105. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sorular

admin
Şubat 7, 2024
320 views

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi faaliyet izni için doğrudur?

A) Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması Millî Savunma Bakanlığının iznine tabidir
B) Şirketlere faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin hamiline yazılı olması gerekir
C) Özel güvenlik şirketlerinin faaliyet alanı her türlü hizmet olabilir
D) Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi veya yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mümkün değildir
E) Kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi ve iki ay içinde eksikliğin giderilmemesi halinde faaliyet izni iptal edilir

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkilerden birisidir? 

A) Olay yerini ve delilleri koruma
B) Şüpheli gördükleri kişilere kimlik sorma
C) Aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyaya el koyma
D) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri gözaltına alma
E) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini elle arama

3. Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılmasının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hapis cezası
B) İdari para cezası
C) Adli para cezası
D) Bir daha özel güvenlik alanında çalışamama
E) Altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamama

4. “Zor kullanma ve ………… yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla ……….. bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.” cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yakalama, yetkili genel kolluğa
B) İşyeri veya konutlara girme, işyeri veya konut sahibine
C) Dedektörle arama, mülki idare amirine
D) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kimlik sorma, etkinliği düzenleyen kişi, kurum veya kuruluşa
E) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, arama ve kurtarma ekiplerine

5. Kişilerin silahlı özel güvenlik görevlileri tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik biriminin kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesi için verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faaliyet izni
B) Çalışma izni
C) Korunma izni
D) Özel güvenlik izni
E) Silah bulundurma ve taşıma izni

6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetini, özel güvenlik şirketinden hizmet satın alan kuruluşun yükümlülüğündedir?

A) İstihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirimi
B) Özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için başvuru yapılması
C) Koruma ve güvenlik hizmeti verilen tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğinin valiliğe verilmesi
D) Koruma ve güvenlik hizmeti için yapılan yazılı sözleşmenin bildirimi
E) Kayıp edilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartı bildirimi

7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un üçüncü maddesine göre “Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, ………… aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Özel güvenlik şirketinin özel güvenlik izin talebi
B) Özel güvenlik hizmeti alacak kişi, kurum veya kuruluş yetkilisinin kararı
C) Komisyon kararı
D) Özel güvenlik görevlisinin rızası
E) Özel güvenlik hizmetinin yürütüleceği yerin çevresinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerin yazılı beyanı

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini

A) Kişiye suçu işlerken rastlanması ya da suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması nedeniyle yakalama
B) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama
C) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
D) Olay yerini ve delilleri korumak amacıyla kendisine engel olan veya aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri yakalama
E) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı bulunduran kişileri yakalama

9. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen idari para veya yaptırım gerektiren fiillere ceza vermeye yetkilidir?

A) Mahalli mülki amir
B) İçişleri Bakanlığı
C) İdari mahkemeler
D) İl özel güvenlik komisyonu
E) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı

10. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin yükümlülüklerinden birisi

A) Görev alanı dışında meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmak
B) Görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak ve suçun devamını önlemek
C) Görev alanında işlenmiş suçun sanığını tespit etmek ve yakalamak
D) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek
E) Genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama faaliyetlerinde yardımcı olmak

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlisi aşağıdaki kanunlardan hangilerine göre zor kullanabilir?

I. Borçlar Kanunu

II. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

III. Türk Ticaret Kanunu

IV. Türk Ceza Kanunu

V. Türk Medeni Kanunu

A) I-II
B) II-III
C) III-IV
D) I-IV-V
E) I-II-III-IV-V

12. Aşağıdakilerden hangisi alarm izleme merkezleri için doğrudur?

A) Alarm izleme merkezi, abonelerin işyerleri veya konutlarında özel güvenlik görevlisi görevlendirerek izleme yapar
B) Alarm izleme merkezi, sadece gece belirli saatler arası alarm izleme hizmeti verir
C) Alarm izleme merkezi, hizmet verilen yerden gelen ihbarları değerlendirmeye tabi tutmaksızın genel kolluğa bildirir
D) Alarm izleme merkezi, teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir
E) Alarm izleme merkezi, İçişleri Bakanlığı tarafından Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi düzenlenmesinden sonra faaliyet gösterebilir

13.İl özel güvenlik komisyonu özel güvenlik hizmetinde kullanılmak üzere ateşli silah kullanılmasına izin verirken aşağıdakilerden hangisine ? 

A) Görevde ateşli silah kullanımından önce fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verir
B) Fiziki önlemler ve güvenlik cihazlarının yetersiz olduğu durumlarda orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir
C) Görevin niteliği gereği fiziki önlemler, güvenlik cihazları veya canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ateşli silahların bulundurulmasına ve taşınmasına karar verir
D) Ateşli silahların sayısı ve niteliği il özel güvenlik komisyon kararında belirtilir
E) Özel güvenlik hizmetlerinde hangi marka ve model silah kullanılacağını belirler

14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimi için doğru

A) İzin almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri idari para cezası ile cezalandırılır
B) Özel güvenlik birimi, bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere kendi bünyesinde kurulur
C) Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir
D) Özel güvenlik birimi, mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır
E) Özel güvenlik birimlerinde, üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat belirlendikten sonra il özel güvenlik komisyonu onayına sunulur

15. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanını genişletme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Özel Güvenlik Şirket Yöneticisi
B) İl Emniyet Müdürü
C) Belediye Başkanı
D) İl Jandarma Komutanı
E) İl Özel Güvenlik Komisyonu

16. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te özel güvenlik hizmetinde kullanılacak ateşli silahlar için il özel güvenlik komisyonunun izin verdiği fişek miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her silah için ayrı ayrı 25
B) Tüm silahlar için 25
C) Kısa namlulu her silah için 25, uzun namlulu her silah için 30
D) Kısa namlulu silah için sınırsız, uzun namlulu her silah için 50
E) Görev yeri ile koruma ve güvenlik hizmetinin niteliğine göre her silah için en az 15, en fazla 5

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi görev alanı dışına çıkmış sayılır? 

A) Görev yaptığı yerin arka sokağında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale eden silahlı özel güvenlik görevlisi
B) Görev yaptığı kurumun demirbaş silahı ile işlenmiş bir suçun sanığını takip eden silahlı özel güvenlik görevlisi
C) Özel güvenlik birimine ait silahla koruduğu yere dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alan özel güvenlik görevlisi
D) Özel güvenlik şirketine ait silahla para ve değerli eşya nakli hizmeti veren silahlı özel güvenlik görevlisi
E) Özel güvenlik komisyonunun tahsis ettiği ve koruduğu kişiye ait silahla kişi koruma hizmeti veren silahlı özel güvenlik görevlisi

18.İl Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali Yardımcısı
B) İl Emniyet Müdürü
C) İl Jandarma Komutanı
D) İl Sağlık Müdürü
E) Ticaret Odası Başkanı

19. Risk analizi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A) Riskler belirlenir, tedbirler alınır, belirlenen risklerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği test edilir
B) Tedbirler alınır, riskler tespit edilir, tespit edilen riskler kontrol altına alınır
C) Riskler önceden belirlenir, tespiti yapılan riskler değerlendirilir, önem sırasına göre kontrol altına alınır
D) Riskler tespit edilir, risklere karşı tedbirler geliştirilir, değerlendirme yapılır
E) Riskler tespit edilir, tespit edilen risklere karşı tedbirler geliştirilir, sınıflandırma yapılır

20. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Sevgi ile Ayşe aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

I-Yakalama

II-Olay yerini koruma

III-Zor kullanma

IV-Emanete alma

V-Olay yerini inceleme

A) III
B) IV
C) II
D) I
E) V

21. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilecek kriterlerin tamamını kapsar?

A) İnsan unsuruna dayanır, sadece güvenlik sisteminin açıklarına odaklanır
B) Dinamik ve caydırıcıdır, maliyet/fayda ile özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilir
C) Statiktir, değiştirilemez, elde edilecek fayda için maliyet önemsenmez
D) Özgürlük ikinci plandadır, asıl olan güvenliğin tam olarak sağlanmasıdır
E) Güvenlik açıklarından ziyade eldeki fiziki ve teknik sistemlerin sayısı önemlidir

22. Özel güvenlik görevlileri Murat ve Ayhan devriye görevi esnasında hangi durumda konuta

A) İçki içildiğinde
B) Yangın olduğunda
C) Sel olduğunda
D) İmdat istenmesi durumunda
E) Deprem olduğunda

23. Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görevli özel güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında ?

A) Spor alanı içerisinde düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek
B) Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri engellemek
C) Müsabaka öncesi ve esnasında bilet kontrolleri yaparak biletsiz ve başkasına ait elektronik kartla seyirci girişini engellemek
D) Müsabaka alanında ve seyir alanında insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerden müsabakanın izlenmesini engellemek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak
E) Sporcu ve hakemler dışında kimseyi müsabaka alanına almamak

24. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken davranışlardan biri

A) Korumakla görevli olduğu alanda ayakta ve nizami bir şekilde görevini yerine getirir
B) Nöbet devir teslimlerinde, devir teslim defterini usulüne uygun şekilde doldurur
C) Görevli olduğu yerin krokisini ve riskli noktalarını bilir
D) Nokta görevi yaparken gazete ve kitap okuyabilir
E) Nöbet noktasında yangına sebebiyet verebilecek ateş bulundurmaz

25. Özel güvenlik görevlisi Halim, görev yerinde bir kadının darp edildiğini görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi

A) Darp olayına müdahale etmelidir
B) Olayı kolluğa bildirmelidir
C) Hemen Cumhuriyet Savcısını aramalıdır
D) Şüpheliyi kolluğa tutanakla teslim etmelidir
E) Şüphelinin bilgilerini not etmelidir

26. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde bulunan kimyasal bulgu çeşitlerinden biridir?

A) Kemik parçaları
B) Ateşsiz silahlar
C) Toprak numuneleri
D) Deri döküntüleri
E) Burun akıntısı

27. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerde aşağıdakilerden hangisi usule ve mevzuata uygundur?

A) İz ve delil olabilecek nesnelere kesinlikle dokunulmaz
B) Olay yeri en az 10 metre çapında “GİRİLMEZ ŞERİDİ” ile çevrilir
C) Olay yerinin temizlemesi sağlanır ve kolluğa temiz teslim edilir
D) Olay yerindeki olayla ilgili cihazlar ihtiyaç olursa kullanılır
E) Olay yerinde bulunan eşyaların bir kısmı sahiplenilebilir

28. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan

A) Taşıdıkları paket ve eşyaları bırakıp ayrılan kişiler
B) Hamile izlenimi veren kadınlar
C) Gözlerini sabit bir noktaya diken ve donuk bakışları olan kişiler
D) Sıcak havalarda ceket, mont, kaban gibi giysileri giyen kişiler
E) Sakin ve sempatik davranış sergileyen, göz teması kuran kişiler

29. Aşağıdakilerden hangisi şahıs üst arama yöntemlerinden biri

A) Ayakta durdurarak
B) Duvar veya araca yaslayarak
C) Çömelterek
D) Diz çöktürmek suretiyle
E) Yüz üstü yatırmak suretiyle

30. Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri zor kullanmanın şartlarındandır?

I. Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır

II. Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır

III. Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

31. Görev yerinde, kimliği yakasına takılı vaziyette görev yapan özel güvenlik görevlisi Atilla, şüpheli bir paket görmüştür ve paniğe kapılmadan derhal genel kolluğa bilgi vermiştir. Paketin etrafında en az 100 metre mesafede emniyet şeridi çekmek suretiyle güvenli alan sağlamıştır. Şüpheli pakete kişilerin veya basın mensuplarının yaklaşmasına müsaade etmemiştir. İkinci bir bomba ihtimaline karşı çevrede gerekli kontrolleri yapmıştır. Şüpheli paketi patlaması halinde en az zarar verecek yere götürmüştür.

Yukarıda anlatılan senaryoda özel güvenlik görevlisi Atilla’nın davranışlarından hangisi

A) Genel kolluğa haber vermek
B) Güvenli alan sağlamak
C) Kişileri veya basın mensuplarının şüpheli pakete yaklaşmasına engel olmak
D) İkinci bir şüpheli paket ihtimaline karşı çevreyi kontrol etmek
E) Şüpheli paketi bulunduğu yerden kaldırmak

32. Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi kontrolü için doğru

A) Ziyaretçiler ve beraberinde getirdiği eşyalar güvenlik sistem ve cihazlarından geçirilerek içeri alınmalıdır
B) Ziyaretçilerin davetli olup olmadığı kontrol edilmelidir
C) Ziyaretçi giriş kartı, sadece ziyaret edilecek bölgeye gidebilecek şekilde yetkilendirilmelidir
D) Kurum/kuruluş personelinin ziyaretçi ile içeriye girerken kendi kartını okutarak ziyaretçiyi içeriye almasına müsaade edilmemelidir
E) Kontrollerde suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya emanete alınarak çıkışta teslim edilmelidir

33. Aşağıdakilerden hangisi not alırken gereken hususlardan birisidir?

A) Notta kişisel düşünce ve yorumlara yer verilir
B) Bilgisine başvurulan ve bilgi vermemekle birlikte konuşulan kişilerin kimlik bilgileri yer alır
C) Not, mümkün olduğu kadar detaylı olmalıdır
D) İşlemlerin ve olayın meydana geliş zamanı ve sırası esas alınır
E) Konum ve yer belirten ifadelerde sabit bir yer ya da nesne baz alınmalı, yön ve mesafe belirtilmelidir

34.Tutanaklar ilgili hangi ifade doğrudur?

A) Tutanaklar kurşun kalemle yazılmalıdır
B) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır
C) Tutanaklar üzerinde silinti ve kazıntı yapılabilir
D) Tutanaklar sadece bilgisayar ile yazılmalıdır
E) Tutanaklarda gereksiz bilgilere yer verilebilir

35. Raporlarla ilgili hangi ifade

A) Sadece el yazısı ile yazılmalıdır
B) Sade ve basit bir dille yazılmalıdır
C) Tarih belirtilmelidir
D) İlgililerle yapılan görüşmelere yer verilmelidir
E) Raporda sunulan bilgiler doyurucu olmalıdır

36. Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

A) Yapıştırıcı madde
B) Kan
C) Parmak izi
D) Kovan
E) Araç lastik izi

37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin kullanacağı teçhizat ve malzemelerden birisi

A) Kelepçe
B) Cop
C) El feneri
D) Düdük
E) Sopa

38. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde hangi tür arama yapmaları uygun

A) Üstlerin teknik cihazlar dışında elle aranması
B) Duyarlı kapıdan geçirmek suretiyle arama
C) Üstlerin el detektörleri vasıtasıyla aranması
D) Çanta ve eşyaları X-ray cihazı vasıtasıyla arama
E) Görev hayvanları ile yapılan arama

39. Kamera sistemi uygulamasında kameraya karşıdan gelecek bir ışığın görüntüyü bozmaması için kamerada aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

A) Termal özelliği
B) Uzaktan kontrol özelliği
C) Backlight özelliği
D) Metal muhafazalı olması
E) Dome tipi olması

40.Bireyin fiziksel ve davranışsal karakteristik özelliklerini tanıyarak geçiş kontrolüne izin veren sistemlere …………denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A) Turnike sistemi
B) CCTV sistemi
C) Biometrik geçiş sistemi
D) Kart kontrollü geçiş sistemi
E) Plaka tanıma sistemi

41. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

A) Elektronik denetleme sistemi
B) Patlayıcı tarama sistemi
C) Elektronik dedektör sistemi
D) Araç altı görüntüleme sistemi
E) Kartlı geçiş sistemi

42. 5188 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre özel güvenlik görevlisinin kişileri duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları XRay cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?

A) Gizli denetim
B) Güvenlik kontrolü
C) Tarama
D) Yakalama
E) Arama

43. Monitörde yer alan bagaj görüntüsünün kenar çizgileri daha belirgin ve görüntüdeki cismin daha kolay tanınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A) INORG STRIP
B) EDGE TRACE
C) REV
D) PSEUDO
E) HI-PEN

44. Aşağıdakilerden hangisinde temel ilk yardım uygulamaları doğru olarak verilmiştir?

A) Koruma, bildirme, kurtarma
B) Koruma, kurtarma, tedavi etme
C) Koruma, bildirme, tedavi etme
D) Bildirme, tedavi etme, kurtarma
E) Tedavi etme, bildirme, kurtarma

45. Yaralının yarı yüzükoyun-yan yatırıldığı pozisyona ne isim verilir?

A) Şok pozisyonu
B) Yarı oturur pozisyon
C) Baş-çene pozisyonu
D) Koma pozisyonu
E) Sırt üstü yatış pozisyonu

46. Vücuda gerekli gaz alışverişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan sistem hangisidir?

A) Hareket sistemi
B) Boşaltım sistemi
C) Solunum sistemi
D) Dolaşım sistemi
E) Sinir sistemi

47. Solunum yolu tam tıkanmış bilinci açık hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A) Öksürmeye teşvik edilir
B) Su verilir
C) Heimlich manevrası (karına bası) uygulanır
D) Rentek manevrası uygulanır
E) Koma pozisyonu verilir

48.Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kadardır?

A) 5 – 8
B) 12 – 20
C) 37,5 – 38
D) 60 – 100
E) 120 – 80

49. Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir?

A) 112 aranır
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteğidir
C) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaledir
D) Hastane acil servislerinde yapılan müdahaledir
E) Hastane yoğun bakımda yapılan müdahaledir

50. Suda boğulmalarda aşağıdaki uygulamalardan hangisi

A) Yaralı sudan çıkarılır
B) Yaşamsal bulguları değerlendirilir
C) Karnına bastırılarak yuttuğu sular çıkarılmaya çalışılır
D) Gerekiyorsa temel yaşam desteği uygulanır
E) Temel yaşam desteğine suni solunum ile başlanır

51. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında

A) Soğuk uygulama yapılır
B) Yara üzerine bir girişimde bulunulmaz
C) Isırılan bölge kesilerek emilir
D) Yaraya yakın bölgedeki baskı yapabilecek eşyalar çıkarılır
E) Yara su ile yıkanır

52. Hangi durumda yaralı kaza yapan araçtan çıkartılır?

A) Yaralının ayakları sıkışmışsa
B) Bilinci olmayan yaralının solunumu varsa
C) Yaralının kolunda bacağında kırık varsa
D) Yaralının kolunda kanama varsa
E) Yaralının solunumu durmuş ve/veya aracın patlama tehlikesi varsa

53. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılacak uygulamalardan biri

A) Olay yeri yeterince görülebilecek şekilde işaretlenmelidir
B) Patlama ve yangın riskini önlemek için sigara içilmemelidir
C) Ortamda tehlike yok ise hasta yerinden oynatılmamalıdır
D) Hasta/yaralı hızla yaşam bulguları yönünden değerlendirilir
E) Hasta/yaralı soğuk tutulmalıdır

54. Orman yangınlarında kullanılan ve tekrar tutuşmayı engelleyen söndürme maddesi hangisidir? 

A) Su
B) Köpük
C) Halokarbon
D) Karbondioksit
E) Kuru kimyevi toz

55. Yanabilen gazların oluşturduğu yangınlar, yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilir?

A) A
B) B
C) C
D) D
E) F

56. Ortamdaki oksijen miktarını düşürerek yapılan söndürme işleminde uygulanan söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soğutma
B) Köpük
C) Boğma
D) Karbondioksit
E) Yakıtı giderme

57.Bulunduğu bölgede duman oluşumu, alev oluşumu, ani ısı değişiklikleri gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir? 

A) Dedektör
B) Siren
C) Yangın alarmı
D) Yangın dolabı
E) Sprinkler

58. Standartlara uygun yangın söndürme cihazlarında, tüpün içerisinde bulunan itici gazın basıncını gösteren, manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

A) Yeşil
B) Sarı
C) Mavi
D) Mor
E) Siyah

59.Ekonomik, fiziksel ve sosyal kayıplar doğuran doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olaylara ne denir?

A) Tsunami
B) Afet
C) Erozyon
D) Sel
E) Toprak kayması

60. Yanmayı meydana getiren unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakıcı madde, hava, nitrojen
B) Yanıcı madde, hava, oksijen
C) Yanıcı madde, ısı, oksijen
D) Yanıcı madde, hava, nitrojen
E) Yakıcı madde, ısı, oksijen

61.Isı, ışık, korlaşma ve alev görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaş yanma
B) Kendi kendine yanma
C) Hızlı yanma
D) Parlama ve patlama şeklinde yanma
E) Oksijensiz yanma

62. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi “Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar” sınıfında yer alır?

A) Eroin
B) Morfin
C) LSD
D) Metamfetamin
E) Esrar

63. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisidir?

A) Gözde Kanlanma
B) İlgi-istek Kaybı
C) Zaman zaman aşırı haraketlilik durumu
D) Aşırı para harcama
E) Konuşma içeriğinde değişme

64. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden birisi

A) İş ve çalışma düzeni
B) Çalışanların yaş düzeyi
C) Ücret, maaş
D) Kararlara katılım
E) Yöneticinin tavır ve davranışları

65. Depresyon, kaygı, endişe, gerginlik, saldırganlık stresin en net bir şekilde ortaya çıkan belirtileridir. Bu durum stresin belirtilerinden hangi belirtiyle izah edilir?

A) Duygusal belirtiler
B) Sosyal belirtiler
C) Fiziksel belirtiler
D) Zihinsel belirtiler
E) Şekilsel belirtiler

66.Başarılı bir özel güvenlik görevlisi kurumuna gelen kişi ile kurduğu ilk temas anında özellikle aşağıdaki noktalardan hangisine önem vermelidir?

A) Kişinin iletişim amacını anladığını göstermek üzere sözlerini ona yansıtmaya
B) En kısa süre içinde gerekli işlemi yapmaya
C) Başvuran kişinin memnuniyetini sağlamaya
D) Kurumun güvenliğini sağlamaya
E) Karşısındakini anlamaktan çok görevine odaklanmaya

67.İletişimde bireyler karşısındakine aşağıdakilerden hangisi/hangileri nedeniyle “hayır” diyemez?

I) Diğer insanları incitme korkusu

II) Terk edilme ve ayrılma korkusu

III)Cezalandırılma korkusu

IV)Mahcup duruma düşürülme korkusu

A) I
B) II
C) III
D) I- II ve III
E) I-II-III ve IV

68. Aşağıdakilerden hangisi farklı kültürlere mensup kişilerle sağlıklı iletişim kurabilmeyi sağlayan hususlardan

A) Kendi kültürünü üstün görmemek
B) Empati kurmak
C) Yetersiz görmek
D) Kültürel değerleri yargılamamak
E) Saygı göstermek

69. Çalışma yaşamında iş arkadaşlarıyla veya müşterilerle kurulan ilişkilerde en sağlıklı iletişim hangi benlik durumları arasında olan iletişimdir?

A) Anababa&anababa benlik durumu
B) Anababa& çocuk benlik durumu
C) Yetişkin & çocuk benlik durumu
D) Yetişkin &anababa benlik durumu
E) Yetişkin & yetişkin benlik durumu

70.Bir mesajın birden fazla iletişim kanalı kullanılarak iletilmesinin aşağıdakilerden hangisine faydası vardır?

A) İletilen mesajın anlaşılırlığına
B) Kaynağa daha fazla saygı duyulmasına
C) Mesajın daha az kelimeyle iletilmesine
D) Empatiye ihtiyaç duyulmamasına
E) İletişim süresinin uzamasına

71.Bir özel güvenlik noktasına başvuran kişinin hangi davranışları, kuşku yaratıcı bir art niyet taşır?

A) Kılık kıyafetine gösterdiği özen ve titizlik
B) Daha önce rolünü ezberlemiş gibi akıcı konuşması
C) Yürüyüş biçimi
D) Sözleri ile davranışları arasındaki uyumsuzluk
E) Güvenlik görevlisi ile iletişim biçimi

72.Empatik dinleme tekniği aşağıdaki durumlardan hangisinde

A) Kurum içi rutin görev dağılımı toplantılarında
B) Kuruma iş takibi için gelen kişilerle kurulan iletişim sürecinde
C) Mesai arkadaşlarının birbirleri ile kurdukları özel iletişim anlarında
D) Amir memur görüşmelerinde
E) Duygusal yoğunluğu olan iletişim süreçlerinde

73. Özel Güvenlik Görevlisi Sezer, Arena Spor Salonundaki arama ve koruma görevi ile ilgili olarak Güvenlik Amiri Cengiz’den aldığı talimatları Amirinin ses tonunun yetersizliğinden dolayı net bir biçimde anlayamadığını ve bundan dolayı görevini tam anlamıyla ifade edemediğini kendisine ifade etmiştir. Yukarıda anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?

A) Yorumlama
B) Gürültü
C) Geri bildirim
D) Algılama
E) Anlamlandırma

74.İletişimde yapılan hatalardan bir tanesi de; sinirli gözükme ve güvensizlik duygusu sergilemedir.

Bu ifade aşağıdaki iletişim hatalarından hangisi ile ifade edilir? 

A) Çene altı ile oynama
B) Baş parmak sıkma
C) Göz ovuşturma
D) Alınla oynama
E) Kaş çatma

75. Kişiler arasındaki mesafenin iletişimde yeri ve önemi büyüktür; Bu bağlamda kalabalık bir gruba hitap ettiğimiz, paylaştığımız bölgedir. Tanımadığımız kişilerle aramızdaki uyguladığımız mesafeye ne ad verilir?

A) Sosyal alan (mesafe)
B) Kişisel alan (mesafe)
C) Ortak alan (mesafe)
D) Mahrem alan (mesafe)
E) Özel alan (mesafe)

76. Direnme engellenemez ise cop kullanma yetkisinde, ikinci aşama olarak devreye giren, reaksiyon eli açık olarak ileri uzanırken “Dur! Kal Orda! Çekil Geri! Bırak Elindekini! Kaldır Ellerini vs.” komutlar verilerek cop kullanılan, el omuz yanına alınan copla duruş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rahat pozisyon
B) Hazır pozisyon
C) Caydırma duruşu
D) Savunma duruşu
E) Mülakat duruşu

77. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda paniğin sebeplerinden biri değildir?

A) Güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine riayet edilmesi
B) Bir tehlike hissedilmesi
C) Kalabalığın takip ve taklit edilmesi
D) Güvenilir iletişim eksikliği
E) Kaçış yollarının kapalı olması ve izdiham

78. Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenidir?

A) Amaçların aynı olması
B) İletişim noksanlığı/eksikliği
C) Yönetim alanlarının belirli olması
D) Statülerin aynı olması
E) Çıkarların uyuşması

79. Üniversitedeki yasadışı kalabalığa müdahale eden özel güvenlik görevlilerinin, kalabalığı bölmek, yanlara doğru dağıtmak ve kalabalık içerisinde yol açmak için hangi müdahale düzenini uygulaması gerekir?

A) Hat düzeni
B) Çatı düzeni
C) Kama düzeni
D) Çember düzeni
E) Sağa hat düzeni

80.Belirlenen bir amaca, hedefe ulaşabilmek için takip edilecek yol, usul ve bu yolda karşılaşılabilecek engellerin ortadan kaldırılması için önceden hazırlanmış gerekli, plan, program ve yöntemlere ne ad verilir?

A) Eylem
B) Taktik
C) Propaganda
D) Tahrik
E) Provakasyon

81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem taktikleri arasında ?

A) Olay yaratarak dikkatleri başka yöne çekme
B) Dağılıyor görünüp tekrar toplanma
C) Kutsal simgeleri kullanma ve marş söyleme
D) Topluluğun çevresine yaşlı kadın, yaşlı erkek ve çocukların dizilmesi
E) Güvenlik güçleri ile işbirliği içinde olma

82. “Grubun veya kişinin güvenlik görevlisine uzanabileceği ve fiziksel olarak dokunabileceği ve/veya herhangi bir şekilde zarar verebileceği iki metrenin altında olan ara bölgeye ____________ denir.” Boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepki bölgesi
B) Tepkisel ara
C) Tehlike bölgesi
D) Güvenlik bölgesi
E) Uzak bölge

83. Kalabalıkları organizasyon bakımından da sınıflandırabiliriz. Buna göre; özel güvenlik görevlisi Ahmet’in görev yaptığı banka şubesi önündeki pazaryerinde alışveriş yapanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saldırgan kalabalık
B) Organize aktif kalabalık
C) Organize pasif kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Organize olmayan pasif kalabalık

84. Görev alanında zor kullanma şartlarının oluşması sonucu copunu kullanmak zorunda kalan özel güvenlik görevlisi Caner, kendisine saldıran ve elinde herhangi bir saldırı aleti bulunmayan şahsın vücudunun hangi bölgesine

A) Kalça dış kası
B) Kalça iç kası
C) Baldır kası
D) Boyun
E) Aşı kası

85. Aşağıdakilerden hangisi kişi, grup ya da topluluklar arası çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?

A) Kura çekme
B) Problemi görmezden gelme
C) Politik yaklaşımlar
D) Kaynakların artırılması
E) Uzlaşma

86. Terörist faaliyetin eyleme dönüşmesinde belirli safhaları olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu safhalardan biri

A) Hedef seçimi
B) Maddi kaynak toplama
C) Bilgi toplama
D) Planlama
E) Kaçış

87. Önemli kişinin (VIP) bulunduğu aracın dışında başka bir araçla yapılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece VIP aracı ile koruma
B) İki araçlı koruma
C) Üç araçlı koruma
D) Tek araçlı koruma
E) Üç ve daha fazla araçlı koruma

88. Kişi koruma hizmetinde kullanılan silahlara ait “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” kaç yılda bir değiştirilmelidir?

A) 3 yıl
B) 4 yıl
C) 5 yıl
D) 6 yıl
E) 7 yıl

89. Aşağıdakilerden hangisi, öncü istihbarat çalışması yapılan alanlardan değildir?

A) Seyahatler
B) Ziyaretler
C) VIP İkametgahı
D) İntikaller
E) Tüm resepsiyonlar

90. Önemli kişinin (VIP) her türlü ulaşım aracındayken (Otomobil, Otobüs, Uçak, Tren, Gemi, Helikopter vb.) yapılan koruma hizmetine ne ad verilir?

A) Motorize koruma
B) Hareketli koruma
C) Yaya Koruma
D) Gezici koruma
E) Sürekli koruma

91. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenliğin ilkelerine uygun

A) Gizliliğe riayet etmek
B) İşlerin rutin bir şekilde devam etmesini sağlamak
C) Uyanık ve şüpheci olmak
D) Sistemli ve hızlı olmak
E) Haberleşme imkanlarını etkili kullanmak

92. Aşağıdakilerden hangisi, acil durumlarda önemli kişinin (VIP) kullanabileceği güvenli yerlerden biri değildir?

A) Hastaneler
B) Belediye binaları
C) Kaymakamlıklar
D) Haberleşme merkezleri
E) Alışveriş merkezleri

93. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

A) Hedef Seçimi
B) Keşif
C) Delillere el koyma
D) Kaçış
E) Planlama

94. Aşağıdakilerden hangisi “Koruma Görevinin Aşamaları” arasında

A) Yaya koruma
B) Uzayda koruma
C) Motorize koruma
D) Bina ve tesis koruma
E) Öncü istihbarat çalışması

95. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun yetkilerinden

A) Engel olma, önleme yetkisi
B) Kovuşturma yapma yetkisi
C) Trafik hizmetlerine ilişkin yetkiler
D) Zorla getirme ve ifade alma yetkisi
E) İstihbarat toplama ve dinleme yetkisi

96. Aşağıdaki şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

A) Sorgulama
B) Kimlik tespiti yapma
C) İfade alma
D) Emanete alma
E) Zorla getirme

97. Genel kolluk kuvvetlerinden olan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları hangi kanunla düzenlenmiştir? 

A) 7245 Sayılı Kanun
B) 2803 Sayılı Kanun
C) 5442 Sayılı Kanun
D) 2692 Sayılı Kanun
E) 657 Sayılı Kanun

98. Aşağıdaki projelerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hazırlanan projelerden  

A) ÖGNET
B) KAAN
C) PATBİS
D) ASİP
E) UYAP

99. Özel güvenlik sınav talimatı hangi birim tarafından yayımlanır?

A) Polis Akademisi Başkanlığı
B) EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
C) EGM Güvenlik Daire Başkanlığı
D) ÖSYM
E) Milli Eğitim Bakanlığı

100. Meydana gelen olayların özel güvenlik görevlileri tarafından doğrudan genel kolluğa bildirilmesini sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlatılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) UYUMA
B) KADES
C) KAAN
D) ÖGNET
E) HAYDİ

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı