102. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sorular

admin
Şubat 13, 2024
152 views

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari

1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk  

A) Sahil Güvenlik Personeli
B) Askeri Personel
C) Gümrük Muhafaza Personeli
D) Belediye Zabıta Personeli
E) Kır Bekçisi

2. Özel güvenlik eğitim sertifikasını onaylamaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Valilik
B) İçişleri Bakanlığı
C) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
D) Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
E) Özel Güvenlik Eğitim Kurumu

3. Bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi için görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle şirketin hizmet verdiği yerde sivil kıyafetle görev yapılması talep edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sivil kıyafetle görev yapılmasına izin verebilir?

A) İl özel güvenlik komisyonu
B) Şirket yönetim kurulu
C) Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
D) Çalıştığı özel güvenlik şirketinin yöneticisi
E) Hizmet verilen kişi, kurum veya kuruluşun yetkilisi

4. Özel güvenlik izninin verildiği adreste faaliyetine son verdiği tespit edilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Özel güvenlik belgesi noter aracılılığı ile fesih edilir
B) Faaliyete son verildiği tarihte özel güvenlik izni de son bulur
C) Özel güvenlik izninin iptal edilebilmesi için izin alan yer yetkilisinin müracaatı beklenir
D) Özel güvenlik izni, il özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilir
E) Özel güvenlik izin belgesinin aynı adrese yeni taşınacak kişi, kurum veya kuruluşlara devredilmesi halinde, özel güvenlik uygulaması devam eder

5. Özel güvenlik görevlisi sayısı 10 kişiyi geçmeyen ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20. maddesi kapsamında bulunan idarelerin özel güvenlik şirketlerinde görev yapacak özel güvenlik yöneticilerinde aranan eğitim şartı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lisans mezunu
B) En az lise mezunu
C) En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu
D) Yüksek lisans
E) Eğitim şartı bulunmamaktadır

6. Özel güvenlik görevlisinin görev alanı bakımından, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden

A) Basketbol maçında görevli özel güvenlik görevlisi
B) Konser salonunda görevli özel güvenlik görevlisi
C) AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi
D) ) Özel bir şirketin yönetim binasının girişinde görevli özel güvenlik görevlisi
E) Para ve değerli eşya nakli yapan özel güvenlik görevlisi

7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi yöneticisi için doğru  

A) Yöneticiler, sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilir
B) Yönetici olarak çalışacaklar hakkında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır
C) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yöneticiler, sadece idari para cezası gerektiren fiillerden sorumlu tutulmuştur
D) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayanlar hariç, yöneticiler özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmalıdır
E) Özel güvenlik yöneticisine, üzerinde adı ve soyadı ile yönetici olduğunu belirtir özel güvenlik yöneticisi kimlik kartı verilir

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek
B) Özel güvenliği tamamlayıcı mahiyetteki kamu güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek
C) Önleyici güvenliği tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek
D) Şahıs ve mülkiyet güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek
E) Kamuda çalışan kişilerle kamuya ait bina, tesislerin güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek

9. Alarm izleme merkezleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi  

A) Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak izler
B) Alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarlar değerlendirilir
C) Faaliyet gösterebilmek için İçişleri Bakanlığından Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme İçin Yeterlilik Belgesi alınır
D) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme İçin Yeterlilik Belgesi başvurusunda alarm izleme merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname verilir
E) Teknik bakımdan doğrulanan ihbarlar, sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirilir

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisinin tespiti halinde özel güvenlik şirketinin faaliyet izin belgesi

A) Aranan şartları kaybeden özel güvenlik şirketinin yöneticisi ile ilgili eksikliğin iki ay içinde giderilmemesi veya bu yöneticinin değiştirilmemesi
B) Amacı dışında faaliyet göstermesi
C) Suç kaynağına dönüşmesi
D) Terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakının bulunması
E) Temsilcinin vefat etmesi

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulaması ve özel güvenlik tedbirleri bakımından aşağıdakilerden hangisine yetkili

A) Halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemek
B) Özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmak
C) Alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini istemek
D) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen adli suçların cezasını vermek
E) İlave tedbirler alınmasını istemek

12. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi valinin görevi  

A) İl özel güvenlik komisyonuna başkanlık edecek vali yardımcısını görevlendirmek
B) İl özel güvenlik komisyonunun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararlarını onaylamak
C) İl özel güvenlik komisyonunun özel güvenlik uygulamasını sona erdirme kararını onaylamak
D) Geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vermek
E) Üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verecek özel güvenlik şirketlerinin faaliyet izin belgelerini onaylamak

13. Aşağıdakilerden hangisi, il özel güvenlik komisyonunun görevleri bakımından doğrudur?

A) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermek
B) Özel güvenlik şirketlerini, alarm izleme merkezlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını denetlemek
C) İdari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillere ilişkin kararları onaylamak
D) Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler gibi geçici veya acil hallerde özel güvenlik izni vermek
E) Zorunlu hallerde görev alanını genişletmek

14.Balıkesir ilindeki bir giyim mağazasında tek başına çalışan özel güvenlik görevlisi tarafından tespit edilen hırsızlığın faili suçüstü yakalanmış ve çaldığı eşyalar geri alınarak genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilmeksizin serbest bırakılmıştır. Durumu fark eden bir müşterinin ihbarı üzerine olaya genel kolluk el koyarak soruşturma açmıştır. Görevi esnasında hırsızlık suçunun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suçu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlisi hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hangi yaptırım uygulanacaktır?

A) Özel güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
B) Özel güvenlik görevlisi 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
C) Özel güvenlik görevlisi yeniden özel güvenlik sınavına girene kadar özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
D) İkaz cezası verilerek Balıkesir’de çalışmasına müsaade edilmeyecek ve başka bir şehirde görevine devam edebilecektir
E) Özel güvenlik görevlisi idari para cezası verilerek başka bir işyerinde görevine devam edebilecektir

15. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde özel güvenlik hizmetinde kullanılan silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir?

I. Özel güvenlik izninin iptal edilmesi

II. Silah bulundurma ve taşıma izninin iptal edilmesi

III. İhtiyaç fazlası bildiriminde bulunulması

IV. Hizmet veren özel güvenlik şirketinin değişmesi

V. İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından kendi adına taşıma ruhsatlı silahını özel güvenlik hizmetlerinde kullanmasına izin verilen genel kolluk kuvvetlerinden emekli özel güvenlik görevlisinin işten ayrılması

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) III, IV, V
D) I, III, V
E) IV, V

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişilere yönelik görev alanında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisini vermiştir?

A) Yakalama
B) İfade alma
C) Gözaltına alma
D) Tutuklama
E) Sorgulama

17. Özel güvenlik görevlisinin birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmemesi halinde uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adli para cezası
B) İdari para cezası
C) Altı ay süreyle özel güvenlik alanında çalışamama
D) Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında çalışamama
E) Bir daha özel güvenlik alanında çalışamama

18. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini aşağıdakilerden hangisine bildirir? 

A) Özel güvenlik şirketinin bulunduğu il valiliğine
B) İçişleri Bakanlığına
C) Özel güvenlik hizmetinin verileceği kişi veya yerden sorumlu genel kolluk birimine
D) Sosyal Güvenlik Kurumuna
E) Hizmet verilen kişi, kurum ya da kuruluşa

19. Aşağıdakilerden hangileri, özel güvenlik görevlisinin aramalar sırasında şartıyla emanete alacağı eşyalardandır? 

I. Suç teşkil eden eşya

II. Delil olabilecek eşya

III. Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya IV. Terk edilmiş eşya

V. Bulunmuş eşya 

A) I, IV
B) II, V
C) IV, V
D) I, II, III
E) I, II, III, IV, V

20. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, gerekli şartlar oluştuğu zaman genel kollukta olup da özel güvenlik görevlisinde yetki aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Silah kullanma
B) Zor kullanma
C) İşyeri ve konutlara girme
D) Parmak izi alma
E) Yakalama

21. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında

A) Başlık
B) İmza
C) Saat
D) Tarih
E) İnceleme

22. Özel güvenlik görevlisi Murat, nokta görevini yerine getirirken bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini ? 

A) Şüpheliyi yakalar
B) Suç delillerini muhafaza eder
C) Suçun devamını önler
D) Suça el koyar
E) Suç delillerini tetkik eder

23. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşkâlin tanımıdır? 

A) Kişiler hakkında hissedilen duygulardır
B) Kişilerin gözle görülebilen, belirgin özellikleridir
C) Eşyaların ayırt edici özellikleridir
D) Motorlu taşıtların renk, marka model gibi bilgileridir
E) Kişilerin kimyasal özellikleridir

24. Suç işlemeye çalışan kişileri veya suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek ve suçların işlenmesini önlemek amacıyla yapılan aramalar ne tür arama olarak nitelendirilir?

A) Hukuksal
B) Keyfi
C) Önleme
D) Adli
E) Makul

25. Özel güvenlik görevlileri Yavuz ile Halim’in görev alanı içerisinde intihar olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde koruma altına aldıkları ilaçlar hangi delil çeşididir?

A) İz
B) Kimyasal
C) Biyolojik
D) Fiziksel
E) Sosyolojik

26. Aşağıdakilerden hangisi adli arama niteliğinde bir aramadır?

A) AVM girişinde yapılan arama
B) Korumakla görevli olunan bina girişinde yapılan arama
C) Bir sanığın yakalanması amacıyla konutta yapılan arama
D) Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla halkın toplu bulunduğu yerlerde yapılan arama
E) Spor müsabakalarında yapılan arama

27. Risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda korunan yerin iç ve dış tehditlerden korunması amacıyla her türlü tedbirlerin alınması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Güvenlik planlaması
B) Risk analizi
C) Tehlike tespiti
D) Emniyet
E) Kontrol hizmetleri

28. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardan

A) Çamaşır suyu
B) Kan plazması
C) Japon yapıştırıcı
D) Boya tineri
E) Antifriz sıvısı

29. Kişi güvenliği kadar kişi ve kuruluşların güvenliği de önemlidir. Bu nedenle kişi kurum ve kuruluşlar her zaman tehlike ve riskin olduğu bilincinden hareket ederek bulundukları yerle ilgili …….. analizi ve ………. planlaması yapmalıdır.

Yukarıdaki cümlede noktalı boş yerlere gelen uygun kelime ikilisi hangisidir? 

A) Kan-biyolojik
B) Kimyasal-biyolojik
C) Risk-imar
D) İmar-nazım
E) Risk-güvenlik

30. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yer ile ilgili güvenlik planlamasında dikkat edilecek özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi

A) Dinamik olmalıdır
B) Mümkün olduğu kadar personel ve ekipman kullanılmalıdır
C) Caydırıcı olmalıdır
D) Özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmelidir
E) Maliyet-fayda dengesi gözetilmelidir

31. Özel güvenlik görevlilerinin; suç öncesi ve esnasındaki görevlerini ifa sırasında herhangi bir olay, konu veya şahısla ilgili olarak mevcut durumu tespit etmek, gördüğü, duyduğu ve bizzat yaptığı inceleme ve araştırma ve ilgili hususları açıklamak üzere hazırlanan ve olay yerinde hazır bulunan ilgili şahıslara okutturulmak suretiyle imza altına alınan yazılı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rapor
B) Bulgu
C) Tutanak
D) Yazanak
E) Bildiri

32. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde yaptığı kontrollerde şüpheli bir paket ile karşılaştıklarında gereken davranış hangisidir? 

A) Çevre emniyeti sağlanıp genel kolluğa bilgi verilir
B) Şüpheli pakete dokunulmaz
C) Şüpheleri ortadan kaldırmak maksadıyla paket X-Ray cihazından geçirilir
D) Konu üst amirlerine hemen bildirilir
E) Şüpheli paket etrafına güvenlik şeridi çekilir

33. Özel güvenlik görevlisi Ali’nin telsiz ile konuşmasında aşağıdaki hangi kural usule uygundur? 

A) Çok yüksek sesle konuşması
B) Hızlı ve seri konuşması
C) Konuşma süresi 30 saniyeyi geçmesi
D) Kod yerine isim kullanması
E) Konuşması öz ve anlaşılır olması

34. Girişlerin kontrol altına alındığı, araç ve kişi kontrollerinin yapıldığı, duvar, çit, tel örgü, parmaklık, kapan, bariyer vb. fiziki engellerin bulunduğu ve korunan yere yapılabilecek herhangi bir saldırı için ilk müdafaanın yapılacağı yere ne isim verilir?

A) Orta halka
B) Dış halka
C) İç halka
D) Kritik alan giriş noktası
E) Bina giriş kontrol noktası

35. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görevleri arasında

A) Bir olayla karşılaştığında olay yeri ve suç delillerini muhafaza etme
B) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
C) Görev alanlarında gerekli koruyucu tedbirleri alma
D) Görev alanı içerisinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliğini sağlama
E) Bir olayla karşılaştığında gerekli şartlar oluşması durumunda kişileri gözaltına alma

36. Bölge emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek, yakalamak, suç delillerini muhafaza altına almak ve vatandaşlara yardım etmek üzere yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyete ne ad verilir?

A) Gözetim
B) Nokta
C) Yakalama
D) Devriye
E) Yönlendirme

37. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında özel güvenlik görevlilerinin giriş ve çıkış kontrolü sırasında dikkat etmesi gereken hususlar arasında

A) Personel kontrolü
B) Eşyaların kontrolü
C) Ziyaretçi kontrolü
D) Araçların kontrolü
E) Bina kontrolü

38. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin üst arama yöntemlerinden birisi

A) Diz çöktürmek suretiyle arama
B) Yüz üstü yatırmak suretiyle arama
C) Sırt üstü yatırmak suretiyle arama
D) Ayakta durdurarak arama
E) Duvara veya araca yaslayarak arama

39. Aşağıdakilerden hangisi, bir özel güvenlik görevlisinin en az şüphe duyması gereken kişilerden biri

A) Kaygılı, sinirli, heyecanlı davranış sergileyenler
B) Taşıdığı paket veya eşyayı bırakıp ayrılanlar
C) Gözleri sabit bir noktaya odaklanmış ve donuk bakanlar
D) Sıcakkanlı, doğal davranan kişiler
E) Sıcak havada ceket, mont ve benzeri giysi giyenler

40. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri

A) Planlı devriye
B) Rutin devriye
C) Olağanüstü devriye
D) Dairesel devriye
E) Geri dönüşlü devriye

41. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında

A) Kamera sistemi
B) Kartlı geçiş sistemi
C) Elektronik kelepçe
D) X-Ray
E) Yangın algılama sistemi

42. Kapı tipi metal algılama dedektörü ile diğer metal aksamlar arasında ne kadar çalışma mesafesi olmalıdır?

A) 2,5-7,5 cm
B) 20-30 cm
C) 100-150 cm
D) 30-50 cm
E) 50-100 cm

43. Analog adresli yangın algılama sistemlerini konvansiyonel yangın algılama sistemlerinden ayıran en belirgin özellik nedir?

A) Yangın alarmının hangi dedektörden geldiği bilinir
B) Yangın alarmının hangi dedektörden geldiği bilinmez
C) Küçük tesisler için kullanılır
D) Yangına daha geç müdahale imkânı sağlar
E) Hat sonu direnci kullanılır

44. Özel güvenlik görevlisi Emin X-ray operatörü olarak görev yaptığı şehirlerarası otobüs terminalinde, bir bagajın geçişi sırasında X-ray monitöründe açık turuncu renk tespit etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Emin’in şüphelenmesi gereken maddeler arasında

A) Narkotik madde
B) Çakı
C) Kağıt
D) Plastik
E) Besin maddesi

45. Kapı tipi metal algılama dedektörlerinde genel itibariyle algılama bölgeleri bulunur. Bu bölgeler …… seviyesinden başlar ……. seviyesi ile noktalanır. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdaki sistemlerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Bilek-Baş
B) Bilek-Omuz
C) Ayak-Baş
D) Ayak-Omuz
E) Diz-Baş

46. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili doğru bir uygulama

A) Yaralı sudan çıkarılır
B) Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir
C) Hasta sırtüstü yatırılıp karnına bastırılarak yuttuğu sular çıkarılmaya çalışılır
D) Gerekiyorsa temel yaşam desteği uygulanır
E) 112’ye haber verilir

47. Koma pozisyonu hangisidir?

A) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
B) Yarı oturur pozisyon
C) Sırt üstü yatar pozisyon
D) Yüzükoyun yatar pozisyon
E) Oturur pozisyon

48. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden biri

A) İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır
B) Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalıdır
C) Önce kendi can güvenliğini korumalıdır
D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerekmemektedir
E) Çevredeki kişileri organize edebilmelidir

49. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece yanıklarda öncelikli olarak yapılması gerekenlerden biridir?

A) Soğuk uygulama yapılır
B) Oluşan su dolu kesecikler patlatılır
C) Yoğurt sürülür
D) Ağrı kesici verilir
E) Yanık üzeri açık bırakılır

50. Rentek hangi durumlarda kullanılan bir yöntemdir?

A) Merdivenden indirmek için kullanılan bir yöntemdir
B) Patlama, yangın riski olan durumlarda araç içerisinden hasta/yaralı çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir
C) Sedyeye yaralı yerleştirmek için kullanılan bir yöntemdir
D) Bilinci kapalı ya da yürüyemeyen kişileri taşımak için kullanılan bir yöntemdir
E) Tam tıkanıklık görülen durumlarda kullanılan bir yöntemdir

51. Yetişkinlerde kalp masajı nereye ve nasıl yapılır?

A) Karında göbeğin 3 parmak üstüne
B) Sol kaburga kemiklerinin üzerine
C) Çift elle göğüs kemiğinin ½ alt yarısına
D) Çift elle göğüs kemiğinin ½ üst yarısına
E) Tek elle göğüs kemiğinin ½ alt yarısına

52. Fiziksel travmaya uğramış bir kişinin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

A) İlk yardımcı kendi sağlığını riske atmamalıdır
B) Hasta/Yaralı boyunluk ile taşınmalıdır
C) Hasta/Yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir
D) Hasta/Yaralının ayakları gidiş yönünde olmalıdır
E) Hasta/Yaralı bilinç kontrolü yapıldıktan sonra taşınmalıdır

53. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?

A) Kalp masajı yapılır
B) Yapay solunum yapılır
C) Koma pozisyonu verilir
D) Ayakları yukarı kaldırılır
E) Heimlich manevrası yapılır

54. Diz kapağının yukarısında kanaması olan hasta/yaralıda baskı uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şah damarı
B) Kasık
C) Göbek bölgesi
D) Diz arkası
E) Baldır

55. ABC zincirinin “B” sini oluşturan uygulama hangisidir?

A) Ağız içi kontrolü
B) Solunumun değerlendirilmesi
C) Baş-çene pozisyonu
D) Bilinç kontrolü
E) Dolaşımın kontrolü

56. Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasına ne denir?

A) Tahliye
B) Kurtarma
C) Kaçış
D) Koruma
E) Tahsis

57. Orman yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?

A) Su
B) Köpük
C) Halokarbon
D) Karbondioksit
E) Kuru kimyevi toz

58. Aşağıdaki şıkların hangisinde yangının oluşum aşamaları doğru sırayla verilmiştir? 

A) Duman – Koku – Alev
B) Koku – Duman – Alev
C) Duman – Alev – Koku
D) Alev – Duman – Koku
E) Alev – Koku – Duman

59. Yanma olayının kontrol dışına çıkmasıyla oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

A) Benzin
B) Yanma
C) Duman
D) Yangın
E) Yanıcı madde

60. İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştiren ekip hangisidir?

A) Koruma ekibi
B) Kurtarma ekibi
C) Söndürme ekibi
D) İlkyardım ekibi
E) Teknik destek ekibi

61. Doğalgaz yangınlarında gaz akışı kesildikten sonra hangi tip yangın söndürme maddesi kullanılmalıdır?

A) Kum
B) Su
C) Karbondioksit
D) Köpük
E) Kuru kimyevi toz

62. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle, ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

A) Tsunami
B) Deprem
C) Erozyon
D) Sel
E) Toprak kayması

63. Bilgi sahibi olunduğu halde yangınlar için gerekli tedbirleri almamak, yangın çıkış sebeplerinden hangisidir?

A) İhmal
B) Sabotaj
C) Sirayet
D) Bilgisizlik
E) Dikkatsizlik

64. Esrarın elde edildiği bitki hangisidir?

A) Afyon
B) Kendir
C) Kenevir
D) Koka
E) Haşhaş

65. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini uyaranlardan  

A) Kokain
B) Ectasy
C) LSD
D) Metamfetamin
E) Amfetamin

66. Aşağıdakilerden hangisi aktif dinleme için yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri

A) Yardımcı olmak için dinleme
B) Çözümleme
C) Ön yargılar
D) Soru sorma
E) Rahatlama-rahatlatma

67. Görsel ve işitsel olarak iletişim araçlarının kullanılması sonucunda sözlü iletişim meydana gelir. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi sözlü iletişim araçlarından birisi

A) TV
B) Sinema
C) Telefon
D) Mimikler
E) Radyo

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri

A) Etkilemek ve yönlendirmek
B) Var olmak
C) Haberleşmek
D) Paylaşmak
E) Dinlemeyi öğrenmek

69. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin önündeki engellerdendir?

I) Kararsızlık

II) Alınganlık

III) Korkular

IV) Kendini doğru ifade etmek

A) I
B) II
C) III
D) I- II ve III
E) I-II-III ve IV

70. . . . . . . . . . . . . bir bilginin, niyetini, ilke yada amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İletişim
B) Alıcı
C) Gösterge
D) İleti
E) Kanal

71. Alıcıya iletilmek istenen konudur. Herhangi bir konuyu olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir.

Yukarıda tanımlanan iletişim sürecinin temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak (Verici)
B) Alıcı (Hedef)
C) Mesaj (Haber)
D) Kanal (Araç)
E) Geri bildirim (Dönüt)

72. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapılması gereken davranışlardan

a
A) Gözle temas kurmaktan, beden dilimizi kullanmaktan kaçınmak
B) Yumuşak bir sesle acele etmeden konuşmak
C) Basit ve anlaşılır bir dil kullanmak
D) Yeri ve zamanı uygun olduğunda espri yapmak
E) Kendisi kadar, başkalarının duygu ve düşüncelerine önem vermek

73. Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi

A) Duygu ve düşünceleri etkin bir şekilde ifade etme
B) Sözlü iletişimin içeriğini belirsizleştirme
C) Güvenilir iletiler sağlama
D) Sözel bir iletiyi vurgulamak, daha açık hale getirmek
E) Kültürlere göre biçimlendirme

74. Ekip arkadaşının yaptığı her işe müdahale eden, her fırsatta ona kendi bildiğini dikte eden bir kişi aşağıdaki savunuculuk türlerinden hangisini sergilemektedir?

A) Genellemeci tutum
B) Denetlemeye yönelik tutum
C) Aldırmaz tutum
D) Yargılayıcı tutum
E) Alaycılık

75. Bir kişiye karşı yakınlık hissetmek, fikir ve görüşlerini kendine yakın bulmak, aynı yönde düşünmek ve olumlu duygular beslemek. Yukarıda anlatılan durumun anlam olarak tersini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sempati
B) Empati
C) Samimiyet
D) Antipati
E) Özgüven

76. Bir özel güvenlik yöneticisinin aşağıdakilerden hangisini yapması kişiler arası iletişime katkı getirir? 

A) Çalışanların hatalarını bularak ilk fırsatta dile getirmesi
B) Çalışanların hatalarını bularak ilk fırsatta dile getirmesi
C) Çalışanların iş yükünü artıracak uygulamalar geliştirmesi
D) Problemleri görmezden gelmesi
E) Personelin kişilik özelliklerine saygı göstermesi

77. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Konuşan kişinin gözlerine bakmak yanlıştır
B) Sorunların üstünü örtmek başarı getirir
C) Beden dili iletişimin kalitesini bozar
D) Empati iletişim sürecindeki geribildirimdir
E) Sağlıklı iletişim ekip içi çatışmaları önler

78. Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak isteyen güvenlik görevlileri, toplumsal olaylarda kullanılan aşağıdaki taktik ve düzenlerden hangisini kullanmalıdır?

A) Çember düzeni
B) Hat düzeni
C) Kama düzeni
D) Çatı düzeni
E) Saldırı düzeni

79. Üniversitede görevli ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için gaz kullanması gerekmiştir. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Osman’ın, dikkat etmesi gereken hususlardandır?

I. Rüzgarın yönünü dikkate almalıdır

II.Kalabalığın kaçış yolları açık olmalıdır

III.Gaz fişeklerini insan vücuduna doğru atmamalıdır

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I- II- III
E) I ve II

80. Aşağıdakilerden hangisi çatışmalarla ilgili genel nedenlerden biri

A) Etkili bir iletişimin varlığı
B) Amaç farklılıkları
C) Çıkar farklılıkları
D) Kişilik farklılıkları
E) Statü farklılıkları

81. ÖGG Osman’ın görev yaptığı banka şubesinin önünde, meydana gelen trafik kazasına bakan insanlardan oluşan bir kalabalık söz konusudur. Bu kalabalık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organize aktif kalabalık
B) Organize olmayan pasif kalabalık
C) Organize olmayan aktif kalabalık
D) Organize pasif kalabalık
E) Düzenli Kalabalık

82. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önleme yöntemlerinden biri  

A) Çatışan taraflara ayrı ayrı destek verilmesi
B) Kaynakların artırılması
C) Uzlaşma
D) İletişimin artırılması
E) Çatışma sebebinin ortadan kaldırılması

83. Aşağıdakilerden hangisi, topluluk, organizasyon ya da grup içerisinde oluşabilecek çatışma nedenlerinden biri

A) Yönetim ve görev alanlarının net olarak belirlenmesi
B) Amaç farklılıkları
C) Algılama farklılıkları
D) Kısıtlı kaynakların paylaşımı
E) Statü farklılıkları

84. Kitle psikolojisi ile hareket eden kişiler için aşağıdakilerden hangisi

A) Duygusal hareket etme eğilimleri artar
B) İçinde bulundukları kitle ile eylem ve söylem birliği oluşur
C) Sağduyulu hareket ederler
D) Bastırılmış duygu ve düşünceleri ortaya çıkar
E) Bilinçli davranışlar kaybolmaya başlar

85. ÖGG Mustafa, görevli olduğu AVM deki görevi esnasında kendisine fiziki mukavemette bulunan kişiye karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa’nın copu kullanırken mukavemette bulunan şahsın vücudunda gereken yerlerdendir? 

A) Kol kası
B) Aşı kası
C) Boyun
D) Kalça dış kası
E) Kalça iç kası

86. Üniversitede görevli gaz kullanma eğitimi almış olan ÖGG Remzi’nin kullandığı gazdan görev arkadaşı ÖGG Ali de etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşının kullandığı gazdan etkilenen ÖGG Ali için, bir hareket tarzı olur?

A) Normal nefes almalıdır
B) Gözünde lens varsa çıkarmalıdır
C) Gözlerini ovuşturmamalıdır
D) Gözlerine krem sürmelidir
E) Gazlı ortamdan temiz ortama geçmelidir

87. Futbol müsabakasında, tribünlerdeki seyircilerin bulunduğu yerde görevlendirilen ÖGG Ahmet’ in muhatap olduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organize aktif kalabalık
B) Organize pasif kalabalık
C) Organize olmayan aktif kalabalık
D) Organize olmayan pasif kalabalık
E) Rastgele kalabalık

88. Bir suikastın amacına ulaşması ve başarılı şekilde gerçekleşmesi için belli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri

A) Hedef seçimi
B) Keşif çalışması
C) Malzeme tedariki
D) Kaçış planı
E) Tüm iletişim araçlarına sızma

89. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan

A) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
B) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
C) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
E) Koruma görevlisi zaman zaman silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

90. Koruma amiri Furkan beraberinde dört özel güvenlik görevlisi ile birlikte önemli kişinin (VIP) yakın koruma hizmetini yürütmektedir. Yaya koruma esnasında saat 03.00 istikametinden saldırı meydana gelmiştir. Bu durumda Furkan ve ekip arkadaşları VIP şahsı hangi saat istikametine kaçırmalıdır? 

A) 03.00 istikametine
B) 03.30 istikametine
C) 06.00 istikametine
D) 09.00 istikametine
E) 12.00 istikametine

91. Aşağıdakilerden hangisi motorize ve yaya korumada araç ve koruma sayısını etkileyen faktörlerden

A) Korunan önemli kişinin (VIP) bulunduğu siyasi, sosyal konumu
B) Korunan önemli kişinin (VIP) aldığı tehdit düzeyi
C) Ülkenin ekonomik durumu
D) Ülkenin coğrafi konumu
E) Korunan önemli kişinin (VIP) kendi şahsına ait özel araç sayısı

92. Özel güvenlik görevlisi Mahmut, korumakla görevli olduğu önemli kişi (VIP) ile birlikte iş seyahatine çıkacaktır. Aşağıdakilerden hangisi VIP’i koruma görevini yürüten Mahmut için  

A) Mahmut silahını kullandığı eline göre VIP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
B) 360 derecelik bir koruma sağlar
C) Bu bir refakat korumasıdır
D) VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını karşılar
E) VIP’i her türlü utandırıcı durumlardan korur

93. Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden, bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan ve hız yapılamadığı için saldırılara müsait olan geçiş noktalarına ……………… denir.

Boş bırakılan yere gelecek en uygun tarif hangisidir?

A) Boğma (boğum) noktası
B) Okul yaya geçitleri
C) Trafiğe kapalı yollar
D) Bisiklet yolları
E) Ağır vasıta/iş makinesi yolları

94. Aşağıdaki maddelerden hangisi VIP’e yakın yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yaya koruma düzenlerinden

A) Bir kişiyle koruma düzeni
B) İki kişiyle koruma düzeni
C) Üç kişiyle koruma düzeni
D) Dört kişiyle koruma düzeni
E) 15 kişi ÖGG ile çapraz koruma düzeni yürütmek

95. Aşağıdakilerin hangisi suikastların genel amaçlarından

A) Toplumda kargaşa çıkarmak
B) Devletlerarası siyasi ilişkilerini gerginleştirmek
C) Toplumda ikilik yaratmak, halkı galeyana getirmek
D) Toplumda sevilen ve sayılan bir kişi haline gelmek
E) Örgütün propagandasını yapmak ve kendi yandaşlarına moral vermek

96. Korunan önemli kişinin (VIP) araca bindirilmesi hususunda aşağıda verilenlerden hangisi

A) Makam aracı (VIP aracı), çıkış kapısının mümkün olduğunca yakınına park edilir
B) Sürücü araç içerisinde beklemez
C) Korunan önemli kişinin (VIP) araca binmesinden önce aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, eksiklikler giderilir
D) Biniş esnasında artçı koruma aracındaki görevliler makam aracının dört kapısında koruma düzeni alırlar
E) Korunan önemli kişinin koruma amirinin refakatinde koltuğuna oturması sağlanır

97. Mülkiyeti kamuya ait olmayan, kamunun kullanımına kapalı, kişilerin ikameti, fabrika ve üretim yerleri gibi alanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamusal alan
B) Özel mülkiyet
C) Özel güvenlik alanı
D) Kamuya açık alan
E) Karma alan

98. Genel kolluk – özel güvenlik ilişkileri ve etkili bir iletişim açısından aşağıdakilerden hangisi bunun önündeki engellerden

A) Duyarsızlık
B) Alınganlık
C) Aşırı fedakârlık
D) Korkular
E) Kendini açma

99. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve ……………………………… teslim etmekle görevli ve yetkilidirler. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yetkili genel kolluğa
B) Hâkime
C) Savcıya
D) Valiye
E) Özel güvenlik müdürüne

100. Memleketin genel emniyet ve asayişinden hangi bakan sorumludur? 

A) Milli Savunma Bakanı
B) Sağlık Bakanı
C) İçişleri Bakanı
D) Hazine ve Maliye Bakanı
E) Dışişleri Bakanı

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı