili olur?
I. Hat düzeni
II. Kama düzeni
III. Çember düzeni
IV. Alan çevre ve kapı koruma
V. Çatı düzeni
A) I ve V B) Yalnızca III C) I ve III
D) III ve V E) II ve III

82. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı
kimyasal gazların kullanım esasları için
söylenemez?
A) Göz yaşartıcı maddeler direniş ve saldırısına
son vermiş kişilere karşı asla kullanılmaz
B) Spreyler kullanılırken bir kişiye bir sıkım
olarak en az 1 m. mesafeden sıkılır
C) Gazdan etkilenen şahısların kaçış yolları
kapalı tutulmalıdır
D) Göz yaşartıcı maddeler yetkili kılınmış ve iyi
eğitim görmüş personel tarafından
kullanılmalıdır
E) Göz yaşartıcı maddeler amacı dışında ve
gerekli tedbirler alınmadan
kullanılmamalıdır

83. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı
gaza maruz kalan kişilere uygulanacak
ilkyardım esaslarından biri değildir?
A) Kişiler göz yaşartıcı maddenin bulunduğu
gazlı ortamdan hemen uzaklaştırılır,
mümkünse açık alana çıkartılır
B) Gözler ovuşturulmadan mümkünse açık
tutulmalı, lens varsa çıkartılmalıdır
C) Hızlı hızlı nefes almaya çalışılır
D) Gözler rüzgara veya varsa vantilatöre karşı
açık tutulur. Böylece gözlerin temizlenmesi
hızlandırılır
E) Vücudun açık yerleri ile gözler
ovuşturulmadan soğuğa yakın ılık suyla
yıkanır. Ağız ve buruna su alınarak gargara
yapılır

84. Güvenlik görevlileri toplumun
huzurunu sağlamak için vardır. Toplum
psikolojisinin güvenlik kuvvetleri için
önemi konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)Toplumu oluşturan bireyler, kitle ve gruplar
hakkında bilgi sahibi olması gerekir
B) Güvenlik kuvvetleri, görev yaptığı çevrenin
sosyal durumunu tanımasına gerek yoktur
C)Toplumu oluşturan bireyler, kitle ve
grupların davranışlarını önceden tahmin
edebilmesi gerekir
D) Görev yaptığı çevrenin siyasal durumunu iyi
tanımalı ve gelişmeleri sürekli takip
etmelidir
E) Güvenlik kuvvetleri, görev yaptığı çevrenin
ekonomik ve psikolojik durumunu iyi
tanımalıdır

85. Özel güvenlik sorumlusu Mehmet’in
emrindeki özel güvenlik görevlilerine
“Hat düzeni al!” talimatı verdiği
duyulduğuna göre, güvenlik sorumlusu
aşağıda sayılan hangi durum veya
olaya müdahale ettirmeyi
planlamıştır?
A)Topluluk veya kalabalığı bölmek ve
yanlara doğru dağıtmak
B) Topluluk veya kalabalığı geriye doğru
itmek
C) Kişi veya kıymetli bir eşyayı çevirerek
koruma altına alma
D) Kalabalığın atacağı taş gibi her türlü zarar
verici madde saldırılarından personelini
koruma
E) Topluluk veya kalabalık içerisinde yolu
açma

86. Öncü istihbarat çalışması sırasında
hazırlanan hastane koruyucu kontrol
listesinde aşağıdaki maddelerden
hangisi yer almaz?
A) Acil servisin yeri
B) Hastanenin servis imkanları
C) Ambulans servisinin yeri ve telefonu
D) Hastanenin uzman cerrah durumu
E) Hastanenin sosyal ve temizlik
ihtiyaçlarını karşılama durumu

87. Aşağıdakilerden hangisi Ekip
Amirinin görevlerinden değildir?
A) Korunan önemli kişinin (VIP) Özel
Kalem Müdürü veya Sekreteri ile irtibatta
bulunup, programlar hakkında bilginin
zamanında verilmesini sağlamak
B) Koruma Amirine taktiksel durumlar
hakkında bilgi vermek
C) Günlük koruma planları hazırlamak
D) Koruma personelinin görevlerine
sevklerini düzenlemek
E) Kendi vardiyasındaki personelin
disiplininden sorumlu olmak

88. Korunan önemli kişinin (VIP) araçla
gideceği güzergâhı üzerinde dikkat
edilmesi gereken hususlar
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz
olarak giyinmiş kişiler
B) Plakası okunamayacak derecede silinmiş
ya da değiştirildiği bariz olan araçlar
C) Arıza yapmış araçlar
D) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
E) Yol üzerinde seyreden iş makinaları

89. Kişi koruma görevi ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Koruma görevine ilişkin her türlü alternatif
plan ve teçhizat önceden hazırlanmalıdır
B) Koruma görevi esnek planlanmalı, önemli
kişinin görevini engellememelidir
C) Koruma görevi devamlılık arz etmelidir
D) Koruma elemanı ceketinin önünü iliklemeli
ve VIP şahsa saygıda kusur etmemelidir
E) Koruma elamanı silah kullanmayı son çare
olarak görmelidir

90. Öncü istihbarat çalışmasının amacı
korunan kişinin ……….. ve ………üzerinde
güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye
yönelik ……… ortadan kaldırmak veya
……………. indirmektir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
boşluklara uygun olur?
A) Ofisi/İkameti/Riski/Maksimuma
B) Seyahati/Ofisi/Suikastı /Maksimuma
C) Mekan/Yol/Riski/Maksimuma
D) Gideceği yer/Güzergah/Karşılama/Minimuma
E) Gideceği yer/Güzergah/Riski/Minimuma

91. Aşağıdakilerden hangisi, koruma
amirinin görevlerinden biri değildir?
A) Koruma ekibinin görevini eksiksiz
yapmasından sorumludur
B) Koruma ekibi arasında hiçbir şekilde
ayrıcalık yapmaz
C) Korunan önemli kişi ile sürekli irtibatta olur
ve gerektiğinde güvenlik brifingi verir
D) Korunan önemli kişiyi taşıyan aracın sağ
önünde oturur, görevde olan tüm ekiple
irtibatı sağlar
E) Korunan önemli kişinin sağında ve bir adım
önünde yer alır

92. Korunan önemli kişinin bulunduğu VIP
aracı dışında başka bir araçla yapılan
koruma düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Beş araçlı koruma
B) Tek araçlı koruma
C) Dört araçlı koruma
D)İki araçlı koruma
E) Üç araçlı koruma

93. Aşağıdakilerden hangisi suikastçıların sık
olarak kullandığı yöntemlerden değildir?
A) Yakından Yapılan Saldırılar
B) Uzaktan Yapılan Saldırılar
C) Patlayıcılarla Yapılan Saldırılar
D) Adam kaçırma, yangınlar ve sabotajlar
E) Sosyal medyadan yapılan saldırılar

94. “Sadece koruma görevlerinin
bulunabileceği, korunan önemli kişinin
en yakını olan kişilerin ve güvenlik
kontrolü yapılmış olanların
girebileceği, korunan önemli kişiye en
yakın ve koruma görevlilerinden
oluşturulan güvenli halkadır.” tanımı
hangi çember çeşidini ifade eder?
A)Ana Çember B)Dış Çember C)İç Çember
D)Orta Çember E)Yan Çember

95. Aşağıdakilerden hangi kurum
temsilcisi Özel Güvenlik
Komisyonunda yer almaz?
A)İl Emniyet müdürlüğü temsilcisi
B) İl Jandarma komutanlığı temsilcisi
C)İl Belediyesi temsilcisi
D)Ticaret odası başkanlığı temsilcisi
E) Sanayi odası başkanlığı temsilcisi

96. Aşağıdaki makamlardan hangisi il ve
ilçe sınırları içeresinde bulunan genel
ve özel bütün kolluk kuvvet ve
teşkilatının amiridir?
A)Belediye Başkanı
B) Vali
C) Kaymakam
D)Emniyet Genel Müdürü
E) Milli Savunma Bakanı

97. Özel güvenlik görevlileri, yer ve zaman
bakımından yetkilerini hangi durumda
kullanamaz?
A) Özel güvenlik izni verilen yerde
B) Görev alanında
C) Kimlik kartını görünür şekilde taşımak
suretiyle
D) Güvenlik ile ilgili her zaman ve her yerde
E) Görev süresince

98.Bir suçla karşılaşıldığında genel kolluğa bildirim yapılabilmesi için
sadece özel güvenlik görevlilerince
kullanılabilen uygulama hangisidir?
A) KADES B) KAAN C) UYAP
D) ÖGNET E) ÖZGE

99. Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin dijital platforma taşındığı, sektör unsurlarının zorunlu başvuru ve bildirimlerini tam zamanlı olarak gerçekleştirebildiği Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) PATBİS B) ÖGNET C) ASİP
D) KAAN E) ÖZGE

100.Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan entegrasyon çalışması sonrasında, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvuru işlemlerinin ilgili müracaat birimlerine belge ibraz edilmeksizin yapılabilmesine imkan sağlayan elektronik platform aşağıdakilerden hangisidir?
A) MEBSİS B) ÖGNET C) KAAN
D) POL-NET E) E-DEVLET KAPISI

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı