101. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sorular

admin
Şubat 22, 2024
379 views

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir? 

A) Mülki idare amirleri-idari para cezası
B) Yetkili genel kolluk-idari para cezası
C) İşveren- ücret kesme cezası
D) İl özel güvenlik komisyonu-özel güvenlik kimlik kartı iptali
E) Özel güvenlik yöneticisi/güvenlik sorumlusu-iş akdinin feshi

2. Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, silahla adam yaralama olayına müdahalede bulunmuştur. Hasan’ın yaptığı hangi müdahale

A) Şüpheliyi yakalamak
B) Şüphelinin silahını muhafaza altına almak
C) Genel kolluğa bilgi vermek
D) Şüpheliyi sorgulamak
E) Olay yerini koruma altına almak

3. Ahmet bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Görevini ifa ederken hangi durumda konut dokunulmazlığı ilkesini ihlal etmiş sayılır?

A) Yangın
B) Şikayet
C) Sel felaketi
D) Toprak kayması
E) Deprem

4. Özel güvenlik görevlilerine kamu yararı doğrultusunda ilgili kanunlarca zor kullanma yetkisi verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yetkiyi veren kanun maddelerinden biri

A) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 2. maddesi
B) 4721 sayılı Medeni Kanunun 981. maddesi
C) 6098 sayılı Borçlar Kanunun 64. maddesi
D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 24. maddesi
E) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 25. maddesi

5. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, özel güvenlik hizmetinde işçi olarak çalışan özel güvenlik görevlisine hangi şartla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir?

A) İşverenin yazılı onayı
B) Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayı
C) Özel güvenlik yöneticisinin yazılı onayı
D) Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün yazılı onayı
E) İçişleri Bakanlığının yazılı onayı

6. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre; özel güvenlik izni alınmak suretiyle kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararları almaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) İl özel güvenlik komisyonu
B) Özel güvenlik yöneticisi
C) Yetkili genel kolluk
D) Özel güvenlik izni için müracaat eden kişi, kurum veya kuruluş yetkilisi
E) Özel güvenlik sorumlusu

7. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre grev yasağına uymamaktan ceza alabilir?

A) Özel güvenlik şirketi yöneticisi
B) Özel güvenlik eğitim kurumu kurucusu
C) Alarm izleme merkezi yöneticisi
D) Özel güvenlik görevlisi
E) Özel güvenlik şirketi temsilcisi

8. Aşağıdakilerden hangisi, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller için belirtilen kanunlardan biri  

A) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
B) 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
C) 6098 sayılı Borçlar Kanunu
D) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
E) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu

9. Özel güvenlik hizmetinde, görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir ve onaylanır?

A) İçişleri Bakanının kararı ve Milli Savunma Bakanının onayı
B) İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve Valinin onayı
C) Valinin kararı ve İçişleri Bakanının onayı
D) Kişi, kurum veya kuruluşun kararı ve İl Özel Güvenlik Komisyonunun onayı
E) Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün kararı ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının kararı

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özelliğine ilişkin

A) Özel güvenlik görevlilerinin hizmet verdikleri yerde, suçu önleyici ve caydırıcı olarak görev yapması
B) Özel güvenlik izni verilirken, özel güvenlik hizmetinin genel güvenliği tamamlayıcı olarak dikkate alınıp, tasarlanması
C) Özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla birlikte görev yaparak, genel güvenliğe katkı sağlamaları
D) Özel güvenlik görevlilerinin kamu güvenliğine katkı sağlayacak yetki ve sorumluluklarının olması
E) Özel güvenlik hizmetinin kamudan emekli kişiler tarafından yerine getiriliyor olması

11. Özel güvenlik yöneticileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır
B) Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler
C) Özel güvenlik birimlerinde en az bir yönetici belirlenir
D) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir
E) Yönetici olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir

12. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?

A) Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuşsa ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine izin verilmez
B) Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler dikkate alınmaksızın ülke mevzuatındaki yükümlülüklere önem verilir
C) İl özel güvenlik komisyonuna başkanlık edecek vali yardımcısı İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilir
D) Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması valinin iznine tabidir
E) Özel güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartların kaybedilmesi durumunda iki ay içinde yönetici değiştirilmediği takdirde şirketin faaliyet izni iptal edilir

13. Aşağıdaki ceza veya yaptırımlardan hangisi doğrudur? 

A) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
B) Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri adli para cezası ile cezalandırılır
C) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri idari para cezası ile cezalandırılır
D) Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır
E) Faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilan eden veya reklam yapan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar

14. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku mevzuatına göre işçinin borçları arasında

A) İş görme (işi yerine getirme) borcu
B) İşin özenle yapılması
C) Ücret ödeme borcu
D) İşi kendisinin yapması
E) Sadakat borcu

15. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı devlet hastanesine muayene amacıyla gelen komşusu Mehmet’in, aralarındaki eski husumetten dolayı hastaneye girişini engellemiş ve hekimlere muayene olmasına izin vermemiştir. Türk Ceza Kanunu kapsamında aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu eylemin hukuki sonucu olarak Ahmet’in karşısına çıkacaktır?

A) Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi fiilini işlediği şüphesi ile hakkında adli soruşturma yapılacaktır
B) Eylem adli bir olay olmayıp, sadece disiplin yönünden hakkında soruşturma yapılacaktır
C) Uyarılması yeterli olacaktır, tekrarında hakkında disiplin soruşturması yapılacaktır
D) Hastane yönetimince alınacak karar doğrultusunda hakkında işlem yapılıp yapılmamasına karar verilecektir
E) Sağlık Bakanlığının uygun görmesi halinde hakkında adli soruşturma yapılacaktır

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlemesiyle ilgili

A) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine engel olunması
B) Kamu kurumlarında sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması
C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması
D) Kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması
E) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılması

17. Özel güvenlik şirketi ve özel güvenlik birimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Özel güvenlik şirketi özel güvenlik görevlilerinin işe başlama bildirimini İçişleri Bakanlığına, özel güvenlik birimleri ise valiliklere yapar
B) Özel güvenlik şirketi şehir merkezlerinde faaliyet gösterebilirken, özel güvenlik birimleri ilçe veya kırsal alanlarda faaliyet gösterebilir
C) Özel güvenlik biriminin üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizatı İçişleri Bakanlığının, özel güvenlik şirketlerininki ise, il özel güvenlik komisyonunun onayına sunulur
D) Özel güvenlik birimi kurmak için il özel güvenlik komisyonu kararı ve valinin iznine ihtiyaç var iken, özel güvenlik şirketinin bir yerde özel güvenlik hizmeti verebilmesi için ilgili yerin özel güvenlik izni almasına ihtiyaç yoktur
E) Özel güvenlik birimleri üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara özel güvenlik hizmeti veremezken özel güvenlik şirketi bu amaçla kurulmuştur

18. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstünü aramak için aşağıdakilerden hangisini/hangilerini kullanır?

I. Duyarlı kapı

II. Dedektör

III. X-ray cihazı

IV. X-ray cihazı benzeri güvenlik sistemleri

A) Yalnız I
B) I ve II
C) III
D) IV
E) I, II, III ve IV

19. Özel güvenlik görevlilerinin üniformaları bakımından aşağıdakilerden hangisi

A) Özel güvenlik birimlerinde üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat il özel güvenlik komisyonu tarafından onaylanır
B) Üniformada özel güvenlik logosu ve arması kullanılması zorunludur
C) Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına il özel güvenlik komisyonu izin verebilir
D) Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat valilikçe onaylanır
E) Üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara idari para cezası verilir

20. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan yetkilerinden

A) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
B) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama
C) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
D) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
E) Arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı zapt etme

21. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Alper’in görevlerinden birisi  

A) Suçla karşılaştığında suça el koymak
B) Suç delillerini muhafaza etmek
C) Suçun devamını önlemek
D) Suçu soruşturmak
E) Suç teşkil eden eşyayı emanete almak

22. Telsiz haberleşmesi yapan özel güvenlik görevlisi Deniz’in hangi davranışı doğrudur?

A) Konuşmasında isim kullanmalıdır
B) Mesajları uzun olmalıdır
C) Telsiz konuşmasını Türkçe yapmalıdır
D) Konuşmasında rütbe kullanmalıdır
E) Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basmalıdır

23. Özel güvenlik görevlileri Hakan ile Sedat’ın tanzim edebileceği tutanaklardan birisidir?

A) Olay yeri inceleme tutanağı
B) Teslim tesellüm tutanağı
C) Teşhis tutanağı
D) Yer gösterme tutanağı
E) Kimlik tespit tutanağı

24. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerin girişinde yapmış oldukları önleme araması ile ilgili hangisi

A) El dedektörü ile arama
B) Elle arama
C) Kapı dedektörü ile arama
D) Eşyaların X-Ray cihazı ile aranması
E) Araçların ayna veya elektronik sistemler vasıtası ile aranması

25. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinden elde edilebilen biyolojik bulgular arasında yer alır? 

A) Petrol artığı
B) Parmak izi
C) Mermi çekirdeği
D) Kovan
E) Kan ve tükürük

26. Raporlarla ilgili hangi ifade doğrudur? 

A) Gereksiz bilgilere yer verilmelidir
B) Kısaltmalara ve işaretlere yer verilmemelidir
C) Sadece el yazısı ile yazılmalıdır
D) İlgililerle yapılan görüşmelere yer verilmemelidir
E) Raporun yazılma amacı olmamalıdır

27. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden birisi

A) Ayakta durdurarak
B) Duvar veya araca yaslayarak
C) Diz çöktürmek suretiyle
D) Yüzüstü yatırarak
E) Sırtüstü yatırarak

28. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri

A) Olağan devriye
B) Planlı devriye
C) Olağanüstü devriye
D) Geri dönüşlü devriye
E) Dairesel devriye

29. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik önlemlerinin başarılı sonuçlar elde etmesi için dikkat edilmesi gereken genel hususlardan biri

A) Güvenlik tedbirleri suç sonrası müdahaleye uygun olmalıdır
B) Güvenlik tedbirleri planlanırken en ucuz maliyet ile yapılmalıdır
C) Güvenlik tedbirleri caydırıcı ve yüksek oranda görünür olmalıdır
D) Güvenlik tedbirleri planlanırken özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmelidir
E) Güvenlik tedbirleri dinamik ve devamlı olmalıdır

30. Sitede devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Ali ile Mehmet, site etrafında çevrili tel örgülerde yıpranma ve kırılmalar olduğunu görmüşler durumu site yönetimini rapor ederek tel örgülerin tamirini sağlamışlardır. Özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmişlerdir?

A) Adli
B) Yargısal
C) Yardım
D) Koruyucu
E) İdari

31. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri

A) Maliyet ve fayda dengesi gözetilmeli
B) Dinamik olmalı
C) Özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmeli
D) Caydırıcı olmalı
E) Durağan olmalı

32. Türk Borçlar Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir? 

A) Kimlik tespiti
B) Fotoğraf çekme
C) Zor kullanma
D) Gözaltına alma
E) İfade alma

33. Adli bir olay ile ilgili olarak şüpheli, tanık, sanık ve mağdurların vermiş olduğu ifadeler hangi tür delilleri oluşturur? 

A) Biyolojik deliller
B) Kimyasal deliller
C) Fiziksel deliller
D) Beyan deliller
E) İz deliller

34. Hangisi kritik korunan alan giriş noktası özelliklerinden birisi

A) Korunan yerin en son aşamasıdır
B) En fazla kısıtlanmış alandır
C) Genellikle üst yöneticiler bulunur
D) Ancak izin verilen kişiler girebilir
E) Saldırılara karşı ilk müdafaa yeridir

35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’nın görev alanındaki önleyici görevlerindendir?

A) Bulunmuş eşyayı emanete alma
B) Suç işlenmesini önleme
C) Olay yerindeki delilleri koruma
D) İlk yardımda bulunma
E) Delil toplamada kolluğa yardımcı olma

36. Özel güvenlik görevlileri Dursun ile Mert’in devriye esnasında şüpheli bir paket gördüklerinde aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları

A) Meraklı kişileri uzaklaştırırlar
B) Şüpheli paketi kontrol ederler
C) Olay yerini koruma altına alırlar
D) Çevreden paketin sahibini araştırırlar
E) Genel kolluğa derhal bilgi verirler

37. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Fikret ile Aziz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

A) Hakkında yakalama emri olan kişileri yakalama
B) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları emanete alma
C) Ziyaretçileri kapı detektöründen geçirme
D) Eşyaları X-ray cihazından geçirme
E) Ziyaretçilerin kimlik bilgilerini saklama

38. Özel güvenlik görevlisi Hamit görevi sırasında bir kadının darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki davranışlardan hangisi

A) Darp olayına müdahale eder
B) Şüpheliyi yakalar
C) Şüpheliyi muhafaza altına alır
D) Savcıya teslim eder
E) Yakalama tutanağı hazırlar

39. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz’un görevleri arasında

A) Trafik görevleri
B) Yardım görevleri
C) Adli görevler
D) Önleyici görevler
E) Koruyucu görevler

40. Devriye görevi sırasında özel güvenlik görevlileri görev bölgelerinde meydana gelen hangi olayla ilgili konuta

A) İmdat istenmesi
B) Yangın
C) Gürültü
D) Sel
E) Deprem

41. Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından

A) Patlayıcı madde
B) Bant
C) Dış kap
D) Kablo
E) Saat

42. Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemek amacıyla kullanılır? 

A) Kartlı geçiş sistemi
B) Metal detektörü
C) Biyometrik okuyuculu giriş sistemleri
D) X-Ray cihazı
E) Termal kamera

X-Ray cihazı yardımcı ekran renkli monitörde C-3 patlayıcı ne renk görünür?

A) Yeşil
B) Turuncu/Kahverengi
C) Mavi
D) Kırmızı
E) Gri

44. Kapı tipi metal arama dedektörü aşağıdakilerden hangisini

A) Ateşli silahlar
B) Tornavida
C) Anahtarlık
D) Bozuk para
E) Seramik bıçak

45. Kapı tipi metal arama dedektörü ile ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) TSE
B) TAEK
C) Nilecj-TSA
D) Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA)
E) ISO 9001

46. Yemek yerken çocuğunuzun hava yolu kısmi tıkandığında ilkyardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi

A) Ağız içi kontrol edilir
B) Öksürmeye teşvik edilir
C) Temel Yaşam Desteği yapılır
D) Tam tıkanma olursa müdahalede bulunmak için kişinin arkasında hazır durulur
E) Tam tıkanma olursa müdahale edilir

47. Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in, ciddi yaralanması olan bir yaralıya yapacağı ilk yardımla ilgili olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cismi çıkarır
B) Kanama varsa durdurur
C) Yara içini kurcalamaz
D) Yaranın üzerini temiz bir bezle örter
E) Yara üzerine bandaj uygular

48. Heimlich manevrası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

A) Yabancı cismi çıkarmak üzere uygulanan yönteme Heimlich manevrası denilmektedir
B) Bebeklerde, karaciğeri yaralayabileceği için, Heimlich manevrası önerilmemektedir
C) Bu yöntem ayakta veya otururken uygulanabilir
D) İleri dönem hamilelerde Heimlich manevrası göğüs kemiğinin alt yarısına uygulanır
E) Heimlich manevrasını bilinci yerinde olan bir kişi kendi kendine uygulayamaz

49. Kanamalarda ilk yardım konusunda turnike yöntemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru

A) Turnike uygulaması diğer yöntemlerle durdurulamayan kanamalarda en son seçenek olarak uygulanmalıdır
B) Çok uzun süreli turnike uygulaması sonucu doku harabiyeti ya da uzvun tamamen kaybı meydana gelebilmektedir
C) Amaç, kanayan atardamarı, kemik ile deri arasında sıkıştırarak, yaralı yere olan kan akımını engellemektir
D) Turnike, yaralı hastaneye götürülünceye kadar kesinlikle hiç bir şekilde gevşetilmemelidir
E) Genellikle organ kopmalarında veya derin arter kesiklerinde, tek kemikli olan üst kola veya üst bacağa uygulanır

50. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarındaki ilk yardım uygulamalarından

A) Hasta/yaralı yatar pozisyonda tutulur
B) Yaraya soğuk uygulama yapılır
C) Hasta veya yaralının kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır
D) Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz
E) Sokmanın olduğu bölge sıklıkla hareket ettirilir

51. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır? 

A) Heimlich manevrası
B) Rentek manevrası
C) Şok pozisyonu
D) Öksürmeye teşvik etmek
E) Sıvı vermek

52. Ayşe Hanım tıkanmış lavobayı açmak için “Por Çöz” kullanırken yoğun bir kimyasal buhara maruz kalır. Gözünde ciddi tahriş ve acı vardır. İlk olarak ne yapmalıdır? 

A) Hemen gözünü gazlı bezle kapatıp 112’yi aramalıdır
B) En az 20 dakika boyunca yüzünü ve gözünü bol soğuk suyla yıkamalıdır
C) Gözünü çabucak (1-2 dakika) yıkayıp hemen hastaneye gitmelidir
D) Gözünü limonlu ve bol suyla yıkamalıdır
E) Gözünü limon, sirke ve bol soğuk suyla 20 dakika boyunca yıkamalıdır

53. Aşağıdaki şıklardan hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan  

A) Hasta/yaralı taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını tehlikeye atmamalıdır
B) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır
C) Hasta/yaralı kaldırılırken ilk yardımcı dizlerini ve kalçalarını bükmelidir
D) Hasta/yaralı mümkün olduğunca en az hareket ettirilmelidir
E) Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır

54. Sindirim yoluyla zehirlenmeler ve bu zehirlenmelerde ilk yardımla ilgili hangisi

A) Hasta zorlanarak kusturulur
B) Yaşam bulguları değerlendirilir
C) Bilinç kaybı varsa hastaya koma pozisyonu verilir
D) Olayla ilgili bilgiler toplanır ve kaydedilir
E) Tıbbi yardım istenir (112)

55. Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini gerekir? 

A) Hastayı düz olarak sırtüstü yatırır
B) Hastanın bacaklarını 30 cm kadar yukarı kaldırarak bacakların altına destek koyar
C) Hastanın üzerini örter
D) Sağlık kuruluşuna sevk olana kadar yanında kalır
E) Bol su içmesini sağlar

56. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?

A) Sabotaj
B) Oksijen
C) Su, Köpük, CO²
D) İhbar vermemek
E) Acil durum planları

57. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde

A) Bilgisayar
B) Tiner
C) Benzin
D) Boya
E) Atık yağ

58. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyonun, kontrol dışına çıkmasına ne denir?

A) Benzin
B) Yanma
C) Duman
D) Isı
E) Yangın

59. Doğalgaz, LPG gibi gaz madde yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kum
B) Su
C) Kuru kimyevi toz
D) Karbondioksit
E) Köpük

60. Yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde hangi harfle sembolize edilir?

A) B
B) F
C) D
D) C
E) A

61. Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi yavaş yanmaya örnektir? 

A) Gazların yanması
B) Odunun yanması
C) Metallerin paslanması
D) Akaryakıtın yanması
E) Plastiklerin yanması

62. Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu açığa çıkan ürünlerden

A) Asit
B) Zehirli gaz
C) Isı
D) Alev
E) Duman

63. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi  

Yangın Sınıfı                Söndürme Maddesi

A) A sınıfı Su
B) B sınıfı Köpük
C) C sınıfı Kuru Kimyevi Toz
D) D sınıfı Su
E) F sınıfı Köpük

64. Afyonun kimyasal olarak ayrıştırılmasıyla elde edilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esrar
B) Morfin
C) Kokain
D) Captagon
E) Lsd

65. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucunun toplum üzerindeki etkileri arasında

A) Terör örgütlerinin finansmanı
B) Hastalıkların artması
C) Suçlarda artış
D) Suçlarda azalma
E) Ekonomiyi olumsuz etkilemesi (Kara Para)

66. Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumunu, zihinsel, duygusal ve hayali olarak anlayan birisinin, karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empati
B) Sempati
C) Antipati
D) Telepati
E) Sallapati

67. “Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?

A) Duyarsızlık
B) Kararsızlık
C) Ön kabuller
D) Alınganlık
E) Ben merkezcil

68. İletişimde sen dili karşımızdakini suçlamaya ve yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri

A) Davranışa değil kişiliğe yöneliktir
B) Suçlayıcıdır
C) Öfke ve nefret gibi olumsuz duygular uyandırır
D) Atılgan, cesaretli insan yaratır
E) İletişimi zedeler

69. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından biri

A) Etkileme, kamuoyu oluşturma
B) Dış dünyayı görmemizi sağlama
C) Kültürün nesilden, nesile geçmesine katkıda bulunmama
D) Eğitmek, eğlendirmek, hoşça vakit geçirtme
E) Bilgilendirme, haber verme

70. Aşağıdaki tanımlardan hangisi eleştirel dinlemenin unsurlarından

A) Eleştirel dinleme konuşanın psikolojik özelliğine dikkat etmektir
B) Eleştirel dinleme anlatılanların gerçeklik farkını anlamaya çalışmaktır
C) Eleştirel dinleme konuşanın hayalci, gerçekçi, aceleci gibi özelliklerine dikkat etmektir
D) Eleştirel dinleme anlatılanları sorgulamamaktır
E) Eleştirel düşünme anlatılanlara hemen inanmamaktır

71. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte (alıcıda) bulunması gereken özelliklerden

A) Dinlediği konuda ön hazırlık yapma
B) Önyargılı olmama
C) Dikkatlice bakma, dinleme
D) Konuyu açık, sade anlatma
E) Anlayıp anlamadığını anlatana hissettirme, bildirme

72. Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar? 

A) Kendini tanımayı
B) Kendini açmayı
C) Kendini doğru ifade etmeyi
D) Kendini başkasının yerine koymayı
E) Karşımızdakini dinlemek

73. Aşağıdakilerden hangisi bireyler için yaşamsal bir eylem olan iletişimin temel amacına yönelik

A) Haberleşmek
B) Paylaşmak
C) Varolmak
D) Mantıklı düşünmeye çalışmak
E) Etkilemek ve yönlendirmek

74. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel becerilerindendir?

I) Kendini tanımak

II) Kendini açmak

III)Karşımızdakini dinlemek

IV)Kendini doğru ifade etmek

A) I
B) II
C) III
D) I- II ve III
E) I-II-III ve IV

75. Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumun doğru tanımı hangisidir?

A) Anlamak Sempati, hak vermek Empatidir
B) Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir
C) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Empatidir
D) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Sempatidir
E) Anlamak; hak vermek demektir ve Empatiyi ifade eder

76. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri

A) Soru sorma
B) Göz teması kurma
C) Hemen sonuç çıkarma
D) Dinlediğini belli etme
E) Fiziksel mesafeyi karşı tarafa rahatsızlık vermeyecek şekilde ayarlama

77. Özel güvenlik görevlisi Umut karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken aşağıdakilerden hangisini kullanması etkili iletişimini

A) Sosyopat olmak
B) Beden diline dikkat etmek
C) Geri bildirimde bulunmak
D) Dinlemeyi öğrenmek
E) Empati kurmak

78. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun, gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören ve şenliklerin ilgili Kanun kapsamında düzenlenmesine gerek yoktur
B) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm il ve ilçe sınırları içerisinde günün her saatinde ve her yerde yapılabilir
C) Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan da başlanabilir
D) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından kesinlikle kaydedilemez
E) Siyasi parti, sendika ve derneklerin açık alanda halka açık yapacakları toplantıların 2911 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenmesine gerek yoktur

79. Özel güvenlik görevlisi Recep, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde protesto için toplanmış hasta yakını göstericilerin temsilcisiyle görüşme yapmak durumunda kalmıştır. Bu görüşme esnasında Recep’in tutum, davranış ve duruşuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Komutları kısa net ve anlaşılabilir olmalıdır
B) Şahsa 45 derecelik açıda bulunmalıdır
C) Şahısla arasında en az yarım metre mesafe olmalıdır
D) Ayakları omuz genişliğinde açık olmalıdır
E) Zihinsel olarak tetikte ve hazır olmalıdır

80. Üniversitede görevli ÖGG lerin, toplanan kalabalığı dağıtmak için kaçış istikametlerini belirlemeden kullandıkları gereğinden fazla göz yaşartıcı gazın etkisi ile kalabalık içerisindeki şahıslar korkuya kapılarak, şuursuz bir şekilde hedef gözetmeksizin her yöne kaçışmaya başlamışlardır. Şahısların bu davranış şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilinçli hareket
B) Panik
C) Kişilik bozukluğu
D) Saldırganlık
E) Yetersizlik

81. Güvenlik görevlileri kalabalıklara ve eylemlere müdahale esnasında en uygun müdahale düzenini tercih ederler. Aşağıdakilerden hangisi, görevli olduğu üniversitedeki özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve görev yerindeki eylemci kalabalığa müdahale etmek durumunda kalan ÖGG Samet’in uygulayabileceği ana müdahale düzenlerinden birisi  

A) Yakalama düzeni
B) Çatı düzeni
C) Hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

82. Güvenlik görevlisinin tavrı ve davranışı aynı zamanda durumu kontrol etme yeteneğini de doğrudan etkiler. Aşağıdakilerden hangisi tavır ve davranışı oluşturan unsurlardan

A) Zindelik
B) Kontrolü almaya hazır olma
C) Tetikte olma
D) Düzensizlik
E) Otoriter resmi varlığı hissettirme

83. Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını koruma altına alan “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklindeki hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?

A) 1982 Anayasası
B) Türk Ticaret Kanunu
C) 4857 sayılı İş Kanunu
D) İcra ve İflas Kanunu
E) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

84. ÖGG Ali, bir AVM girişinde görev yapmaktadır. Güvenlikle ilgili ikazlarına uymayıp kendisine fiziki saldırıda bulunan bir şahsa karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Ali, copu kullanırken, elinde silah ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir şey bulunmayan şahsın vücudunun aşağıdaki bölümlerinden hangisine vurmamaya özen göstermesi gerekir?

A) Bacak kasları
B) Omuz kasları
C) Boyun kaslar
D) Kalça kasları
E) Baldır kasları

85. Özel güvenlik görevlilerinin amiri pozisyonunda bulunan Ahmet’in, görevli oldukları yerde maiyetindeki özel güvenlik görevlileri ile birlikte bir yolu kapamaları gerekmektedir. Ahmet ve arkadaşları, bu amaçla, toplumsal olaylarda kullanılan müdahale düzen ve taktiklerinden hangisini kullanmalıdır?

A) Kama düzeni
B) Çember düzeni
C) Çatı düzeni
D) Kaçış Düzeni
E) Hat düzeni

86. “Grup; genellikle ortak amaçları olan, kendine özgü normları bulunan, birliktelik duygusu ile hareket eden ve birbirleri ile etkileşim içerisinde olan bireylerin meydana getirdiği bir topluluktur.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi grubun ortak özelliklerinden birisi

A) Grup, ortak değerleri ve davranış kurallarını belirler
B) Üyelerin gruba mensubiyetlerini devam ettirmelerini sağlayacak ortak menfaatleri vardır
C) Üyelerin gruba mensubiyetlerini devam ettirmelerini sağlayacak ortak menfaatleri vardır
D) Grup üyeleri birbirlerini tanımazlar
E) Grup üyeleri, gruptan dışlanmamak ve mensubiyetlerini korumak için grubun kurallarına uymaya çalışırlar

87. Futbol müsabakasında görevli ÖGG Kamil, amigoların yönlendirmesiyle taşkınlık yaparak ve tezahüratta bulunarak stattan ayrılan kalabalığı takip etmektedir. Kamil’ in takip ettiği bu kalabalığın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  

A) İradeleri zayıftır
B) Tesir altındadırlar
C) Taklit davranışı söz konusudur
D) Akılcı hareket etmektedirler
E) Duygusaldırlar

88. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat ekibinde bulunması gereken özelliklerden  

A) Detaylara önem verir
B) Birimler arasında doğru iletişim sağlar
C) Resmin tamamını görebilir
D) Görevini zihninde canlandırır
E) Dikkatini görevin sadece bir kısmına yöneltir

89. Aşağıdakilerin hangisi suikastçının önemli kişiyi öldürmek için kullandığı tekniklerden

A) İntihar etmek
B) Patlayıcı madde yüklü araçla saldırmak
C) El bombası atmak
D) Uzun menzilli silahla ateş etmek
E) Korunan şahsa araçla geçerken ateş etmek

90. Araçlı koruma görevlerinde kavşak dönüşlerinde makam aracı ……, koruma araçları …… dönüş yapmalıdır?

A) Geniş ve içten – dar ve dıştan
B) Dar ve içten – geniş ve dıştan
C) Geniş ve dıştan – dar ve içten
D) Dar ve dıştan – geniş ve içten
E) Koruma aracının arkasından – makam aracının önünden

91. Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

A) Gözetleme noktaları
B) Boğma noktaları
C) Yerleşim noktaları
D) Kontrol noktaları
E) Kritik noktalar

92. Aşağıdakilerden hangisi korumanın aşamalarından  

A) Tehlikeden zarar görmeden geçmek
B) Tehlike ile karşı karşıya kalındığında tehlikeyi bertaraf etmek
C) Saldırı başlamışsa bu saldırıyı ortadan kaldırarak önemli kişiyi kurtarmak
D) Önemli kişiyi her şekilde korumak saldırganı etkisiz hale getirmek
E) Önemli kişinin özel yaşamını etkilememek için uzaktan koruma yapmak

93. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişiye uzaktan saldırı metotlarından

A) Korunan önemli kişiye (VIP) biyolojik silahlı saldırılar
B) Korunan önemli kişiye (VIP) uzun menzilli silahlarla saldırılar
C) Korunan önemli kişiye (VIP) kezzap saldırısı
D) Korunan önemli kişinin (VIP) aracına bomba yerleştirme
E) Korunan önemli kişinin (VIP) araç güzergâha mayın yerleştirme

94. Koruma çemberleri iç, orta ve dış (çember) halka olarak sınıflandırılır. Koruma çemberlerinin unsurları aşağıdakilerden hangisi

A) Psikolojik tedbirler
B) Teknolojik tedbirler
C) Koruma ekibi
D) Koruma Amiri
E) Fiziki tedbirler

95. Yakın Koruma Organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …… dır. …… ise, iç halkanın etrafında oluşan bu bölgede, daha önce intikal etmiş keşif elemanları, teknik personel, keskin nişancı timi ve üniformalı güvenlik ekipleri bulunduğu yerdir. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta halka-İç halka
B) Orta halka- Dış halka
C) İç halka-Orta halka
D) Dar bölge- Savunma çizgisi
E) İç halka-Dış halka

96. “Teröristler devletin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kamu ve özel kurum/kuruluş tesislerine, köprülere, petrol boru hatlarına, enerji tesis ve nakil hatlarına, hava meydanlarına, uçaklara hasar vermek amacıyla yapılan eylem türüdür.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Direniş
B) Tahrip
C) Sabotaj
D) Sondaj
E) Provokasyon

97. Ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk personeli ile işbirliği ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?

A) KAYHAN
B) KAHAN
C) KAAN
D) ÖGNET
E) ASİP

98. Aşağıdaki makamlardan hangisi, ilçe sınırları içeresinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir? 

A) İlçe Cumhuriyet Başsavcısı
B) Kaymakam
C) İlçe Emniyet Müdürü
D) Belediye Başkanı
E) İlçe Jandarma Komutanı

99. Genel kollukla ilişkiler açısından, görev yetki ve sorumlulukları yasal çerçevelerle belirlenmiş, ortak hedeflere birlikte yürümek durumunda olan her kolluk gücünün ve özel güvenliğin bu yolda en doğru davranışı nasıl olmalıdır?

A) Uyumlu bir iletişim ve iş birliği
B) Rekabet halinde
C) Dostane
D) Şüpheci
E) Mesafeli

100. ………… kişileri ve araçları; Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Özel Kolluk
B) Genel Kolluk
C) Askeri Hakim
D) Özel Güvenlik
E) Hakim

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı