103. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sorular

admin
Şubat 12, 2024
247 views

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?

A) Silah taşıma ruhsatı
B) Özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesi
C) Görev belgesi
D) Silah satın alma belgesi
E) Silah nakil belgesi

2. 5188 sayılı Kanun, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı üzerinde olmayan özel güvenlik görevlileri için aşağıdakilerden hangisini ? 

A) 5188 sayılı Kanun’un yedinci maddesinde belirtilen yetkileri kullanamazlar
B) Görev alanı dışına çıkamazlar
C) Özel güvenlik şirketi veya özel güvenlik birimine ait motorlu taşıtları kullanamazlar
D) Genel kolluğa bilgi veremezler
E) İçişleri Bakanlığı veya valilikçe gerçekleştirilen denetimlerde hazır bulunamazlar

3. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi sitede görevli özel güvenlik görevlisi Ayşe’nin görevi

A) Site yönetimine aidat toplamada yardım etmek
B) Siteye gelen misafirlere gidecekleri yer konusunda yardımcı olmak
C) Siteye giren çıkan araçları takip etmek
D) Site sakinlerince istenmeyen misafirlerin girişini engellemek
E) Vardiya değişimlerinde rapor tutmak

4. Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabilecek yerler/etkinlikler arasındadır? 

A) Bankalar
B) Hastaneler
C) Sahne gösterileri
D) Okullar
E) Spor müsabakaları

5. Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapabilmeleri için hangi makamdan izin alınmalıdır?

A) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
B) İl Özel Güvenlik Komisyonu
C) Çalışma Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Kültür ve Turizm Bakanlığı

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan ve özel kolluk olmayan görevlilerdendir?

A) Gümrük Muhafaza Görevlileri
B) Özel Güvenlik Görevlileri
C) Orman Muhafaza Görevlileri
D) İnfaz Koruma Görevlileri
E) Belediye Zabıtası Görevlileri

7. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da düzenlenen hususlardan

A) Özel güvenlik izninin verilmesi
B) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması
C) Genel kolluk yetkileri
D) Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
E) Özel güvenlik komisyonunun teşekkülü

8. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Nilgün, 5188 sayılı Kanun’da sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilir?

A) Görev yaptığı ilçe sınırları içerisinde
B) Görevli olduğu il sınırları içerisinde
C) Sadece görevli oldukları alan içerisinde
D) Görev alanının 20 km çapındaki sınırları içerisinde
E) Tüm ülke sınırları içerisinde

9. 5188 sayılı Kanun’da, özel güvenlik görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıranlara yönelik yaptırım nedir? 

A) Bir daha özel güvenlik alanında çalıştırılmaz
B) İdari para cezası verilir
C) Adli ceza verilir
D) Özel güvenlik şirketlerinde ve eğitim kurumlarında kurucu ve yönetici olamaz
E) Doğrudan bir yaptırımı yoktur

10. 5188 sayılı Kanun’a göre, mülki idare amirleri hangi hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde, özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir? 

A) Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde
B) Hiçbir kurala bağlı olmaksızın her halde
C) Kişi, kurum ya da kuruluşların talebi halinde
D) Özel mülkiyet kapsamında özel güvenlik izni verildiği hallerde
E) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik özel güvenlik izni verildiği hallerde

11.İl özel güvenlik komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belediye başkanı
B) Vali yardımcısı
C) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
D) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
E) Ticaret odası başkanı

12.İl özel güvenlik komisyonu, aşağıdakilerden hangisine karar

A) Kişilerin silahlı özel güvenlik görevlileri tarafından korunması
B) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
C) Güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketi tarafından yerine getirilmesi
D) Özel güvenlik izninde, özel güvenlik görevlilerinin ve kullanılacak silah ve teçhizatın azami miktarı ve niteliği
E) Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar

13. 5188 sayılı Kanun’da, aşağıdaki durumlardan hangisi görev alanı ihlali olarak

A) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi
B) Suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi
C) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması
D) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlike bulunan kişinin takibi
E) Para ve değerli eşya nakli gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu

14. 5188 sayılı Kanun’a göre, özel güvenlik şirketi, şube açması durumunda ne kadar süre içerisinde ve nereye bildirmek zorundadır?

A) 15 gün içinde ilgili valiliğe
B) Bir ay içinde İçişleri Bakanlığına ve ilgili valiliğe
C) Bir ay içinde Ticaret Bakanlığına ve şirketin merkezinin bulunduğu valiliğe
D) İki ay içinde İçişleri Bakanlığına
E) Üç ay içinde İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarına

15. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Kanun’la yapılması öngörülen bildirimlerden biri  

A) Özel güvenlik şirketinin hisse devirleri
B) Özel güvenlik yenileme eğitimi alan özel güvenlik görevlileri
C) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri
D) Özel güvenlik şirketinin üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlayacağı koruma ve güvenlik hizmeti
E) Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesi

16. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini

A) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama
B) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama
C) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
D) Olay yerinin ve delillerine koruma amacıyla yakalama
E) Duyarlı kapıdan geçmek istemeyen kişileri yakalama

17. Hukuk kurallarının kendi aralarında bulunan ve normlar hiyerarşisi olarak da adlandırılan astlık-üstlük ilişkisi gözetilerek aşağıdakiler sıralandığında, hangisi en üstte yer alır

A) Genelge
B) Kanun
C) Yönetmelik
D) Anayasa
E) Kanun hükmünde kararname

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan

A) 18 yaşını doldurmuş olmak
B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
C) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
D) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az dört yıllık üniversite mezunu olmak
E) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak

19. Aşağıda sayılan hallerden hangisi, özel güvenlik görevlisi tarafından görevi kapsamında işleyebileceği suçlardan biri

A) Usulsüz üst arama
B) Konut dokunulmazlığını ihlal
C) Orantısız zor kullanma
D) Keyfi yakalama
E) Askerlik ödevini yerine getirmeme

20. Özel güvenlik görevlisi Osman, fark edilemeyeceğini düşünerek yerine arkadaşı olan Cemal’i, kendi kimlik kartını vererek nöbetine göndermiş ancak, yapılan denetimde Polis Başmüfettişlerince durum tespit edilerek, ilgililer hakkında soruşturma açılmıştır. Osman hakkında, 5188 sayılı Kanun kapsamında, hangi müeyyidenin uygulanması olasıdır?

A) Yalnızca idari para cezası uygulanacaktır
B) Hapis ve idari para cezası uygulanacaktır
C) İdari para cezası uygulanacak ve kimlik kartı süresiz olarak iptal edilecektir
D) Yalnızca kimlik kartı iptal edilecektir
E) İdari para cezası uygulanacak ve altı ay süre ile kimlik kartı iptal edilecektir

21. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Mesut ile Deniz’in kullanabileceği yetkilerden birisidir?

A) İfade alma
B) Fotoğraf alma
C) Yakalama
D) Gözaltına alma
E) Kimlik tespiti

22. Görev alanında bomba şüphesi olan bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Sema’nın öncelikli olarak yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şüpheli paket çevresinde güvenli bir alan sağlayarak genel kolluğa derhal bilgi vermelidir
B) Paniğe kapılmadan şüpheli paketin içeriğini el detektörü ile kontrol etmelidir
C) Genel kolluk gelinceye kadar şüpheli paketi güvenli bir mesafeye taşımalıdır
D) Basın mensuplarının paketi görüntülemesine izin vermelidir
E) Şüpheli paketi ilgisiz kişilerin incelemesine izin vermelidir

23. Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri

A) Yangın tutanağı
B) Suçüstü tutanağı
C) İfade alma tutanağı
D) Yakalama tutanağı
E) Emanete alma tutanağı

24. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan hangi tedbirler usule uygun  

A) İz ve delil olabilecek nesneler bir araya toplanır
B) Olay yeri girilmez şeridi ile çevrilir
C) Olay yerinin temizlenmesi engellenir
D) Olay yerindeki cihazlar kullandırılmaz
E) Olay yerinde bulunan eşyalara dokundurulmaz

25. Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen adli bir olaydan sonra elde edilen biyolojik bulgular (delil) arasında yer alır? 

A) Kan, ter
B) Ateşli veya ateşsiz silahlar
C) Parmak izi
D) Kovan
E) Araç lastik izi

26. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsuru

A) Sistematik olması, tekrarlanarak devam etmesi
B) Kadın üzerinde fiziksel etkileri oluşması
C) Kadın üzerinde ağır duygusal etkileri oluşması
D) Çoğu zaman dışa aksettirme konusunda isteksiz olunması
E) Rastgele bir kişi tarafından işlenmesi

27. Hangisi kamera izleme odasında (CCTV) görevli özel güvenlik görevlisi Aysun’un görevi ile ?

A) Kamera görüntülerini sürekli takip etmelidir
B) Şüpheli durumlar kolluğa bildirilmelidir
C) Yerine gelecek görevli gelmeden izleme odasından ayrılmamalıdır
D) İzleme odasında bulunan cihazlar talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır
E) Devir teslim sadece sözlü olarak yapılmalıdır

28. AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Şahin, kapı detektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Şahin’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şahsı ve silahı tutanak karşılığı AVM yönetimine teslim eder
B) Genel kolluk gelinceye kadar şahsı AVM içinde takip eder
C) Şahsı muhafaza altına alarak, silahı ile birlikte genel kolluğa teslim eder
D) Silaha ruhsat alması konusunda şahsı uyarır
E) Şahıs silah ruhsatını alıncaya kadar silahı emanete alır

29.Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade

A) Telsiz, dudaklardan 5-10 santimetre mesafede tutulur
B) Telsizden gizli haberleşme yapılmaz
C) Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmaz
D) Telsiz haberleşmeleri unvan üzerinden yapılır
E) Sağlıklı haberleşme yapılabilmesi için konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir

30. Özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Osman’ın devriye bölgesinde gelişigüzel gezmeleriyle yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rutin devriye
B) Geri dönüşlü devriye
C) Dairesel devriye
D) Planlı devriye
E) Kombine devriye

31. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri  

A) Cop
B) Fiziki engel
C) Bıçak
D) Basınçlı su
E) Kelepçe

32. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından birisidir?

A) Tutanaklar elle yazıldığında tükenmez kalemle yazılmalıdır
B) Tutanağa içeriğine uygun bir başlık verilmelidir
C) Eksik, gereksiz ve yanlış bilgilere yer verilmemelidir
D) Tutanağın düzenlendiği yer, tarih ve saat yazılmalıdır
E) Tutanaklar doğru ve gerekli bilgileri içermelidir

33. Özel güvenlik görevlisi Ayten, stadın giriş kapısında X-Ray cihazından geçen çantanın içerisinde şüpheli paket görüntüsü elde etmiştir. Aşağıdaki müdahale yöntemlerinden hangisi
I. Çantanın sahibinin kimliğini görür ve içeri girişine müsaade eder
II. Şüpheli paketi dışarı çıkarmadan çanta ile beraber güvenlik çemberine alır
III. İçinde şüpheli paket olan çantayı emanete alır ve çıkarken sahibine iade eder
IV. Çantanın sahibini muhafaza altına alır ve stada girişini engeller V. Acilen sorumlu kolluğa ve uzman ekibe haber verir

A) I-III
B) II-V
C) IV-II
D) I-V
E) IV-V

34. Özel güvenlik izni verilen yerlerde yönetici, özel güvenlik sorumlusu, kişi, kurum veya kuruluşların yetkilileri tarafından belirlenen bölgede …………………………. amacıyla yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyetlere devriye denir.
Yukarıda verilen devriye tanımında yer alan boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak  

A) Emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak
B) Şüphelileri takip etmek
C) Şüphelileri yakalamak
D) Şüphelilerin ifadesini almak
E) Suç delillerini muhafaza altına almak

35. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerdendir?
I. Vücut yapısı
II. Kekemelik
III. Meslek

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

36. Aşağıdakilerden hangisi tren garında görev yapan özel güvenlik görevlisi Cemile’nin görev alanındaki önleyici görevlerindendir?

A) Bulunmuş eşyayı emanete alma
B) Görevli olduğu alana girişte kimlik sorma
C) Olay yerindeki delilleri koruma
D) İlk yardımda bulunma
E) Delil toplamada kolluğa yardımcı olmak

37.Bir sitede görev yapan özel güvenlik görevlisinin hangi durumda konuta girmesinde yasal olarak bir sakınca

A) Yardım istenildiğinde
B) Aşırı gürültü olduğunda
C) Kapı açık olduğunda
D) Kavga olduğunda
E) Eğlence olduğunda

38. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma için

A) Her zaman ilk çare olarak düşünülmeli
B) Görevin ve koşulların gerektirdiği ölçüde kullanılmalı
C) Zor kullanmaya mecbur kalınmalı
D) Yasal mevzuata uygun olmalı
E) Gerekli şartlar oluşmalı

39. Kamu güvenliğine ve düzenine, kişinin vücut ya da hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı aranmaksızın, özgürlüğünün fiilen kısıtlanarak geçici olarak denetim altına alınmasına ne denir?

A) Arama
B) Tutuklama
C) Emanete
D) Kontrol
E) Yakalama

40. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerde meydana gelen elektrik arızası ile ilgili üst amirlerine bilgi vermek için yazdığı yazı hangisidir?

A) Dilekçe
B) Rapor
C) Not alma
D) Tutanak
E) Bilgi verme

41. Kapı tipi ve el tipi metal algılama dedektörlerinin kullanımında temel maksat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesici, delici alet veya silah tespiti
B) Uyuşturucu madde tespiti
C) Patlayıcı madde tespiti
D) Yanıcı madde tespiti
E) Sahte para tespiti

42.El tipi metal algılama dedektörü tarama yapılan şahsın vücuduna ne kadar mesafede tutulmalıdır?

A) 15-50cm
B) 100cm
C) 50-100cm
D) 2,5-7,5cm
E) 40-50cm

43.I. Konveyör bandı
II. Sensör
III. Dedektör
IV. Jeneratör
Yukarıda belirtilen sistem bileşenleri aşağıdaki sistemlerden hangisine ait bileşenlerdir?

A) İz dedektör
B) X-Ray
C) Yangın algılama sistemi
D) CCTV sistemi
E) Kartlı geçiş sistemi

44. Kapı tipi metal dedektörü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi  

A) Duyarlılık ayarı ile istenilen büyüklükteki metalleri algılayacak biçimde ayarlanabilir
B) Elektrik kesintilerinde sistem akü ile çalıştırılabilir
C) Alarm anında ses ve ışık ile uyarı imkanı sağlar
D) Radyasyon yayan cihazlardır
E) Cihaz üzerinde bulunan led gösterge girişçıkış sayılarını gösterir

45. Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

A) InfraRed kameralar
B) Dome kameralar
C) IP kameralar
D) Zoom kameralar
E) CCD kameralar

46. Sıcak çarpmasında hangi ilkyardım uygulaması doğrudur?

A) Hastanın giysileri çıkartılmadan havadar bir ortama alınır
B) Hastanın bacakları yukarı kaldırılır, serin bir ortama alınır
C) Hasta bulunduğu yerden hareket ettirilmemelidir
D) Hasta kusturulmaya çalışılmalıdır
E) Hasta koma pozisyonuna getirilerek üzeri örtülür

47. Çocuk ve bebekte ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır? 

A) Hemen aranır
B) Bilinç kontrolünden sonra aranır
C) 1 tur temel yaşam desteğinden sonra aranır
D) Yapay solunum yapıldıktan sonra aranır
E) 5 tur temel yaşam desteğinden sonra aranır

48. Delici göğüs yaralanmalarında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Koma pozisyonu
B) Şok pozisyonu
C) Yarı oturur pozisyon
D) Sırt üstü yatar pozisyon
E) Hasta bulunduğu pozisyonda bekletilir

49.Bilinci kapalı olan hastanın solunum yolunu açmak için hangi müdahale yapılmalıdır?

A) Hasta oturtularak oksijen verilir
B) Hasta yan yatırılır
C) Hastanın ağzına air-way takılır
D) Hastaya baş-çene pozisyonu verilir
E) Hastaya damar yolu açılır

50. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

A) Toplardamar kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Kılcal damar kanaması
D) Doğal deliklerden olan kanama
E) İç kanama

51.Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?

A) 45 – 80 arası
B) 50 – 80 arası
C) 110 – 130 arası
D) 60 – 150 arası
E) 60- 100 arası

52. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından

A) Koruma
B) Bildirme
C) Kayıt tutma
D) Kurtarma
E) ABC kontrolü

53.Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?

A) Kanama
B) Burkulma
C) Yara
D) Şok
E) Yırtık

54. Kedi – köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

A) Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk su ile yıkanır
B) Yara sıcak su ile temizlenir
C) Isırılan bölgeye ilaç sürülür
D) Isırılan bölgenin üzerine turnike uygulanır
E) Yara üzeri açık bırakılır

55. Yara yerinde kanama varsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Kanama bölgesi kalp seviyesinin altında tutulur
B) İlaç sürülür
C) Hastaneye götürülür
D) Aşı yapılır
E) Kanama durdurulur

56. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında gereken davranışlardan biridir?

A) Çök kapan tutun pozisyonu alınmalıdır
B) Asansöre binilmemelidir
C) Pencere ve kapı kenarlarından uzak durulmalıdır
D) Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır
E) Deprem çantası hazırlanmalıdır

57. Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az birinin saf dışı edilmesi olarak tanımlanan kavram nedir?

A) Söndürme
B) Yanma
C) Yangın
D) Patlama
E) Kaynama

58. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri

A) Boğma
B) Soğutma
C) Üfleme
D) Damıtma
E) Yakıtı giderme

59. Kullanıldığında, ortamdaki oksijen miktarını düşürüp, yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlayan söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su
B) Köpük
C) Kum
D) Karbondioksit
E) Kuru kimyevi toz

60. Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi veren ekip hangisidir?

A) Koruma ekibi
B) Kurtarma ekibi
C) Söndürme ekibi
D) İlkyardım ekibi
E) Komuta ekibi

61. Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde söndürme maddesi hangisidir?

A) Su
B) Kuru kimyevi toz
C) Karbondioksit
D) Köpük
E) Kum

62. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden

A) Genleşme tehlikesi
B) Patlama tehlikesi
C) Elektrik tehlikesi
D) Çökme tehlikesi
E) Yüksek sıcaklık tehlikesi

63. Gaz kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdakilerden hangisi

A) Gaz vanaları kapatılmalıdır
B) Açık lambalar kapatılır, fişler prizden çekilir
C) Doğalgaz kapı ve pencereler açılarak tahliye edilmelidir
D) Sigara, çakmak, cep telefonu kesinlikle kullanılmamalıdır
E) LPG taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir

64. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar sınıfında yer alır?

A) Eroin
B) Sentetik Kannabinoid (Bonzai)
C) Kodein
D) Metamfetamin
E) Esrar

65.TCK Madde 191/1’e göre “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, ………………………… hapis cezası ile cezalandırılır.”
Boşluğu dolduran doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4 yıldan 12 yıla kadar
B) 2 yıldan 5 yıla kadar
C) 1 yıldan 5 yıla kadar
D) 2 yıldan 6 yıla kadar
E) 5 yıldan 10 yıla kadar

66. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel ögelerinden biri  

A) Kaynak (Verici)
B) Alıcı (Hedef)
C) Kanal (Araç)
D) Ön kabuller
E) Geri bildirim (Dönüt)

67.İletişim uzmanlarının insan davranışları üzerinde yaptıkları gözlem ve araştırmalar neticesinde; “Bir şeyler saklama şüphelenme, özgüven düşüklüğü” davranışı aşağıdakilerden hangi ile izah edilir? 

A) Alınla oynama
B) Göz temasından kaçınma
C) Kolları kenetleme
D) Başka tarafa yönelme
E) Saati kontrol etme

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri

A) Haberleşme
B) Paylaşmak
C) Sorun çıkarmak
D) Etkilemek
E) Yönlendirmek

69.Birbiriyle etkileşim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır.
Yukarıda tanımı yapılan öge iletişimde ne olarak adlandırılır? 

A) Kaynak (Verici)
B) Grup
C) Topluluk
D) Kalabalık
E) Aile

70. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşma yapmak için yapılması gereken yöntemlerden birisi

A) Göz teması kurun
B) Beden dilini doğru kullanın
C) Ses tonunuza dikkat edin
D) Sözü biraz uzatarak ayrıntıya girin
E) Hazırlık yapın, konuşacağınız konu hakkında bilgi toplayın

71. Söyleneni kabul etmeme, rahatsızlık, kapalılık, kendini koruma, az dikkat ile ifade edilen iletişim hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolları arkaya bağlama
B) Kolları kenetleme
C) Kulak arkasını ovma
D) Göz temasından kaçınma
E) Kaş arasına dokunma

72. Dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez, genel konu hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir. Söylenen sözün arkasında yatan derin anlamı kaçırır. Daha çok kendi bilgisine güvenen, konuşmacının bilgisine fazla değer vermeyen dinleyici türüdür.
Yukarıda tanımlanan dinleyici türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzak kurucu dinleme
B) Savunucu dinleme
C) Seçerek dinleme
D) Görüşte dinleme
E) Yüzeysel dinleme

73. Özel güvenlik görevlisi, “ben diliyle konuşma” becerisine sahip olmalıdır. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “ben diliyle konuşma”nın tanımıdır?

A) Ben diliyle konuşma sözlerin tamamının kendisine ait olduğunu sık sık vurgulamaktır
B) Birinci tekil şahıs eki kullanarak konuşmaktır
C) Konuşmacının o konuşmayı yapmasının gerçek sebebini oluşturan duyguyu öne çıkararak konuşmaktır
D) Konuşmanın taşıdığı mesajın sorumluluğunu taşıdığını belirtmektir
E) Ben diliyle konuşma kişiliğimizi öne çıkararak konuşmaktır

74. Özel güvenlik hizmetlerinde yasal sorumluluklar gereğince özellikle genel kolluk birimleriyle gerçekleştirilen resmî yazışmalarda aşağıdakilerden hangisine uyulması gerekli

A) Yazışmanın yapıldığı kurum ve birim adı tam olarak yazılmalıdır
B) Yazının başında tarih, konu ve sayı numarası bulunmalıdır
C) Yazının sonunda yetkili kişinin ismi, unvanı ve imzası bulunmalıdır
D) Yazının konusu olan husus en fazla iki cümlede ifade edilmelidir
E) Yazının ekindeki tüm belgeler ilk sayfanın altına listelenmelidir

75. Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi

A) Vücut dili kültürden kültüre göre farklılık gösterir
B) Vücut dili cinsiyete göre farklılık gösterir
C) Vücut dili her zaman istemli bir harekettir
D) Vücut dili sadece insanlarda vardır
E) Vücut dili bireylere göre farklılık gösterir

76. “Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A) Dinleme
B) İletişim
C) Sempati
D) Empati
E) Psikoloji

77. Dil sürçmesi, kişiler arası iletişim unsurlarından hangisine örnektir?

A) Niyet edilmiş-yüz ifadesi
B) Niyet edilmiş-beden kullanımı
C) Niyet edilmemiş-yüz ifadesi
D) Niyet edilmemiş-sözlü iletişim
E) Niyet edilmiş-sözlü iletişim

78. Özel güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gazları taşıyabilmeleri ve kullanabilmeleri için izin vermeye yetkili kişi/kurum hangisidir?

A) İl Sağlık Müdürü
B) İl Özel Güvenlik Komisyonu
C) Cumhuriyet Başsavcısı
D) Adli Tıp Kurumu Başkanı
E) Sağlık Bakanlığı

79. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden

A) İşlerin birbirinden bağımsız olması
B) Çıkar farklılıkları
C) Statü farklılıkları
D) Yönetim alanı ile ilgili belirsizlik
E) İletişim eksikliği

80. Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden

A) İnandırma
B) Ödüllendirme
C) Yalan söyleme
D) Zor kullanma
E) Ceza verme

81. Çağlar, karşı karşıya kaldığı güçlüklere çabuk ve yapıcı bir çözüm bulamayan, akıl ya da fiziksel yönden bir eksiklik göstermemekle birlikte davranışları kararsız, topluma uyum güçlüğü çeken bir kişidir. Ayrıca ileri görüşlü olmadığından geleceğe ait planlar da yapamaz, kendisinde güçlü bir kişilik yapısı oluşmadığından çoğunlukla maddi ve manevi olarak destek gördüğü kişilere karşı çocukça bağımlılık hissi duymaktadır. Yukarıdaki metinde özelliklerinden bahsedilen Çağlar’ın durumu aşağıda sayılan kalabalık içindeki kişi tiplerinden hangisine uygundur?

A) İhtiyatlılar
B) Destekleyiciler
C) Tesir altında kalanlar
D) Seyirciler
E) Atılganlar

82. Kültürel, sanatsal veya benzer amaçlarla düzenlenen gösterilerde, faaliyetin icra edildiği yerde izleyenlerin taşkınlık veya saldırılarına karşı 360 derece korunması, fiziki engeller ile desteklenen tampon bölge oluşturulması gibi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hakem koruma
B) Stadyum koruma
C) Araç koruma
D) Müsabaka koruma
E) Sahne koruma

83. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık içindeki kişi tipleri arasında

A) Liderler
B) Provokatörler
C) Çevikler
D) Tesir altında kalanlar
E) Seyirciler

84. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından birisi

A) Dış dünyayı görmemizi sağlar
B) Eğitmek, eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek
C) Kişiler arası çatışmaya neden olma
D) Kültürün nesilden nesile geçmesine katkıda bulunma
E) Etkileme, kamuoyu oluşturma

85. Çatışma yönetimi; çatışan tarafların ya da çatışmanın dışındaki başka bir tarafın karşılıklı etkileşimde bulunarak çatışmayı belirli bir yönde sonuçlandırabilme girişimleri olarak tanımlanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemleri için  

A) Problem çözme
B) Uzlaşma
C) Politik yaklaşımlar
D) Çatışma kaynağının ortadan kaldırılması
E) İletişimin kesilmesi

86.Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin uygulayacağı başlıca müdahale ilkelerinden birisi de güvenlik görevlilerini olaylara müdahale ederken kendi kişisel tutumları ve fikri eğilimleri doğrultusunda hareket etmemeleridir. Dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi müdahale ilkeleri için

A) İkna edici ve inandırıcı olmalıdır
B) Hiçbir şekilde diyaloğa girilmemelidir
C) Tahriklere ve tahrikçilere engel olmalıdır
D) Güvenliğin sahip olduğu, teçhizat, bilgi, teknik ve donanımı, gerektiğinde kullanılacağı imajını kararlı bir şekilde karşı tarafa göstermelidir
E) Provokatif eylemlerde bulunacak kişilerin yöntemleri iyi bilinmelidir

87. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu ÖGG Taner’in, ikazlara rağmen dağılmayan ve rektörlük binasına girmek isteyen kalabalığın binaya yaklaşmasını ve girmesini önlemek için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplanma düzeni
B) Çember düzeni
C) Çatı düzeni
D) Kama düzeni
E) Hat düzeni

88. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi

A) Saldırıyı fark eden koruma personeli diğerlerine saldırıyı ve yönünü bildirir
B) Saldırganı etkisiz hale getirmek için maksimum eleman kullanılır
C) Saldırganı en yakındaki kişi etkisiz hale getirir
D) Kaçış yönü saldırının tersi istikameti veya güvenli yere doğru olmalıdır
E) Önemli kişi çabuk ve sakin şekilde güvenli yere götürülür

89. Öncü istihbarat çalışmalarında öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi

A) Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak
B) Ziyaret edilecek mevkideki güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak
C) Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak
D) Hava durumuna göre değişen şartlara göre değişim yapmak
E) Ziyaret edilecek mevkideki ucuz alışveriş merkezlerini tespit etmek

90.İstanbul İli Taksim Meydanında (kalabalığın yoğun olduğu bir meydandır) yakın koruma görevi yapan koruma görevlileri silah kullanmak zorunda kaldıklarında aşağıdaki silahlardan hangisini tercih etmelidir?

A) G3 piyade tüfeği (uzun namlulu)
B) M-16 piyade tüfeği (uzun namlulu)
C) MP-5 makinalı tabanca
D) AK-47 piyade tüfeği (uzun namlulu)
E) Bixi makinalı tüfek (uzun namlulu)

91. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişi (VIP) makam aracında bulunması gereken özelliklerden  

A) Ön ve arka tamponlar güçlendirilmiş olmalıdır
B) 4 çekerli olmalıdır
C) Aracın tamamı zırhlı olmalıdır
D) Aracın üstü açılabilir olmalıdır
E) Arka ve yan camlar koyu film ile kaplanmış olmalıdır

92. Koruma ekipleri, korunan kişinin konumuna göre basit olarak şekillendirilebileceği gibi en geniş şekilde de kurulabilmektedir. Yukarıda verilen bilgi ışığında kurulacak kapsamlı bir koruma düzeninde bulunmayan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keşif ve istihbarat ekibi
B) Öncü-eskort ekibi
C) Karşı saldırı ekibi
D) Eğitim ekibi
E) Çevik kuvvet ekibi

93.Temel Koruma Prensipleri bir bütün olarak göz önüne alındığında; aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu  

A) Yakın koruma hizmetlerinde aktif koruma tedbirleri uygulanır
B) Koruma personeli ile korunan kişi arasında yakın bağ oluşması gerekir
C) Yakın koruma tedbirleri esnek olmamalı, ortama göre şekil değiştirmemeli
D) Teknolojik gelişmeler suikastçıların işini kolaylaştırır
E) Yakın koruma hizmetleri güvenlik teknolojisi paralelinde sürekli yenilenmeli

94. Amaç öldürmek değildir, kişi canlı olarak kıymetlidir, bir sığınak, istihbarat ve lojistik desteğe ihtiyaç vardır. Verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda; aşağıdaki suikast metot ve yöntemlerinden hangisinin kastedildiği söylenebilir?

A) Yakın mesafeden ateşli silahlı saldırı
B) Yakın mesafeden ateşsiz silahlı saldırı
C) Uzak mesafeden silahlı saldırı
D) Patlayıcı madde kullanmak suretiyle saldırı
E) Kaçırma rehin alma suretiyle saldırı

95. Öncü istihbarat çalışmasında, aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli

A) Varış noktasında kitabevi olup olmadığı
B) Güzergah seçimi
C) Giriş – Çıkış noktaları
D) Korunan önemli kişiye (VIP) güvenli bir alan oluşturulması
E) Korunan önemli kişinin (VIP) programı

96. Aşağıdaki maddelerden hangisi güvenlikli ikamet yerlerinde bulunması gereken özelliklerden

A) Koruma personeli için koruma odası oluşturulmalı ve gerekli teçhizatla donatılmalıdır
B) Fiziki güvenlik tedbirleri olmalıdır
C) Tüm kapılar, pencereler ve garajların kapıları devamlı kilitli olmalıdır
D) Bahçe çimlendirilmeli, çiçek ekilmelidir
E) Konutta koruma hizmeti 24 saat esasına göre yapılmalıdır

97. Suikastlarda en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi

A) Uzun menzilli silahlarla saldırı
B) Bomba, patlayıcı madde ve mayın kullanmak
C) Zehirleme, intihar eylemi suretiyle saldırı
D) Şahsı elle boğarak öldürme
E) Biyolojik ve kimyasal silahla saldırı

98. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun hastanelerdeki temsilcisidir?

A) Hastane başhekimi
B) Hastane özel güvenlik müdürü
C) Hastane sosyal hizmet uzmanı
D) Hastane özel güvenlik sorumlusu
E) Hastane polisi

99.………… suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek yetkisi ve sorumluluğuna sahiptir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Özel Kolluk
B) Genel Kolluk
C) Özel Güvenlik Müdürü
D) Belediye Başkanı
E) Özel Güvenlik

100. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir?

A) Soruşturma yapmak
B) Kovuşturma yapmak
C) Kimlik tespiti yapmak
D) Buluntu eşyayı emanete almak
E) İfade almak

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı