104. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sorular

admin
Şubat 8, 2024
154 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple izin verilebilir?

A) Görevin ve işyerinin özelliği
B) Coğrafi konum
C) Mevsim koşulları
D) Kamu ya da özel sektörde çalışılması
E) Özel güvenlik görevlisinin isteği

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verebileceği zararların karşılanması amacıyla özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
B) Özel hayat sigortası
C) Özel güvenlik iş sigortası
D) Özel güvenlik maddi sorumluluk sigortası
E) Özel güvenlik zorunlu mali mensubiyet sigortası

3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin işlediği suçtan dolayı “kamu görevlisi gibi” cezalandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Suç işlediği kişinin cinsiyeti
B) Görev yaptığı yerin özelliği
C) Suçun işlendiği zaman
D) İşlenen suçun göreviyle bağlantılı olması
E) Suçun işleniş şekli

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisinde ceza bir kat artırılır?

A) Faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunulması
B) Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi
C) Çalışma izni verilmeyen kişilerin silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılması
D) Faaliyet iznini almadan özel güvenlik eğitimi verildiğinin ilan edilmesi veya reklam yapılması
E) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi

5. “Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, olay yerini korumak, olay yeri ile suç delillerini incelemek, şüpheliyi tespit ederek yakalamak ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir.” cümlesindeki görev ve yetkilerden hangisi olarak ifade edilmiştir?

A) Suça el koymak
B) Suçun devamını önlemek
C) Şüpheliyi tespit ederek yakalamak
D) Olay yeri ile suç delillerini incelemek
E) Olay yerini korumak

6. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının yaptırılmaması halinde ceza kime verilir?

A) İlgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketine
B) Özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkililerine
C) Özel güvenlik görevlisine
D) İl özel güvenlik komisyonuna
E) Özel güvenlik hizmeti satın alan kişi, kurum veya kuruluş yetkililerine

7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlardan biri ?

A) Yaş
B) Eğitim
C) Vatandaşlık
D) Sağlık
E) Askerlik

8. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Yangın gibi durumlarda ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerlerine girebilir
B) Aramalar sırasında suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alabilir
C) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirebilir
D) Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunan kişileri gözaltına alabilir
E) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kimlik sorabilir

9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silah bulundurma ve taşıması ile ilgili olarak doğrudur?

A) Talih oyunları işletmelerinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir
B) Özel güvenlik görevlileri, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapabilir
C) Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan hallerde silahlarını görev alanı dışına çıkarabilir
D) Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, özel güvenlik görevlisi tarafından temin edilir
E) İlgili il valisinin kararı ve İçişleri Bakanının onayı ile silah alma, bulundurma ve taşıma izni verilebilir

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik hizmetinin verildiği yerlerde ek önlemler aldırma yetkisi kime aittir?

A) Mülki idare amirine
B) Özel güvenlik hizmetinin yürütüldüğü yerden sorumlu genel kolluk birimine
C) Özel güvenlik şirketi yöneticisine
D) Kişi, kurum veya kuruluş yetkilisine
E) Belediye başkanına

11. Aşağıdakilerden hangisi Valilik tarafından yerine getirilir?

A) Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizatı onaylamak
B) Amacı dışında faaliyet gösteren veya suç kaynağına dönüşen alarm izleme merkezlerinin yeterlilik belgesini iptal etmek
C) Özel güvenlik eğitim kurumlarına faaliyet izni vermek
D) Ücreti karşılığında özel güvenlik eğitimi vermek
E) Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermek

12. Aşağıda sayılan genel kolluk yetkilerinden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından da kullanılır?

A) Kimlik tespiti yapma
B) İfade alma
C) Yakalama
D) Parmak izi ve fotoğraf alma
E) Gözaltına alma

13. Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? 

A) Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamama
B) Hapis ve adli para cezası
C) Hapis cezası
D) Adli para cezası
E) İdari para cezası

14. İl özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi ? 

A) Vali
B) Vali yardımcısı
C) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
D) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
E) Ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcileri

15. Özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerin kimlik kartlarının yenilenebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

A) Beş yılda bir iş akdini yenilemesi
B) Beş yılda bir özel güvenlik temel eğitimi alması
C) Beş yılda bir özel güvenlik yenileme eğitimi alması
D) Kesintisiz beş yıl özel güvenlik görevlisi veya yönetici olarak çalışması
E) Beş yılda bir hastaneden veya herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu alması

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özellikle konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler, cenaze ve düğün törenleri, hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerinin dedektörle aranması, duyarlı kapıdan geçirilmesi, eşyaların x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmesi ile birlikte kişilerin kontrolü amacıyla özel güvenlik görevlilerine verilen bütünleşik yetki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimlik sorma
B) İşyeri ve konutlara girme
C) Emanete alma
D) Zor kullanma
E) Olay yerini koruma

17. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Ateşli silahlar, devir teslim ve rapor defterine kaydedilerek imza karşılığı devir teslim edilir
B) Ateşli silahlar, ilgili kişi, kurum veya kuruluşun silah demirbaş defterine kaydedilir
C) Ateşli silahlar, silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip özel güvenlik görevlileri tarafından görevde taşınabilir
D) Ateşli silahlara özel güvenlik görevlisi adına silah taşıma ruhsatı düzenlenir
E) Ateşli silahlar, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkarılamaz

18. Aşağıdakilerden hangisi, İçişleri Bakanlığı ve il valiliklerinin özel güvenlikle ilgili denetimi kapsamında

A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği
B) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği
C) Özel güvenlik mevzuatındaki yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığı
D) Hizmet binalarının yapım, bakım, onarımlarının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı
E) Amacı dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini

19. Verilecek özel güvenlik hizmetinin gereği, ateşli silah bulundurulması ve taşınması gerekiyorsa il özel güvenlik komisyonu aşağıda belirtilenlerden hangilerine izin verebilir?
I. Roketatar
II. Keskin nişancı tüfeği
III. Patlayıcı madde
IV. Av tüfeği
V. Uzun namlulu silah

A) I, III
B) I, V
C) IV, V
D) III, IV
E) I, II, III, IV, V

20. Acil ve geçici haller hariç, özel güvenlik uygulaması nasıl sonlandırılır?

A) Uygulamanın başlaması için izin alınırken süre talep edilir, bu süre sonunda uygulama kendiliğinden sona erer
B) Uygulamayı talep eden kişi veya kuruluş tarafından sonlandırılır
C) İl özel güvenlik komisyonu tarafından verilen süre bitiminde sonlandırılır
D) Mülki idare amiri tarafından gerekli görüldüğünde sonlandırılır
E) Uygulamayı talep eden kişi veya kuruluş tarafından en az bir ay önce yapılan müracaat üzerine, il özel güvenlik komisyonun kararı, valilik onayı ile sonlandırılır

21. Olayın başlangıç, gelişme ve sonucunun yazıldığı bölüm tutanağın hangi bölümüdür?

A) Metin bölümü
B) Giriş bölümü
C) Sonuç bölümü
D) Başlık bölümü
E) İmza bölümü

22. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biridir?

A) Tabanca
B) Tüfek
C) Mavzer
D) Cop
E) Bıçak

23. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

A) Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi
B) Olay yerindeki telefonun kullanılması
C) Delillere dokunulmaması
D) Uzman ekibe bilgi verilmesi
E) İlgisiz kişilerin olay yerine sokulmaması

24. Özel güvenlik görevlileri tarafından, görev alanları içerisinde meydana gelen adli bir olayla ilgili olayın faillerinin özgürlüklerinin fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?

A) El koyma
B) Muhafaza altına alma
C) Nezarete alma
D) Gözaltına alma
E) Yakalama

25. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tutabileceği tutanaklar arasında yer alır?

A) Yer gösterme tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Emanete alma tutanağı
D) Konut arama tutanağı
E) Otopsi tutanağı

26. Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi elektronik cihazlarla yaptığı kontrol sırasında ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığında nasıl davranmalıdır?

A) Silahlı kişiyi alışveriş merkezine almaz ve hiçbir işlem yapmadan oradan uzaklaştırır
B) Silahlı kişinin kimlik bilgilerini alır ve serbest bırakır
C) Silahın marka ve modelini alıp şahsı serbest bırakır
D) Silahı muhafaza altına alır, şahsı serbest bırakır
E) Şahsı ve silahı muhafaza altına alır, derhal genel kolluğa bilgi verir

27. Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi ile imdat istenildiğinde aşağıdaki düdük seslerinden hangisiyle karşılık verilir?

A) Tek düdük sesiyle
B) Kesik ve kısa fasılalı üç düdük sesiyle
C) Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesiyle
D) Birbirini müteakip iki düdük sesiyle
E) Bir uzun bir kısa fasılalı dört düdük sesiyle

28. Eşkal tarifi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişilerin belirgin özelliklerine göre yapılır
B) Mümkün olduğu kadar fazla detay bilgi verilir
C) Tarif ve tanımlamalarda yuvarlak ifadeler kullanılır
D) Ayırt edici, kolay, görülüp tanımlanabilir hususlara dikkat edilir
E) Tarif ve tanımlamalarda ortak bir standart ve terminoloji kullanılır

29. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardan biridir?

A) Boya
B) Kan
C) Parmak izi
D) Kovan
E) Araç lastik izi

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullandığı devriye çeşitlerinden biri

A) Yaya devriye
B) Motorize devriye
C) Atlı devriye
D) Bisikletli devriye
E) Planlı devriye

31. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri

A) İş yoğunluğu ve özel güvenlik görevlilerinin sayısı dikkate alınmalıdır
B) Risk durumuna göre güvenlik halkaları oluşturulmalıdır
C) Özel güvenlik görevlilerinin uyuyabilmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır
D) Korunan binaya ait kontrolsüz giriş ve çıkış noktaları olmamalıdır
E) Görevli personelin dikkatsizlik ve monotonluk durumlarına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır

32. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev ve yetkilerini aşağıdaki kanunlardan hangisine göre kullanmaktadır?

A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
D) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
E) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi

33. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri

A) Uzuv eksikliği
B) Ten rengi
C) Boy durumu
D) Cinsiyet durumu
E) Şaşkınlık durumu

34. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri  

A) Değişmez/değiştirilemez
B) Benzemez/benzetilemez
C) Tasnif edilemez/karşılaştırılamaz
D) Sınıflandırılabilir/arşivlenebilir
E) Benzemez/karşılaştırılabilir

35. Aşağıdakilerden hangisi devriyelerin dikkat etmesi gereken hususlardan

A) Teçhizatlı olunmalı
B) Üniforma giyilmeli
C) Görünür olunmalı
D) Dikkatli olunmalı
E) Telsiz kapalı olmalı

36. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin önleme araması yapmaya yönelik olarak kullandığı teknolojik güvenlik sistemlerinden biri

A) Duyarlı kapı
B) Görev hayvanı
C) El detektörü
D) Kapı detektörü
E) X-ray cihazı

37. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen adli olaylarla ilgili hazırlayacakları yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan hangisi

A) Yakalama zamanı belirtilir
B) Yakalama sırasında direnmeye karşı zor kullanılmışsa belirtilmez
C) Yakalama yeri belirtilir
D) Yakalama nedeni belirtilir
E) Yakalanan şahsın açık kimliği belirtilir

38. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir patlama sonrası yapması gereken görevleri arasında

A) Olay yerinin çevre emniyetini alır
B) Kolluk kuvvetlerine ve üst amirlerine bilgi verir
C) Olay yerine ilgisiz kişilerin girmesini engeller
D) Delilleri toplayarak patlayıcının nevini bulmaya çalışır
E) İnsanların can güvenliğini sağlar

39. Aşağıdakilerden hangisi, maddi delil çeşitlerinden biri

A) Biyolojik bulgular
B) Kimyasal bulgular
C) Fiziksel bulgular
D) İz bulgular
E) Davranışsal bulgular

40. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Salim’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

A) Araç altı arama aynası ile araçları kontrol etmek
B) Personel araçlarındaki misafirlerin kontrolsüz girişlerini engellemek
C) Kontrollerde suç unsuru ile karşılaştıklarında derhal genel kolluğa bilgi vermek
D) Hırsızlığı önlemek için iş çıkışı çalışanlara ait araçların içini ve bagajını elle arama yapmak
E) Görevli oldukları yere malzeme getiren araçları kontrol yaparak içeri almak

41. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazları arasında ?

A) İz dedektörü
B) Hareket sensörü
C) Duman dedektörü
D) El tipi sıvı iz dedektörü
E) El tipi metal algılama dedektörü

42. Kamera sistem (CCTV) operatörü olarak görev yapacak bir güvenlik görevlisinin dikkatli bir şekilde izleme yapabilmesi için aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmesi gerekir?

A) Görevli olduğu zaman boyunca ara vermeksizin izlemeye devam etmelidir
B) Yemek ihtiyacını görevi sırasında gidermelidir
C) Telefon görüşmelerini izlemeye ara vermeksizin yapmalıdır
D) Uyku ihtiyacı duyması halinde görevi sırasında gidermelidir
E) Her 20 dakikada bir istirahat etmeli ve dikkatini dağıtacak şeylerle uğraşmamalıdır

43. Aşağıdakilerden hangisi kamera türlerinden biri

A) Dedektör Tipi
B) Dome Tipi
C) Termal Tipi
D) Balık Gözü Tipi
E) Speed Dome Tipi

44. Aşağıdakilerden hangisi biometrik geçiş sistemlerinden bir tanesi

A) Parmak izi tanıma sistemi
B) İris tanıma sistemi
C) Yüz tanıma sistemi
D) Ses tanıma sistemi
E) Manyetik kartlı geçiş sistemi

45. X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deri ile kaplanmış nesneler
B) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
C) Nemli bezlere sarılmış nesneler
D) Kurşun ve kristal maddelerle kaplanmış nesneler
E) Branda ile ambalajlanmış nesneler

46. Donmalarda ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi

A) Hasta/yaralının soğuk ile teması kesilir
B) Isı kaybını önlemek için kuru giysiler giydirilir
C) Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
D) Donan bölgede yara oluşmuşsa üzeri temiz bir bezle örtülür
E) Hasta/yaralı oda sıcaklığına alınır

47. Yaralanmalarda ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Yaraya saplanmış durumda olan cisimler çıkarılır
B) Yaşam bulguları değerlendirilir
C) Kanama durdurulur
D) Yara üzeri kapatılır
E) Yara üzerine herhangi bir şey sürülmez

48. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında yapılacak ilkyardım uygulamalarından biri

A) Kişi serin bir yere alınır
B) Üzerindeki giyisiler çıkarılarak sıcağın etkilerinin azalması sağlanır
C) Sırt üstü yatırılır
D) Kolları ve bacakları kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
E) Bilinci kapalı ise su içirilir

49. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tam tıkanmış ve bilinci açık kişiye yapılması gereken ilkyardım uygulamalarından birisidir?

A) Heimlich manevrası (karına bası uygulaması) uygulamak
B) Şok pozisyonu vermek
C) Su vermek
D) Rentek manevrası uygulamak
E) Kalp basısı uygulamak

50.Temel yaşam desteği aşağıdakilerden hangisini

A) Bilinç kontrolünü
B) Solunum kontrolünü
C) Vücut ısısını
D) Suni solunumu
E) Kalp basısını

51. Hava yolunda tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?

A) Karına bası uygulanır
B) Hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir
C) Kalp masajı yapılır
D) Koma pozisyonu verilir
E) Hastanın zıplaması söylenir

52. Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi

A) Hareket
B) Dolaşım
C) Solunum
D) Sindirim
E) Böbrekler

53. Hasta/Yaralının ilk değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

A) Solunum yolu açıklığı
B) Vücut ısısı
C) Bilinci
D) Dolaşımı
E) Sindirimi

54. 112’nin aranması sırasında yapılması olan hangisidir?

A) Sakin olunmalıdır
B) Sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir
C) Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir
D) Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir
E) Görüşme mümkün olduğu kadar uzun tutulmalıdır

55. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımıdır?

A) Olaya müdahale etmeden hemen yardım çağırmaktır
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
D) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E) Olay yerinde doktorların yaptığı tedavidir

56. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden

A) Hızlı yanma
B) Yavaş yanma
C) Parlama patlama şeklinde yanma
D) Yapay yanma
E) Kendi kendine yanma

57. A sınıfı yangınlar yangın sınıfları içerisinde hangi adı alırlar?

A) Sıvı madde yangınları
B) Pişirme ve kızartma yağı yangınları
C) Hafif metal yangınları
D) Gaz madde yangınları
E) Katı madde yangınları

58. Günlük yaşantımızda türlü alanlarda kullandığımız benzin, mazot, gazyağı vb. ürünlerin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su
B) Köpük
C) Toprak
D) Kuru kimyevi toz
E) Karbondioksit

59. Alüminyum, magnezyum, titanyum gibi hafif metallerin yangınlarında aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kullanılmaz?

A) Kum
B) D tozu
C) Toprak
D) Su
E) Kuru kimyevi toz

60. Yanan cisimlerden koparak, dağılan parçacıklardan meydana gelen yangın etkeni nedir?

A) İhmal
B) Bilgisizlik
C) Dikkatsizlik
D) Sabotaj
E) Sıçrama

61. Metallerin paslanma olayı hangi yanma çeşidine örnek olarak verilir?

A) Parlama şeklinde yanma
B) Hızlı yanma
C) Kendi kendine yanma
D) Yavaş yanma
E) Patlama şeklinde yanma

62. Aşağıdaki şıkların hangisinde yanma üçgenini oluşturan elemanlar doğru olarak verilmiştir?

A) Yanıcı madde, ısı, oksijen
B) Yakıcı madde, hava, nitrojen
C) Yanıcı madde, hava, oksijen
D) Yanıcı madde, hava, nitrojen
E) Yakıcı madde, ısı, oksijen

63. Yangının oluşum safhaları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Duman – Koku – Alev
B) Koku – Duman – Alev
C) Duman – Alev – Koku
D) Alev – Duman – Koku
E) Alev – Koku – Duman

64. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini Uyuşturanlar (Yavaşlatan) sınıfında yer alır?

A) Eroin
B) Kokain
C) Esrar
D) Metamfetamin
E) Sentetik Kannabinoid (Bonzai)

65. Aşağıdakilerden hangisi Metamfetamin narkotik maddesinin sokak jargonudur? 

A) Bonzai, gold, kaliteli esrar
B) Pırlanta, otoban, toz şeker
C) Ateş, buz, elmas
D) Spid, kumaş, vitamin
E) Beyaz toz, kireç, beyaz peynir

66. Sözsüz iletişimde; baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesaj ne ile ifade edilir?

A) Mimik
B) Jest
C) Diksiyon
D) Dönüt
E) Empati

67. Zor insanlarla iletişim kurabilmek için üç temel iletişim becerisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu iletişim becerilerinden birisidir?

A) Sevilmek
B) Paylaşmak
C) Haberleşmek
D) Dinlemek
E) Kabul görmek

68. “Dünyayı karşıdaki kişinin gözünden görebilme” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Antipati
B) Sempati
C) Empati
D) Diyalog
E) İletişim

69. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden

A) Kendinizi onun yerine koyarak empatik yaklaşmalıyız
B) Eleştiri ve yargılayıcı ifade ve davranışta bulunabiliriz
C) Davranış ve sözlerimizle tasdik etmeliyiz
D) Duygu ve düşüncelerimizi aktararak, söz alıp konuşmalıyız
E) Yüzümüzü kesinlikle konuşmacıya dönmeliyiz

70. Aşağıdakilerden hangisi empatinin faydalarından biri

A) Empati uzun süre sağlıklı iletişim kurmada etkili olmaz
B) Empati ilişkilerde doyumu sağlar
C) Empati farklı bakış açıları kazandırır
D) Empati bireyin kendini daha rahat ifade etmesini sağlar
E) Empati iletişimde yaşanan problemleri giderir

71. Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşmanın öğelerinden biri

A) İkna edici konuşma, bir sanattır
B) İkna edici konuşma sözel tartışma oluşturma ile ilgilidir
C) İkna edici konuşma sözel tartışmaları özel dinleyicilerle uyumlaştırma ile ilgilidir
D) İkna edici konuşma inanılır değildir
E) İkna edici konuşma amaçlı ve istendik değişimler ortaya çıkarmaya yöneliktir

72. Moral ve motivasyonu yükseltmek için işverenin personele yapması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplantılar yapıp personeli dinlemek ve çalışmalarından dolayı takdir etmek
B) Hiçbir şekilde konuşmamak
C) Sorunlarına duyarsız kalmak
D) Görevleri esnasında görmezden gelmek
E) Konuşurken görevli personeli önemsememek

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden birisi

A) Saygı
B) Dinleme
C) Sempati
D) Etkin ifade
E) Kendini tanıma

74. Karşısındakini dinler gibi görünüp aslında onu duymayan, başka şeyler düşünmekle meşgul olan kişi aşağıdaki dinleme biçimlerinden hangisini sergilemektedir? 

A) Seçici dinleme
B) Yüzeysel dinleme
C) Ben merkezli dinleme
D) Savunucu dinleme
E) Görünüşte dinleme

75. Aşağıdakilerden hangisi içsel motivasyona örnektir? 

A) Bir işyerinin üstün başarı gösteren elemanına bir maaş ikramiye vermesi
B) Bir yarışmada birinci gelene altın plaket verilmesi
C) Çukura düşen bir vatandaşı kurtaran görevlinin çevredekiler tarafından alkışlanması
D) Pazar sabahları erken kalkıp balık tutmaya giden birisinin büyük bir huzur duyması
E) Başarılı öğrencilere yılsonunda takdir belgesi verilmesi

76. İletişim sürecinin temel ögelerinden biri; iletişimi başlatandır. Bilgi, duygu, düşünce, fikir, tutum, davranışlar ve becerileri kapsayan ögeye ne ad verilir?

A) Geri bildirim (Dönüt)
B) Kanal (Araç)
C) Alıcı (Hedef)
D) Mesaj (Haber)
E) Kaynak (Verici)

77. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim engeli

A) Dikkatini konuşana vermek
B) Yıkıcı eleştiri yapmak
C) Hep kendisini haklı görmek
D) Akıl okumak
E) İşi yokuşa sürmek

78. Aşağıdakilerden hangisi kişi, grup ya da topluluklar arası çatışmaları önleme yöntemlerinden biri

A) Çatışmanın sebebini ortadan kaldırma
B) İletişimin kesilmesi
C) Hakeme başvurma
D) Kaynakların artırılması
E) Uzlaşma

79. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların güvenlik güçlerinin engellemelerini aşabilmek için kullandıkları taktiklerden

A) Toplanma yerinin terk edilmesi
B) Olay yaratarak dikkatleri başka yöne çekme
C) Topluluğun çevresine yaşlı kadın ve yaşlı erkek ve çocukların dizilmesi
D) Kutsal simgeleri kullanma ve marş söyleme
E) Güvenlik görevlilerinin hareket kabiliyetini azaltacak şekilde topluluğun güvenlik güçlerini kuşatması

80.Topluluğu takip eden güvenlik görevlilerinin üzerine topluluk içerisinden yabancı maddeler atılmaya başlanmıştır. Atılan bu maddelerden korunmak isteyen güvenlik görevlilerinin hangi düzene geçmesi gerekir?

A) Hat düzeni
B) Kama düzeni
C) Çatı düzeni
D) Çember düzeni
E) Sağa hat düzeni

81. Cop ve güvenlik görevlilerinin cop kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Cop, usulüne uygun kullanıldığında öldürücü etkisi olmayan bir teçhizattır
B) İnsana acı vermesinden dolayı copun psikolojik bir etkisi de vardır
C) Cop, karşıdakine zarar vermekten ziyade, zor kullanma şartları doğrultusunda kişiyi etkisiz bırakmak ya da saldırıyı bertaraf etmek için kullanılır
D) Cop kullanımında orantı gözetilmeksizin karşıdakinin vücudunun bütün bölümlerine vurulabilir
E) Cop, saldırganı belli bir mesafede tutmak için kolun uzantısı olarak kullanılır

82. Özel güvenlik görevlisi Ahmet üniversitede toplumsal olaya müdahale edecek olan özel güvenlik görevlilerinin sorumlusudur.
Aşağıdakilerden hangisi Ahmet’in görevi esnasında dikkat etmesi ve uygulaması gereken ilkelerden biri

A) Tarafsız olmalıdır
B) Tahriklere kapılmamalıdır
C) Teknolojiden yararlanmalıdır
D) İkna edici ve inandırıcı olmalıdır
E) Duygusal hareket etmelidir

83. Pazarda alışveriş yapan insanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organize aktif kalabalık
B) Organize olmayan pasif kalabalık
C) Organize olmayan aktif kalabalık
D) Organize pasif kalabalık
E) Düzenli kalabalık

84. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden biri

A) Çıkar farklılıkları
B) Kaynakların artırılması
C) Amaç farklılıkları
D) İletişim eksikliği
E) Kişilik farklılıkları

85.Toplumsal olaylarda topluluklar amaçlarına ulaşmak için değişik eylemler yaparlar.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu eylem biçimlerindendir?
I. Onur kırıcı davranışlar ve tahrik
II. Barikat kurmak
III. İşyeri ve araçlara saldırmak

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I- II- III
E) Yalnız I ve II

86. Kalabalık içerisinde kişi tipleri bulunmaktadır. Bu tiplerden birisi de; “Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme davranışa iten kişidir. Bu kişi eylemlerin yönlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış elemanlardır. Bunlar önceden çok ince hesaplar yaparlar. Bir eylemin nasıl başlayacağı, hangi söylentilerin yayılacağı, topluluğun ne yana ne düşünceyle sevk edileceği gibi konuların planını yapar ve uygularlar.” şeklinde açıklanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi açıklaması yapılan tiptir? 

A) Liderler (önderler)
B) Provokatörler
C) Atılganlar ve seyirciler
D) Tesir altında kalanlar ve karşı eylemciler
E) İhtiyatlılar ve destekçiler

87. ”Şehir dışındaki üniversite kampüs meydanında yönetimin uygulamalarını protesto etmek amacıyla bir grup öğrenci tarafından kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü eylemi başlatılmıştır. Eylemciler bu kanunsuz eyleme katılmayan diğer öğrencilere ve çevreye zarar verebilecek duruma gelmiş, ancak üniversite rektörü olaya müdahale edebilecek yeteri kadar özel güvenlik görevlisi bulunduğu gerekçesiyle henüz kolluğun kampüs içerisine girmesine izin vermemiştir.”
Bu eylemin kontrol altına alınması ve eylemcilerin çevreye daha fazla zarar vermemesi için olaya müdahale etmeyi planlayan özel güvenlik amirinin aşağıdaki hangi davranışı yapması olur? 

A) Eylemcilerle diyalog kurma
B) Profesyonel olma
C) Provokasyona gelmeme
D) İkna edici ve inandırıcı olma
E) Çoğalmadan önce silah dâhil her türlü zoru kullanarak eylemci kalabalığı dağıtma

88. Konvoy güzergâhındaki güzergah analizi aşağıdakilerden hangisini

A) Sarı Bölgeleri (Saldırı hazırlığında olanların bulunduğu yerler)
B) Boğma noktalarını
C) İdeal saldırı noktalarını
D) Kırmızı bölgeleri (Suikast gözetleyicilerinin mevzilenmesi mümkün yerler)
E) Yeşil bölgeleri (Kırmızı bölgelerin gözetlenebileceği yerler)

89. I. Gidilecek mahalli makul bir süre önceden incelemek
II. Program yerinin krokilerini çıkarmak
III. Konvoy ve koruma düzenini belirlemek
Bir koruma personeli yukarıdaki işlemleri gerçekleştiriyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?

A) Öncü istihbarat çalışması
B) Keşif
C) Ön inceleme
D) Koordinasyon
E) İstihbarat

90. Bir insanlık suçu, zulüm ve vahşet olan ve hiçbir gerekçe ile meşru kılınamayan intihar saldırılarının nedenleri aşağıdakilerden hangisi

A) Örgüt adlarını ve amaçlarını bu vesileyle duyurmak
B) Panik ve korku dalgası meydana getirmek
C) Şok edici ve sarsıcı eylemle gündemin başına oturmak
D) Örgüt üyeleri için birer model oluşturmak
E) Destekleyenlerine ve karşı tarafa güven telkin etmek

91. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden

A) Koruma görevlisi koruma ile ilgili her türlü konuyu, korunan kişi ile rahatça paylaşabilmelidir
B) Korunan kişiden daha üst makamdaki korunan başka bir kişi ile birlikte olduğunda onun korunmasına geçilmelidir
C) Koruma hizmetleri, korunan kişinin özelliklerine, personel sayısına ve değişen şartlara göre farklı şekillerde yerine getirilebilir
D) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir
E) Koruma görevinde silah kullanmak son çaredir

92. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan

A) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
B) Her elemen düzendeki yerini bilmelidir
C) Sorumluluk alanında kalması gerektiğini unutmamalıdır
D) Saldırı anında müdahalede bulunabilecek mesafede olmalıdır
E) Koşullara göre değişebilen koruma düzenine hazırlıklı olmamalıdır

93. Aşağıdaki tanımlardan hangisi iç çemberi (halka) ?

A) Yakın koruma timinin korunan önemli kişi (VIP) çevresinde oluşturduğu halkadır
B) Çemberler içinde en kısıtlanmış olanıdır
C) Bu çemberde yerel güvenlik görevlileri de bulunur
D) İç halkaya korunan önemli kişinin (VIP) izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişi/kişiler girebilir
E) Bu çemberde sadece koruma görevlileri bulunur

94. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan

A) Kalabalık yerlerde korunan önemli kişinin (VIP) emniyetini sağlayacak şekilde koruma çemberi daraltılır
B) Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır
C) Tehlike yoksa çember olabildiğince geniş tutulmalıdır
D) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alabilir
E) Koruma düzeninde daima 360 derecelik sorumluluk alanı ile koruma sağlanır

95. Kişisel fiziki güvenlik önlemleri, can ve mal güvenliğimize yönelik tehlike ve saldırılara karşı aldığımız maddi ve teknolojik tedbirlerdir. Bu tedbirler tehlikeleri önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlere örnek

A) Işıklandırma
B) Kapılar
C) Haberleşme
D) Pencereler
E) Kilitler

96. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından

A) Korunan önemli kişinin (VIP) küçük düşmesine engel olmak
B) Korunan önemli kişiyi (VIP) herhangi bir saldırıdan korumak
C) Korunan önemli kişinin (VIP) mahremiyetini korumak
D) Korunan önemli kişinin (VIP) özel hayatını düzenlemek
E) Özel ve resmi görevini engellememek, hareketlerini kısıtlamamak

97. Genel kolluk – özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru uygulamadır? 

A) Genel kolluk, özel güvenlik alanına görev harici giremez
B) Genel kolluk – özel güvenlik ilişkileri tek taraflıdır
C) Genel kolluk, özel güvenlik alanına sadece üniformalı iken girebilir
D) Genel kolluk – özel güvenlik ilişkilerinde yardımlaşma, iş birliği ve koordinasyon esastır
E) Genel kolluğun özel güvenlik alanına silahla girmemesi esastır

98. Spor müsabakalarında, müsabakanın yapılacağı alana girişlerde genel kolluk tarafından veya genel kolluğun denetim ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından üst araması yapılması için kimin izni gerekir?

A) Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı izni
B) İl emniyet müdürünün
C) İl spor müdürünün
D) Belediye başkanının
E) Müsabaka güvenlik amirinin

99. Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Ergün, şüpheli bir paket bulduğunda/gördüğünde ilk hareket tarzı ne olmalıdır?

A) Paketi alarak güvenli bir bölgeye götürmeli
B) Arkadaşına haber vermeli
C) Polislere bilgi vermeli
D) Paketin kime ait olduğunu araştırmalı
E) Görmemezlikten gelmeli

100.Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerinde suçun önlenmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi

A) Genel kolluk kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlileri ile birlikte daha etkin suçla mücadele etmektedir
B) Suç ve suçlularla mücadelede hedefler ortaktır
C) Suçu önlemeye yönelik çalışırlar
D) Temelde amaçları kamu güvenliğini ve düzenini sağlamaktır
E) Suç önlemede birbirlerini rakip olarak görürler

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı